Dataset extent

Paikallisesti ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (PEMMA)

Paikallisesti ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (PEMMA)

Paikallisesti ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (PEMMA) -paikkatietoaineistossa esitellään pääkaupunkiseudulta (Helsinki-Espoo) tunnistettuja vedenalaiselta meriluonnoltaan merkittäviä alueita. PEMMA-prosessi on paikallisempi, pienemmän mittakaavan sovellus EMMA-työstä (http://hdl.handle.net/10138/312221), joka puolestaan on kansallinen sovellus globaalin mittakaavan EBSA-prosessista.

Paikkatietoaineisto perustuu pääosin Velmu-ohjelmassa (https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ja-tutkimusohjelmat/velmu-ohjelma) kerättyihin tietoihin vesikasveista, makrolevistä, selkärangattomista eläimistä, Itämeren luontotyypeistä, geologiasta sekä kalojen lisääntymisalueista.

On tärkeä huomioida, että luontoarvot eivät välttämättä yksinomaan rajaudu PEMMA-rajausten sisäpuolelle, ja voivat jatkua rajausten ulkopuolelle. Tämä on erityisen tärkeä pitää mielessä, jos paikkatietoaineistoa käytetään suunnittelumielessä.


Lokala ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (PEMMA)

I den geografiska datamängden Lokalt ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (PEMMA) presenteras områden med ekologiskt betydande undervattensnatur som identifierats från huvudstadsregionen (Helsingfors-Esbo). PEMMA-processen är en mer lokal, nerskalad tillämpning av EMMA-arbetet (http://hdl.handle.net/10138/312221), som i sin tur är en nationell tillämpning av den globala EBSA-processen.

Den geografiska datamängden baserar sig främst på information som samlats inom Velmu-programmet (https://www.ymparisto.fi/en/nature-waters-and-seas/natural-diversity/conservation-and-research-programmes/velmu-programme; på engelska) om undervattensväxter, makroalger, ryggradslösa djur, Österjöns naturtyper, geologi och lekområden för fisk.

Det är viktigt att notera att naturvärden inte nödvändigtvis begränsar sig enbart till insidan av PEMMA-områdenas gränser, utan kan även fortsätta utanför områdesgränserna. Detta är särskilt viktigt att beakta ifall geografiska data används för planeringsändamål.


Local ecologically significant marine underwater areas (PEMMA)

The Local ecologically significant marine underwater nature areas (PEMMA) spatial dataset presents areas with ecologically significant underwater features identified from the Finnish capital region (Helsinki-Espoo). The PEMMA process is a more localized, smaller-scale application of the previous EMMA work (http://hdl.handle.net/10138/312221), which in turn is a national application of the global-scale EBSA process.

The spatial data is mainly based on information collected under the Velmu programme (https://www.ymparisto.fi/en/nature-waters-and-seas/natural-diversity/conservation-and-research-programmes/velmu-programme) about aquatic plants, macroalgae, invertebrates, Baltic Sea habitat types, geology, and essential fish habitats.

It is important to note that the underwater nature values are not necessarily constrained within the PEMMA boundaries, and may continue outside of those. This is especially important to keep in mind if these data are considered for planning purposes.


Käyttötarkoitus / Användningssyfte / Intended use: Aineisto on tuotettu merialueiden kestävän käytön ja aluesuunnittelun tueksi. Datamängden har producerats som ett stöd för hållbar användning och planering av havsområden. The data was produced to support the sustainable use of marine areas and planning.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {F8571EB8-DE43-4879-8886-765597312851}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-29
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke_velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
INSPIRE-teema Sea regions
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke, Metsähallitus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2022-11-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2022-11-01
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

PEMMA-paikkatietoaineisto sisältää 22 aluetta kuvaten Helsingin ja Espoon merialueiden paikallisesti merkittäviä vedenalaisia meriluontoalueita. PEMMA-työ on toteutettu Velmun alaisuudessa.

Aluerajaukset perustuvat pääosin Velmun keräämään kartoitustietoon (sukellukset, videoinnit ja pohjaeläinnäytteenotot) vuosilta 2004-2022, Velmussa tehtyihin lajien ja vedenalaisten luontotyyppien levinneisyysmalleihin, ympäristömuuttuja-aineistoihin (ml. syvyys, suolapitoisuus), uhanalaisten lajien esiintymät (LajiGIS), pohjaeläinhavaintoihin POHJE-tietokannasta, GTK:n merigeologisiin aineostoihin (ml. EMODnet Geology), Zonation-analyyseihin (Virtanen ym. 2018, 2022) ja muihin julkaisuihin, jotka kuvaavat alueen merkitystä lajiryhmille.

PEMMAksi voidaan tunnistaa alue, joka täyttää vähintään yhden seuraavista kriteereistä: ainutlaatuisuus, harvinaisuus tai huomattava edustavuus; erityinen tärkeys lajin elinkierrossa; tärkeys uhanalaiselle tai taantuvalle lajille tai luontotyypille; herkkyys tai hidas palautumiskyky; biologinen monimuotoisuus tai luonnontilaisuus.

PEMMA-kuvauksia on tehty vain alueista, joilta on saatavilla riittävästi tietoa. Kaikkia tarkasteltavana olevia alueita verrattiin toisiinsa ja niihin sovellettiin systemaattisesti samoja kriteerien tulkintoja. Aineiston kentät ovat Alue (PEMMA-alueen nimi), Maakunta (maakunta, johon PEMMA-alue sijoittuu),Aluekoodi (PEMMA-alueen uniikki tunniste), Avainsanat (avainsanat kuvaavat alueen valintaperusteita) ja Lomake (linkki aluekuvauslomakkeeseen).

PEMMA-paikkatietoaineiston laadintaan ja sen tausta-aineistojen keruuseen osallistuivat ensisijaisesti Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, ympäristöministeriö, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Työstövaiheen työpajoihin osallistui Velmu-ohjelman asiantuntijoita, Uudenmaan ELY-keskuksen asiantuntijoita sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien meriluontoasiantuntijoita ja aluesuunnittelijoita.


PEMMA-datamängden innehåller 22 områden som beskriver lokalt betydelsefulla marina undervattensnaturområden i Helsingfors samt Esbos havsområden. PEMMA-datamängden har producerats under Velmu.

Områdesavgränsningarna baseras huvudsakligen på karteringsdata som samlats inom Velmu (dykning, videoinspelning och bottenfaunaprovtagning) mellan åren 2004-2022, art- samt habitatutbredningsmodeller producerade under Velmu, miljövariabeldata (inkl. djup, salthalt), förekomster av hotade arter (LajiGIS), bottenfaunaobservationer från POHJE-databasen, Geologiska forskningscentralens maringeologiska data (inkl. EMODnet Geology), Zonation-analyser (Virtanen m.fl. 2018, 2022) samt andra publikationer som beskriver områdets betydelse för artgrupper.

Ett område kunde klassas som PEMMA då det uppfyllde minst ett av följande kriterier: unika områden, livshistoriskt viktiga områden, område för hotade arter, områden som är särskilt sårbara, biologisk mångfald eller naturlighet.

PEMMA-beskrivningar har endast gjorts för områden från vilka tillräckligt med information existerar. Alla områden som granskades jämfördes med varandra och samma tolkningar av kriterierna tillämpades systematiskt på dem. Datafälten är Alue (=Område, namn på PEMMA-området), Maakunta (=Landskap, landskapet där PEMMA-området finns), Aluekoodi (=Områdeskod, unikt ID för PEMMA-området), Avainsanat (=Nyckelord, beskriver urvalskriterierna för området) och Lomake (=Formulär, hyperlänk till områdesbeskrivningsformuläret).

Finlands miljöcentral Syke, Forststyrelsen, miljöministeriet, Geologiska forskningscentralen GTK, Naturresursinstitutet Luke och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) deltog i första hand i utarbetandet av PEMMA:s rumsliga data och insamlingen av dess bakgrundsdata. I arbetsfasens workshoppar deltog experter från Velmu-programmet, experter från Nylands NTM-central samt havsnaturexperter och områdesplanerare från Helsingfors och Esbos städer.


The PEMMA spatial data contains 22 areas describing locally significant underwater marine nature areas in the sea areas of Helsinki and Espoo. The PEMMA data was produced under the Velmu project.

The area delineations are mainly based on mapping data collected by Velmu (diving, video recording and benthic sampling) during the years 2004-2022, distribution models of underwater species and habitat types produced in Velmu, environmental variable data (incl. depth, salinity), occurrences of endangered species (LajiGIS), benthic observations from the POHJE database, marine geological data of the Geological survey of Finland (incl. EMODnet Geology), Zonation analyses (Virtanen et al. 2018, 2022), and other publications describing the importance of the area for species groups.

An area could acquire the PEMMA status if it fulfilled at least one of the following criteria: uniqueness or rarity; special importance for life history stages of species; importance for threatened, endangered or declining species and/or habitats; vulnerability, fragility, sensitivity, or slow recovery; biological diversity or naturalness.

PEMMA descriptions have only been made for areas from which sufficient information is available. All areas considered during the working process were compared to one another, and the same interpretations of the criteria were systematically applied to them. The data fields are Alue (=Area, name of the PEMMA area), Maakunta (=Region, the region where the PEMMA area is located), Aluekoodi (Area code, unique identifier of the PEMMA area), Avainsanat (=Keywords, reflects the selection criteria of the area) and Lomake (=Form, hyperlink to the area description form).

The Finnish Environment Institute Syke, Metsähallitus, Ministry of the Environment, Geological Survey of Finland (GTK), Natural Resources Institute Finland (Luke) and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Uusimaa (ELY centre) primarily participated in the preparation of the PEMMA spatial data and the collection of its background data. Experts from the Velmu program, experts from the ELY centre of Uusimaa, as well as marine nature experts and planners from the cities of Helsinki and Espoo participated in the workshops of the working phase.


Viitteet / Referenser / References: Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J., & Moilanen, A. (2018). Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network. Frontiers in Marine Science, 5. doi:10.3389/fmars.2018.00402

Virtanen, E. A., Forsblom, L., Haavisto, F., Keskinen, E., Kiviluoto, S., Kuismanen, L., Laine, A., Salovius-Laurén, S. & Viitasalo, M. (2022): Itämeri. Julkaisussa/I publikationen/In publication: Kuusela, S., Annala, M., Kontula, T., Leikola, N., Määttänen, A.-M., Virkkala, R. & Virtanen E. (toim./red./eds.). Kohti kattavaa suojelualueverkostoa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen painopisteet Suomessa. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022. s 267–300. URL: http://hdl.handle.net/10138/344399