Dataset extent

Inventoidut maa- ja kallioperäalueet

Kiviainesten oton soveltuvuuden kannalta inventoidut maa- ja kallioperäalueet. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) -projektissa on tuotettu ja koottu perustiedot sora- ja kallioalueiden kiviainesten määrästä ja laadusta, niiden suojelullisista arvoista sekä soveltuvuudesta vedenhankintaan tai kiviaineshuoltoon. Selvityksen tuloksena maa- kallioperäalueet on luokiteltu maa-ainestenottoon soveltuviin, maa-ainestenottoon osittain soveltu-viin sekä ottotoimintaan soveltumattomiin alueisiin.

Tiedot POSKI-luokituksista on saatu seitsemältä ELY-keskukselta (EPO, HAM, KAS, PIR UUD, VAR, POS).

Aineistolle ei voida antaa ajallista kattavuutta.

Ominaisuustiedot:

Tunnus Kohteen yksilöivä tunnus Luokka Aineistoissa on käytetty seuraavia luokkia: E - Maa-ainesten ottoon soveltumaton alue E/O - Maa-ainesten ottoon soveltumaton alue / osittain soveltuva alue M - Maa-ainesten ottoon soveltuva alue M* - Maa-ainesten ottoon alustavasti soveltuva alue, luontoinventointia ei ole tehty O - Maa-ainesten ottoon osittain soveltuva alue P - Pienet maa-ainestenottoon osittain soveltuvat, joilla ei ainesmäärältään ole tällä hetkellä maakunnallista merkitystä Lisätieto Syyt luokitukseen on kirjattu Lisätieto-sarakkeeseen POSKI-loppuraporteissa käytettyjen lyhenteiden mukaan. Muutospvm pvm, jolloin kohdetta tai siihen liittyviä tietoja on muokattu Sykessä

Käyttötarkoitus: Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen.

Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Luonnonvarojen_kestava_kaytto/Maaainesten_ottaminen/Pohjaveden_suojelun_ja_kiviaineshuollon_yhteensovittaminen

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {3D12D610-093B-4223-9512-BFCAF02B83BE}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-22
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2011-05-10
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Geology
GEMET-asiasana groundwater
GEMET-asiasana soil
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston omistusoikeus on ko. ELY-keskuksella ja koko kannan osalta myös Sykellä. Aineistoa luovutetaan ELY-keskusten luvalla. lupateksti Lähde: Syke ja ao. ELY-keskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) - projektissa tuotettiin ja koottiin perustiedot sora- ja kallioalueiden kiviainesten määrästä ja laadusta, niiden suojelullisista arvoista sekä soveltuvuudesta vedenhankintaan tai kiviaineshuoltoon. Lisäksi selvitetitin tutkimusalueella oleva kiviainesta korvaava materiaali esim. jätekivet, tuhkat ja kuonat. Selvityksen tuloksena julkaistiin numeerisessa muodossa tallennetut tulokset alueellisina yleissuunnitelmina, joissa alueet on luokiteltu maa-ainestenottoon soveltuviin, maa-ainestenottoon osittain soveltuviin sekä ottotoimintaan soveltumattomiin alueisiin. Selvityksellä ei sinänsä ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia. Lopullinen alueiden käytön yhteensovittaminen tehdään maakuntakaavoituksessa ja kuntien yleiskaavoituksessa sekä ottotoiminnan osalta maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa.. Aineistoissa on käytetty seuraavia luokkia: E - Maa-ainesten ottoon soveltumaton alue E/O - Maa-ainesten ottoon soveltumaton alue / osittain soveltuva alue M - Maa-ainesten ottoon soveltuva alue M* - Maa-ainesten ottoon alustavasti soveltuva alue, luontoinventointia ei ole tehty O - Maa-ainesten ottoon osittain soveltuva alue P - Pienet maa-ainestenottoon osittain soveltuvat, joilla ei ainesmäärältään ole tällä hetkellä maa-kunnallista merkitystä. Tiedot POSKI-luokituksista on saatu seitsemältä ELY-keskukselta (EPO, HAM, KAS, PIR UUD, VAR, POS). Aineistot on yhdistetty Sykessä kahdeksi ESRI Shape-aineistoksi: Maapera_POSKI.shp ja Kalliopera_POSKI.shp.

Aineiston sijainti: \projektidata\Poski