Dataset extent

Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011

VMI-aineiston tuottaja on Luonnonvarakeskus LUKE.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) kehitti niin sanotun valtakunnan metsien monilähteiseninventoinnin (MVMI) ja otti sen käyttöön vuonna 1990. Maastotietojen, satelliittikuvien ja muun numeerisen paikkatiedon avulla tuotetaan kuntakohtaiset metsävara-arviot ja karttamuotoisia metsävaratietoja. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 5 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 4. Uusimmassa, vuoden 2009 inventoinnissa on 43 teemaa, puutavaralajitilavuuksien lisäksi puulajeittaiset ja puusto-ositeittaiset biomassat. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007 ja 2009. MVMI 2011 valmistuu alkuvuonna 2013. Ensimmäisessä vaiheessa vapaassa jakelussa ovat vuoden 2009 karttamuotoiset tulokset. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Metla on päättänyt laittaa karttamuotoisetteemat avoimesti jaettavaksi. Aineisto on rasterimuodossa, 20mx20m hilassa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä ja kattaa metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia. Aineistojen latauspalvelu on osoitteessa http://kartta.metla.fi/

Pohjois-Suomessa puuttuvia alueita

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/metla_vmi2011.pdf http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi10-maasto-ohje-06.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {99581A43-FE33-4CC4-A01C-5DF23A57A8A1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2014-05-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Luonnonvarakeskus LUKE
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto mvmi@luke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana forest
GEMET-asiasana land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Metsäntutkimuslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaaliset oikeudet tuotteeseen. Tuotteen ylläpidossa on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Tuotteen käyttöehtoja säätelee Monilähteisen Valtakunnan Metsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi, joka on tiedostossa MVMI-Lisenssi.pdf sekä myös verkko-osoitteessa http://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf.

Aineistoa käytettäessä on mainittava tuotteen tekijäoikeuden omistaja, ”©Luonnonvarakeskus, 2013” ja aineiston nimi, ”Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011”. Tutkimuskäytössä aineiston metodinen kuvaus löytyy kohdassa "Viitteet" mainituista julkaisuista.

©Luonnonvarakeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2000
Ajallisen kattavuuden loppu 2010
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Monilähteinen inventointi tehtiin Suomeen ensimmäisen kerran 1990-1994. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; seuraavat ovat vuosilta 1996-2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011. Metla päätti marraskuussa 2012 laittaa vuoden 2009 karttamuotoiset teemat avoimesti jaettavaksi ja vuoden 2011 tulokset ovat toinen vapaaseen jakeluun tuleva karttajoukko. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Karttamuotoiset aineistot on rasterimuodossa, 20mx20m hilassa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä ja kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata. Vuoden 2011 tuloslaskentaan käytettiin yhteensä noin 69 000 VMI-maastokoealaa metsä-, kitu-, ja joutomaalta. 49 kpl Landsat 5 satelliitin TM-kuvia ja yksi Landsat 7 ETM+-kuva.

Prosessointihistoria: Prosessointi Syke:ssä: Metlan aineistolatauspalvelusta (http://kartta.metla.fi/valinta.html) imuroitu utm200 karttalehdittäiset tiff-aineistot Mosaikoitu koko Suomen kattaviksi rastereiksi Luettu ArcMap file geodatabaseksi

\data\metla\vmi2011.gdb