Löytyi 55 aineistoa

Avainsanat: Land cover

Suodattimen tulokset
 • Havupuiden ja lehtipuiden suhteellinen osuus

  Aineisto sisältää puulajikoostumuksen muutostrendin Suomessa luontotyyppitarkastelussa käytettäväksi. Aineisto perustuu Luken metsien monilähdeinventointiin (MS-NFI) vv....
 • Sisävesien rannat (Riparian Zones)

  Sisävesin rannat -aineiston on tuottanut Euroopan ympäristövirasto EEA. Copernicus Land -hankkeessa on tulkittu tarkan resoluution maanpeittoaineistoja alueilta, joiden on nähty...
 • Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2013

  VMI-aineiston tuottaja on Luonnonvarakeskus LUKE. Metsäntutkimuslaitos (Metla) kehitti niin sanotun valtakunnan metsien monilähteisen inventoinnin (MVMI) ja otti sen käyttöön...
 • Suomen metsäkeskuksen metsämaski

  Suomen metsäkeskuksen metsämaskilla tarkoitetaan koko Suomen kattavaa paikkatietoaineistoa metsätalousmaasta (metsä-, kitu- ja joutomaa). Aineisto kattaa myös...
 • Syken ArcGIS Online-verkkopalvelu

  Verkkopalvelun kautta Syken monipuoliset paikkatietopalvelut ovat löydettävissä helposti. Palvelun kautta saa helposti käyttöön Syken paikkatietoaineistoja, -rajapintoja ja...
 • Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla

  Soiden ja rantakosteikkojen (ml ruovikot vedessä) kattavuutta ja peitteisyyttä kuvaava aineisto. Alueiden rajaus maastotietokannan ja tulvariskiaineiston (Tulvavaaravyöhykkeet,...
 • Ympäristökarttapalvelu karpalo

  Ympäristökarttapalvelu Karpalo on selainpohjainen karttakäyttöliittymä. Se on tarkoitettu lähinnä aineistojen katseluun ja karttojen tulostukseen. Karpalon kautta voi...
 • Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011

  VMI-aineiston tuottaja on Luonnonvarakeskus LUKE. Metsäntutkimuslaitos (Metla) kehitti niin sanotun valtakunnan metsien monilähteiseninventoinnin (MVMI) ja otti sen käyttöön...
 • MAVIn peltolohko-cd

  Peltolohkorekisterin ulkorajat Käyttötarkoitus: Peltolohkorekisteriä käytetään EU:n pinta-alaperusteisen maataloustuen hallinnoinnissa. Peltolohkorekisteri sisältää ns....
 • Yhdistelmäaineisto ennallistetuista soista

  Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen aineistoista yhdistetty soiden ennallistamista kuvaava aineisto on luotu projektissa Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen...
 • NDVI:n maksimiarvo v.2021

  Vuotuinen normalisoitu kasvillisuusindeksi (NDVI) on kasvillisuusindeksi, joka lasketaan kaukokartoituksen avulla saatavan tiedon perusteella. Se kertoo vihreän kasvillisuuden...
 • Suomen metsäkeskuksen puustomaski

  Suomen metsäksekuksen puustomaskilla tarkoitetaan koko Manner-Suomen kattavaa paikkatietoaineistoa puustoisista alueista, jotka eivät sisälly metsäkeskuksen metsämaskiin....
 • Peltolohkojen maataloustukiaineistot vuosina 2008 - 2015

  Aineisto sisältää maataloustukiaineistoja vuosien 2008-2015 väliltä. Aineisto ei enää päivity. Komission asetuksen 796/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 20...
 • Tunturialueet

  Tunturialueaineisto sisältää tunturikoivuvyöhykkeen ja paljakan eli yhtenäisen havumetsän pohjois- ja yläpuolella sijaitsevat alueet. Tunturialueen yhtenäinen ja yksiselitteinen...
 • Laserpisteet

  Laserpisteet aineisto on tuotettu MML:n muunnostietopalvelusta ladatusta laserpisteaineistosta. Laserpisteet aineistossa on kaikki kansallisen laserpisteaineiston pisteet...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).