Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Suojattavat luontokohteet

Suojattavat luontokohteet -aineisto sisältää tietoa tärkeistä luontokohteista Suomen merialueella. Aineisto on tuotettu vv. 2019-2021. Aineiston kohteet on ryhmitelty teemoittain: linnut, hylkeet, putkilokasvit ja luontotyypit.

Linnut: kaikki kohteet ovat aluemaisia ja kuvaavat vesialueen sisällä olevia saaria, luotoja ja kiviä, joissa on lintujen pesimis-, levähdys- tai talvehtimispaikkoja.

Putkilokasvit: pistemäisiä kohteita putkilokasvien kasvupaikoilla.

Hylkeet: aluemaisia kohteita, jotka sisältävät kuuttiluotoja ja hylkeidensuojelualueita.

Luontotyypit: aluemaisia kohteita tärkeistä luontotyypeistä.

Aineistoa käytetään ympäristövahinkojen riskien arvioinnissa ja ennakoinnissa, torjuntatoimiin varautumisessa, sekä torjuntatoimien suunnittelussa ja johtamisessa. Aineisto on tarkoitettu vain ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön eikä sitä luovuteta muualle.

https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Suojattavat_luontokohteet.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A1F4CF74-3901-4808-A6C1-82B70F08977A}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto mert@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-04-25
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-10-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto mert@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
INSPIRE-teema Species distribution
GEMET-asiasana oil pollution
GEMET-asiasana oil disaster
GEMET-asiasana oil spill
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto sisältää salassa pidettävää tietoa.

Aineisto on tarkoitettu ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön.

Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

@Syke, Luke, Metsähallitus, MML

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Suomen ympäristökeskuksen kehittämässä ja ylläpitämässä BORIS-tilannekuvajärjestelmässä oli ympäristövahinkojen torjuntaviranomaisten käytettävissä useita tärkeitä luontotietoja sisältäviä paikkatietoaineistoja päätöksenteon tueksi torjuntatoimien suunnittelussa. Sojattavat luontokohteet -aineisto sisältää päivitetyt luontotiedot, jotka pohjautuvat BORIS-järjestelmässä olleisiin luontoaineistoihin.

Linnut: Päivitetty käyttäen useista lähteistä peräisin olevia tietoja. Rajaukset digitoitu asiantuntija-arvion, Tiira-tietokannan ja edellisen Boris-järjestelmässä olleen aineiston perusteella.

Putkilokasvit: Putkilokasvit ovat pistemäisiä kohteita (kasvupaikkoja) ja ne on poimittu Taxon-järjestelmästä (Hertta).

Hylkeet: Lonnonvarakeskuksesta (Luke) saatu aineisto sisältää pistemäiset kuuttiluodot. Pisteet bufferoitiin 3 km:lla ja yhdistettiin alueksi. Lisäksi mukana on luonnonsuojelualueista poimitut hylkeidensuojelualueet.

Luontotyypit: - Päivitetty käyttäen useista lähteistä peräisin olevia tietoja: luonnonsuojelualueet, maastotietokanta, Suomen luontotyyppien uhanalaisarviointi, Metsähallitus, BORIS-järjestelmän luontoiedot. - mukana hiekkarannat, hietikot, merenrantaniityt, laguunit, jokisuistot, metsäluhdat, rantavallit, tervaleppäkorvet, vaihettumissuot, rantasuot, rantaluhdat, dyynit.

Aineiston tuottamisajankohta: vv. 2019-2021