Dataset extent

Serpentiinikalliot ja -kivikot

Serpentiinikalliot_kivikot on Suomen ympäristökeskuksen eri lähteistä kokoama paikka- ja ominaisuustietoaineisto Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista ympäristöistä, kuten serpentiinikallioista, -kivikoista ja -soraikoista sekä vanhoista serpentiinivaikutteisista louhoksista. Tärkeänä tietolähteenä aineistossa ovat olleet vuosina 2020–2023 tehdyt serpentiinikallioiden maastoinventoinnit (ns. KALTI-inventointi). Aineisto korvaa aiemman aineistoversion (31.10.2023). HUOM. Mukana on myös serpentiinivaikutteisiksi ympäristöiksi aiemmin arvioituja kohteita, jotka on maastoinventoinnin jälkeen todettu muiksi kallioiksi.

Aineisto on laajempi kuin uuden luonnonsuojelulain (Luonnonsuojelulaki 9/2023) tiukasti suojeltu luontotyyppi serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot. Aineistoon sisältyy ominaisuustietona kunkin kohteen status luonnonsuojelulain tarkoittamana luontotyyppinä.

Lisätietoa serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden luontotyypeistä, kasvillisuudesta, lajistosta sekä uhanalaisuudesta löytyy täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4 > SY 5 2018 Osa 2 7 Kalliot ja kivikot.pdf > K3 Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineiston tuottamisessa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen aineistojen lisäksi Suomen Lajitietokeskuksen, Metsähallituksen Luontopalveluiden sekä Geologian tutkimuskeskuksen GTK tuottamia lähtöaineistoja.

Aineiston kenttien selitykset: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Serpentiinikalliot_ja_kivikot.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {06CD5F94-796F-46FA-BF0A-BE52CF5A77F7}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-03-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-11-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-06-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Geology
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana geology
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana rock
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto pohjautuu Syken, Metsähallituksen ja GTK:n kokoamiin pohjatietoihin. Lähteet: Syke, Metsähallitus Luontopalvelut (SAKTI/Uljas) ja GTK.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Serpentiinikalliot_kivitko-aineisto sisältää eri lähteistä koottua paikka- ja ominaisuustietoa Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista ympäristöistä, kuten serpentiinikallioista, -kivikoista ja -soraikoista sekä vanhoista serpentiinivaikutteisista louhoksista.

Aineisto on muodostettu seuraavista lähdeaineistoista: -KALTI-inventoinnissa (2020-2023) tutkitut kohteet (Syke: Kalkki- ja serpentiinikallioiden inventointi) -Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä (Uljas) -Lajitietokeskuksesta ladatut lajihavaintotiedot ensisijaisesti serpentiinikallioilla elävistä lajeista -tutkimuskirjallisuudessa kuvatut serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot -kallioperäkartan (1:200 000, Geologian tutkimuskeskus) serpentiniittialueilla olevat maastotietokannan (Maanmittauslaitos) kalliopaljastumat

Lähtöaineistoja on tarkasteltu päällekkäin siten, että lopputuotteeseen on jätetty kustakin kohteesta sijainniltaan tarkin aluerajaus. Aineiston ominaisuustietoihin on koottu mm. tiedot kunkin alueen serpentiini-indikaattorilajeista.

On huomattava, että aineisto on kooste maastossa inventoitua ja kartta-aineistoista tulkittua tietoa, joten se sisältää sekä varmoja että mahdollisia serpentiinivaikutteisia kallio-, kivikko- ja -soraikkokohteita.

\data\luonto\serpentiinikalliot.gdb