Dataset extent

Rannikon laguunit (1150)

RANNIKON LAGUUNIT (1150)

Aineisto käsittää luontodirektiivin vuoden 2019 raportoinnissa käytetyt laguunien luontotyyppiaineistot. Luontotyyppiin luetaan fladat, kluuvifladat ja kluuvit, sekä kynnyksen sijaan kuroutuneella salmella tai kivikolla merestä erottuneita laguuneja. 2019 raportoinnin aineistopäivityksen yhteydessä aineistosta poistettiin kohteet, jotka sijaitsevat yli 1,8 m (Merenkurkun pohjoispuoli) tai yli 1,4 m (Merenkurkku ja siitä etelään) merenpinnan tason yläpuolella.


KUSTNÄRÄ LAGUNER (1150)

Kartlagret innehåller naturtypsdata som användes under 2019 rapporteringen av Habitatdirektivet. Till naturtypen inkluderas flador, glofladan och glon, samt laguner avsnörda från havet via sund eller stenar. För rapporteringen 2019 exkluderades objekt som var belägna 1.8m (norr om Kvarken) eller 1.4m (Kvarken och södra Finland) över havsytan.


LAGOONS (1150)

The lagoon data includes the habitat data used in the 2019 reporting of the Habitats Directive. Gloe lakes and lagoons separated by a sound or rocks from the sea have been included into the data. For the 2019 reporting objects that were located 1.8m (north of Kvarken) or 1.4m (Kvarken and southern Finland) above sea level were deleted.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {FC7C4CEB-336B-45B9-A760-5DB5D0F3583A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Metsähallitus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto kirjaamo@metsa.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli originator
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-19
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-12-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-05-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsähallitus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto kirjaamo@metsa.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriluonto ja lajisto
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

Lähde: Syke, Metsähallitus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on tuotettu vuoden 2013 luontodirektiivin raportointia varten ilmakuvatulkintana sekä paikkatietoanalyysien avulla. Mereen yhteydessä olevat laguunit paikallistettiin Maanmittauslaitoksen ilmakuvista ja digitoitiin Merikortin rantaviiva-aineistoa hyödyntäen. Valintakriteereinä käytettiin mm. sulkeutuneisuutta. Merestä irrallaan olevien laguunien, eli kluuvien, rajaamiseen käytettiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannan järviaineistoa sekä korkeuskäyriä. Alle 2,5m meren pinnan yläpuolella sijaitsevat kuviot valittiin liitettäväksi laguuniaineistoon. Tätä korkeammalla sijaitsevat kluuvit ovat mahdollisesti olleet niin kauan eristyksissä meressä, että nämä voidaan tulkita kluuvijärviksi, jotka eivät sisälly kyseiseen luontotyyppiin. Vuoden 2019 raportoinnin aineistopäivityksen yhteydessä aineistosta poistettiin kohteet, jotka sijaitsevat yli 1,8 m (Merenkurkun pohjoispuoli) tai yli 1,4 m (Merenkurkku ja siitä etelään) merenpinnan tason yläpuolella.


Dessa data har producerats för habitatdirektivsrapporteringen 2013 via tolkning av flygbilder och GIS-analyser. Laguner, som har en koppling till havet lokaliserades från Lantmäteriverkets flygbilder och digitaliserades med hjälp av det digitala Sjökortets strandlinje. Som urvalskriterium användes bl.a. avsnörning. Laguner, som inte var kopplade med havet (glon), avgränsades med hjälp av Lantmäteriverkets sjödata från terrängdatabasen och höjdkurvor. Lokaler som befann sig lägre än 2,5m över havsytan inkluderades till dessa data. Glon som befinner sig högre upp på land har antagligen redan varit så länge utan kontakt med havet att de kan klassas som glosjöar, som inte inkluderas till denna naturtyp. För rapporteringen 2019 exkluderades objekt som var belägna 1.8m (norr om Kvarken) eller 1.4m (Kvarken och södra Finland) över havsytan.


The Lagoon data was created for the 2013 Habitats Directive reporting using orthoimagery and GIS analysis. Lagoons connected to the sea were identified from the aerial images provided by the National Land Survey of Finland and were digitized by utilizing the shoreline data from the chart. Selection criteria were e.g. enclosed nature. Unattached lagoons, gloe lakes, were bordered by using the lake data from the topographic database (National Land Survey of Finland) and contour lines. Water areas lower than 2,5 m above sea level were selected to add to the lagoon data. Lakes above 2,5 m have most probably been separate lagoons for a long time and therefore interpreted as gloe lakes that are not included into the final lagoon data. For the 2019 reporting objects that were located 1.8m (north of Kvarken) or 1.4m (Kvarken and southern Finland) above sea level were deleted.