Dataset extent

Corine maanpeite 2000

CORINE Land Cover 2000 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2000. Aineisto koostuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta (erotuskyky 25 * 25 m) ja vektorimuotoisesta paikkatietokannasta, jossa pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha ja kapeimmillaan 100 metriä. Aineisto on tuotettu Sykessä olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin sekä satelliittikuvatulkintaan perustuen. Vektoriaineisto tuotettiin yleistämällä rasteriaineistoa eurooppalaisen CLC2000 -hankkeen sääntöjen mukaan.

Vektoriaineistoissa maankäyttöä/maanpeitettä kuvataan kolmitasoisella hierarkisella luokittelulla. Viisi pääluokkaa ( rakennetut alueet; maatalousalueet; metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat; kosteikot ja avoimet suot sekä vesialueet) jaetaan toisella tasolla yhteensä 15 alaluokkaan. Kolmannella luokittelutasolla pääluokat jaetaan yhteensä 44 alaluokkaan. Rasteriaineistossa on joidenkin luokkien kohdalla vielä neljännen tason kansallisia luokkia.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Käyttötarkoitus: Vektoriaineisto, jossa minimikuviokoko on 25 ha, on tuotettu Euroopan ympäristövirastolle osana Euroopan laajuista CORINE-hanketta. Tarkempi 25 m resoluutiolla oleva rasteriaineisto on tarkoitettu kansalliseen käyttöön kuvaamaan maanpeitettä/maankäyttöä. Aineistoja voidaan käyttää paikkatietoanalyysien lisäksi myös taustakarttoina.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineLandCover2000.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/clc2000_luokat.xls

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2000_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott%289788%29 https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/clc2000_luokat.pdf

CORINE Land Cover 2000 dataset provides information on Finnish land cover and land use on 2000. The data was produced as a part of the European CLC 2000 project.

Dataset includes several spatial layers: • CLC raster (resolution of 25x25 m) • CLC vector (minimum mapping unit 25 hectares and minimum width 100 m) • Source raster (resolution of 25x25 m) on the source data used in the interpretation • Age raster (resolution of 25x25 m) on the year of the soure information

The dataset has been produced in the Finnish Environment Institute (Syke), based on automated interpretation of satellite images and data integration with existing digital map data. The vector dataset was produced from raster data by generalization according to the CORINE 2000 project class definitions.

The nomenclature of the vector data has 3 hierarchy levels. The first level classes are: artificial surfaces, agricultural areas, forests and seminatural areas, wetlands and open bogs, water and marshes. Second level has 15 classes and third level 44 sub-classes. The raster dataset has an additional fourth, national class in some of the sub-classes.

The vector land cover dataset (25 ha) was produced for the European Environment Agency as a part of the European CORINE-project for harmonized land cover map and statistics in Europe. The more specific raster dataset (25 m x 25 m) was produced for national use to provide information on Finnish land cover and land use. The datasets are can be used in analyses and as background maps.

Information on the source material and age of the source element can be used to validate the results of analyses. The source material is generally from year 2000 (+/- 1 year).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A70BC25F-43A2-4C33-A42D-9C22D9D4A3DB}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-20
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2004-01-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus http://paikkatiedot.fi/so/1002006/lc/LandCoverUnit
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana environmental monitoring
INSPIRE-tietotuotteen alueellinen kattavuus National
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Maanpeite
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat maankäyttö
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat INSPIRE-tietotuote
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Maan havainnointi ja ympäristö
Muut asiasanat: sanaston nimi High-value dataset categories
Muut asiasanat Arvokkaat tietoaineistot
Muut asiasanat: sanaston nimi EU legislation
Muut asiasanat INSPIRE
Muut asiasanat: sanaston nimi EU legislation
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupatekstit

Lähde: Syke, EEA (vektoriaineistolle)

Lähde: Syke (osittain METLA,MMM,MML,DVV) (rasteriaineistolle)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 100000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2000-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

CLC2000 perustuu vuosina 1999 - 2002 otettuihin LANDSAT 7 ETM satelliittikuviin, joista tuotettiin IMAGE2000 -satelliittikuvamosaiikki ja maanpeitetietoa. Maanpeitetieto saatiin analysoimalla satelliittikuvilta mm. puuston pituutta ja peitteisyyttä, puulajisuhteita, kasvillisuustyyppiä ja –peittoa kuvaavia jatkuvia muuttujia. CLC2000- luokat on saatu kynnystämällä ja yhdistämällä maanpeitetietoja luokkamääritelmien mukaisesti. Satelliittikuvien kalibroinnissa ja tulkinnassa on käytetty VTT:n kehittämiä työkaluja, joita on edelleen kehitetty projektin aikana. Tulkinnassa tarvittavina maastotietoina on käytetty Metsähallituksen ja UPM:n metsä- ja biotooppikartoitusta. Lähtötietoina olevien paikkatietoaineiston päivitykseen (rakennetut alueet) sekä rantakosteikoiden luokitteluun käytettiin puoliautomaattista satelliittikuvien tulkintaa. Maanpeitetietojen yhdistäminen paikkatietoaineistojen kanssa: Satelliittikuvatulkinnan avulla saatava maanpeitteisyyttä kuvaava tieto yhdistettiin paikkatietoaineistojen sisältämän maankäyttö- ja maaperätiedon kanssa. Tärkeimmät lähdeaineistona käytetyt paikkatietoaineistot olivat SLICES-maankäyttöaineisto, Maastotietokannan maaperätiedot ja Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmä (Rakennus- ja huoneistorekisteri). Suomessa tuotettiin rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, jossa pienin kartoitettava yksikkö vastaa maastossa 25 x 25 metrin alaa. CORINE- määritysten mukainen vektoriaineisto tuotettiin yleistämällä kansallista rasteriaineistoa tätä tarkoitusta varten kehitetyllä automaattisella yleistysprosessilla. Yleistetyn aineiston pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha ja kapeimmillaan 100 metriä.

Satellite image interpretation IMAGE2000 satellite image mosaic, which the CLC2000 is based on, consists of LANDSAT 7 ETM satellite images taken during 1999-2000. The selected satellite images were geometrically corrected by Metria Sweden. Radiometric preprocessing included atmospheric correction and topographic correction in Northern Finland. The mosaicking of individual satellite images was carried out in order to get stratumwise and nationwide mosaics for interpretation and visualization purposes. In forests and semi-natural areas as well as in wetlands following land cover variables were estimated from the satellite images: tree height (m), tree crown cover (%), volume of broadleaved trees (m3/ha) and total volume (m3/ha). Additionally in northern Finland ground vegetation type was estimated for non-forested areas. Continuous land cover variables were transformed into discrete CORINE classes by thresholding the variables according to the class descriptions in CORINE nomenclature. Syke and the Technical Research Centre of Finland (VTT) developed a production line based on calibration of satellite measurements and automated satellite image interpretation. Metsähallitus and UPM provided field datasets. Finnish Forest Research Institute validated the forest and semi-natural areas using National Forest Inventory Data. Data integration with GIS data Satellite image derived land cover data were combined with existing digital land use and soil information. The principal geographic data sources were SLICES- land use database, soil information from the Topographic Database of Finland produced by the National Land Survey of Finland and the Population Information System produced by Population Register Centre. Detailed class definitions and production methods can be found in annex documents.

The resulting national raster database (25m x 25 m) was generalized according to the CORINE 2000 project class definitions.