Dataset extent

Peltolohkojen maataloustukiaineistot vuosina 2008 - 2015

Aineisto sisältää maataloustukiaineistoja vuosien 2008-2015 väliltä. Aineisto ei enää päivity.

Komission asetuksen 796/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 20 artiklassa tarkoitettu viljelylohkojen (peltolohkot) tunnistusjärjestelmä. Tämä aineisto täydentää GEO-käyttöliittymässä ja INSPIRE2-tietokannassa tarjolla olevia aineistoja.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/maataloustuki_2008_2015.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {81020CA1-E576-4D62-8114-A1F1C194E99D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-09-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli distributor
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana arable farming
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ruokavirasto on luovuttanut peltolohkorekisterin ja IACS rekisterin tietoja valtion ympäristöhallintoon kuuluville viranomaisille (YHA) seuraavien tehtävien hoitamista varten: -Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät (mm. eri direktiivien edellyttämät raportoinnit) -Maatalouden vesienhoitosuojelutoimenpiteiden seurantajärjestelmä (Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004) -Rasterimuotoisen maanpeiteaineiston tuottaminen (CORINE) -Ympäristön tilan seurantojen kehittäminen ja suunnittelu -YHAn sisäinen tutkimustyö

YHAlla ei ole lupa laajentaa aineiston käyttötarkoitusta esimerkiksi yhteistutkimuksiin eikä luovuttaa aineistoa YHA:n ulkopuolelle. Ruokavirasto ratkaisee tällaisia tiedonluovutusasioita tapauskohtaisesti tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) 7 §:n edellyttämällä tavalla.

Käyttöoikeuden tietoihin saa kutakin tutkimusta varten henkilötietolain kriteerien täyttyessä. Hakemuksen liitteeksi pitää sen vuoksi liittää tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi henkilötietolain 14 §:n 1 momentin 2-kohdassa mainitut a) tutkimussuunnitelma ja b) selvityksen tutkimuksen vastuullisesta johtajasta / ryhmästä. Kun rekisteritietojen käyttäjien piiri laajenee ympäristöhallinnon ulkopuolelle, on jokaisessa hakemuksessa annettava täsmällinen c) selvitys tietojen suojaustavasta. Hakemuksesta tulisi myös käydä ilmi pitäisikö aineisto toimittaa uudelleen YHA:lle vai ei. Näiden annettujen tietojen perusteella Ruokavirasto ratkaisee hakemusasian ja pystyy antamaan päätöksen, jossa aiemmin toimitetun aineiston käyttöoikeutta laajennetaan koskemaan kulloistakin tutkimushanketta. Aineiston käytöstä julkaisuissa voidaan yleisellä tasolla, että YHA voi julkaista kartta-aineistot Ruokavirastoa konsultoimatta, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa, esimerkiksi tilatunnus ei saa näkyä), 2) se ei sisällä Ruokaviraston tietoja sellaisenaan ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©Ruokavirasto).

© Ruokavirasto

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka farming
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2005-12-31
Ajallisen kattavuuden loppu 2015-12-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

MAVI, LUKE, Evira ja MML ovat useampana vuotena luovuttaneet shape- ja ASCII-muodossa olevia aineistoja ympäristöhallinnolle MML:n tietopalvelun kautta.