Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Väylänvarsien vieraslajit ja arvokkaat elinympäristöt

MITÄ Aineiston tarkoituksena on: -Identifioida tie- ja rata-alueet, joiden varrella esiintyy uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja -Identifioida tie- ja rata-alueet, joiden varrella esiintyy hyviä elinvoimaisia niittyindikaattorilajeja (hyönteisten mesi- ja ravintokasveja) -Identifioida tie- ja rata-alueet, joiden varrella esiintyy suojelualueita -Identifioida tie- ja rata-alueet, joiden varrella esiintyy komealupiinia tai kurtturuusua -Identifioida tie- ja rata-alueet, joiden varrella esiintyy komealupiinia tai kurtturuusua uhanalaisten lajien lisäksi -> Löytää herkät alueet ja paikallistaa vieraslajien uhka

MIKSI Aineiston perusteella saadaan uhanalaisten ja muiden tärkeiden lajien (niittyjen indikaattorit) havaintopaikat teiden ja ratojen varsilla, niiden mahdolliset keskittymät kartalle sekä tieto komealupiinin tai kurtturuusun esiintymisestä näiden lähellä. Tunnistetaan myös suojelualueita leikkaavat tiet ja radat sekä mahdollisesti tieto siitä, onko näillä alueilla havaittu em. vieraslajeja. Nämä ovat kohteita, joita ainakin tulee priorisoida lupiinin ja kurtturuusun torjunnoissa ja niille on syytä myös kohdentaa tarkempia maastoinventointeja sen varmistamiseksi, onko paikoilla em. haitallisia vieraslajeja vai ei.

MITEN 1.Peruskartan laajuudelta tehtiin 1 km (pituus ja leveys 1 km) ruutuverkosto 2.Tästä leikattiin ne ruudut, jotka leikkaavat Digiroadin tieverkostoa (toiminnallinen luokka 1-4) tai rataverkostoa 3.Sivustolta https://viranomaiset.laji.fi/ haettiin mahdollisesti suojelupotentiaalia indikoivia lajeja, sekä komealupiinin ja kurtturuusun vieraslajihavainnot 4.Destialta saatiin täydentäviä vieraslajihavaintoja lajitiedon täydennykseksi 5.Lajitieto yhdistettiin ruutuihin; ruutukohtainen havaintolukumäärä ja havaittujen lajien lajilista 6.Suojelualueista koostettiin maski ja ruutuihin yhdistettiin tieto päällekkäisyydestä, sen luonteesta ja laajuudesta

Aineistosta on tehty tarkempi menetelmäkuvaus… https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VierasVayla_Menetelmakuvaus.pdf sekä muuttujaseloste https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VierasVayla_VariableDescription.xlsx

WHAT The purpose of the material is to: -Identify road and rail areas that have nearby observations of endangered and near threatened species -Identify road and rail areas with good meadow indicator plant species -Identify road and rail areas along which there are protected areas -Identify the road and rail areas along which there are observations of Lupinus polyphyllus or Rosa rugosa observations - Identify the road and rail areas along which there are Lupinus polyphyllus or Rosa rugosa observations in addition to sensitive species -> Finds sensitive areas and identify the overall threat of alien species

WHY Based on the data, we can obtain the observation sites of endangered and other important species (meadow indicators) along roads and tracks, their possible concentrations on the map, and information about the presence of Lupinus polyphyllus or Rosa rugosa near them. Roads and tracks crossing protected areas will also be identified, as well as whether the aforementioned alien species have been observed in these areas. These are the sites that should be prioritized in the fight against Lupinus polyphyllus and Rosa rugosa. Further field surveys are recommended to ensure that these possibly harmful alien species are not a real observable threat.

HOW 1. A grid network of 1 km (length and width 1 km) was made based on the extent of the basic map 2. Grid cells that intersected Digiroad's road network (functional class 1-4) or rail network were extracted 3. Website https://viranomaiset.laji.fi/ was used to download species observations possibly indicating need for conservation, and alien species observations 4. Additional Lupinus polyphyllus and Rosa rugosa observations were received from Destia 5. The species information was connected to the grid cells; the number of sightings in the cell and the observed species list 6. A mask was compiled from the conserved areas and information about the overlap, its nature and extent was combined with the grid cells

A more precise description about the data procedures can be found from (In Finnish) https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VierasVayla_Menetelmakuvaus.pdf

Furthermore, all the variables in the data are explained in https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VierasVayla_VariableDescription.xlsx

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {40F139C0-8D4F-42E6-9513-0CCC7C68E2EB}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-09-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-09-08
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Transport networks
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Sisältää lajitietokeskuksen sensitiivistä lajitietoa (viranomaiset.laji.fi) ja käyttö on rajoitettua. Älä jaa avoimesti. Lähde:SYKE

Includes sensitive species information (viranomaiset.laji.fi) and use is restricted. Do not share openly. Source: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-