Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY), artikla 15, 2022

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) toimeenpanosta komissiolle. Raportointivelvollisuus koskee kaikkia asukasvastineluvultaan (AVL) yli 2000 taajamia ja niiden jätevesiä käsitteleviä puhdistamoita. Puhdistamoiden toiminnalle on asetettu numeerisia vähimmäisvaatimuksia.

Direktiivi asettaa vaatimuksia puhdistamoilta lähtevän jäteveden pitoisuudelle ja/tai poistoteholle biologisen hapenkulutuksen (BHK5 eli BOD5), kemiallisen hapenkulutuksen (CODCr), kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta. Lisäksi direktiivissä säädetään vähimmäistaso muun muassa puhdistamoiden velvoitetarkkailulle.

Taajamista ja puhdistamoista raportoidaan kokoluokka, sijainti- ja purkupaikkatietoja sekä puhdistamoiden osalta erityisesti se, että täyttääkö niiden toiminta direktiivin vaatimukset.

Suomen ympäristökeskus valmistelee ja toteuttaa raportoinnin kahden vuoden välein. Ympäristöministeriö ohjaa ja osallistuu valmistelutyöhön.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Jonne Säylä
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Jonne Säylä
Raportoinnin vastuutahon sähköposti jonne.sayla[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:31991L0271
   Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060888
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/613
   Lisätietoja
   Avainsanat INSPIRE-raportointi Council Directive 91/271/EEC
   Avainsanat Inspire-teema Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
   Seuraava raportointiajankohta 2024