Löytyi 23 aineistoa

Avainsanat: Geology

Suodattimen tulokset
 • Pohjavesialueet

  Aineisto sisältää vedenhankintaa varten kartoitetut ja luokitellut pohjavesialueet. Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista...
 • Serpentiinikalliot ja -kivikot

  Serpentiinikalliot_kivikot on Suomen ympäristökeskuksen eri lähteistä kokoama paikka- ja ominaisuustietoaineisto Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista...
 • Soiden ja turvemaiden ravinteisuustaso

  GTK:n Soiden ja turvemaiden ravinteisuustaso –aineisto on koko Suomen suoalan kattava rasterimuotoinen paikkatietoaineisto soiden ja turvemaiden ravinteisuustasoista. Aineistoon...
 • Suotyypit ja turvekankaat

  GTK:n Suotyypit ja turvekankaat –aineisto on koko Suomen suoalan kattava rasterimuotoinen paikkatietoaineisto suotyypeistä ja turvekankaista. Aineistoon on mallinnettu myös...
 • Kalkkivaikutteinen kallioperä

  Paikkatietoaineisto sisältää kalkkikiven tai siihen liittyvien kivilajien esiintymät Suomessa. Lähdeaineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) julkaisemia...
 • Alueellinen moreenigeokemia

  Aineisto kuvaa noin 25 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 1,5 - 2...
 • Pohjavesitietojärjestelmä POVET

  Pohjavesitietojärjestelmä sisältää tietoa kaikista Suomen luokitelluista pohjavesialueista, niiden VPD:n mukaisesta vesienhoidosta sekä ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta....
 • Inventoidut maa- ja kallioperäalueet

  Kiviainesten oton soveltuvuuden kannalta inventoidut maa- ja kallioperäalueet. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) -projektissa on tuotettu ja...
 • Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat

  Vektoriaineisto liittyy ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen Arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien inventointi (TUURA)...
 • Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

  Vektoriaineisto liittyy ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteisprojektina toteutettuun arvokkaiden kivikoiden valtakunnalliseen...
 • Kallioperän isotooppiaineisto

  Kallioperän isotooppiaineiston on tuottanut GTK. Suomen kallioperän ikämääritystietokanta perustuu julkaistuun aineistoon, etupäässä Geologian tutkimuskeskuksen tuottamiin...
 • Suuralueellinen geokemia; purosedimentti

  Suuralueellinen geokemia -aineiston on tuottanut GTK. Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen orgaanisen purosedimentin...
 • Sora- ja hiekkaesiintymien vyöhykerajat (Harjuvyöhykkeet)

  Sora- ja hiekkaesiintymien vyöhykerajat on digitoitu kuvaruudulta noin 1:500 000 mittakaavassa. Lähtöaineistona on käytetty YM:stä saatua Suomen sora- ja hiekkaesiintymät 1:1...
 • Suuralueellinen geokemia; purovesi

  Suuralueellinen geokemia -aineiston on tuottanut GTK. Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen veden fysikaalisia ominaisuuksia ja...
 • Kivilajihavainnot: serpentiini- ja kalkkipisteet

  Aineisto on poimittu GTK:n kallioperähavaintoaineistosta ja sisältää 1) kalkkikiveen, dolomiittiin ja karbonaattiin viittaavat kivilajihavainnot ja 2) serpentiinikiveen,...
 • Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat

  Paineet moreenimuodostumien taloudelliseen hyödyntämiseen ovat kasvamassa harjujen soravarojen vähetessä. Moreenimuodostumilla on kuitenkin taloudellisen merkityksen lisäksi...
 • Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe

  Suomen pintageologia-aineiston on tuottanut GTK. Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology Europe –projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta...
 • Ympäristökarttapalvelu karpalo

  Ympäristökarttapalvelu Karpalo on selainpohjainen karttakäyttöliittymä. Se on tarkoitettu lähinnä aineistojen katseluun ja karttojen tulostukseen. Karpalon kautta voi...
 • Kallioperäkartta 1:200 000

  Kallioperä 1:200 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa, versio 1.0 yleistämällä. Aineisto koostuu...
 • Kallioperä 1:1 000 000

  Kallioperä 1:1 000 000 -aineiston on tuottanut GTK. Kallioperä 1:1 000 000 aineisto valmistui vuonna 1997 tarkoituksena koota viimeisin kallioperätieto yhteen ja tuottaa siitä...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).