Dataset extent

LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Sisävesien ja rantojen luontotyyppien tunnettuja esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista tyyppiryhmistä tai tyypeistä:

Järvet: 13 järvityypin esiintymät. Järvet-aineistossa on puutteita etenkin pinta-alaltaan pienimmissä vakavesimuodostumissa. Uhanalaisuusarvioinnissa järvien ja lampien ohjeellisena raja-arvona pidettiin 10 hehtaarin pinta-alaa, mutta kaikki yli 10 hehtaarin vakavedet eivät sisälly aineistoon.

Lähteiköt: lähteikköjen tunnetut esiintymät eutrofisia lähteitä lukuun ottamatta. Aineistossa on puutteita etenkin Pohjois-Suomessa. Aineistossa voi olla myös jo tuhoutuneita lähteitä.

Joet: 10 jokityypin esiintymät. Joet-aineistossa on puutteita etenkin pienimmissä virtavesityypeissä. Puroja on aineistossa vain muutama, eivätkä pikkujokien aineistot ole kattavia.

Sisävesien hiekka- ja kivikkorannat: neljän hiekka- tai kivikkorantatyypin esiintymät.

Aineistojen luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/SisävesienJaRantojenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf

Lisätietoja Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviosta

https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

https://helda.helsinki.fi/items/3cb6905b-0e6e-40e2-9499-e7e4a91ed1a2

https://helda.helsinki.fi/items/10514c25-bd64-429c-a057-63bf37f3e709

Täydennykset puuttuvista ja muuttuneista kohteista voi lähettää tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

RLE Finland 2018 Inland water habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset includes 150 habitat types and is divided into different files according to the main divisions of the habitat types. This data contains the occurrences of the inland water habitats.

Lakes: The dataset contains occurrences of 13 lake habitat types. To distinguish lakes from ponds, a threshold value of 10 hectares has been employed. Nevertheless, it's important to note that not all bodies of standing water with an area exceeding 10 hectares have been included in this dataset. As a result, the lake dataset remains incomplete, particularly in regard to smaller bodies of standing water.

Springs: The dataset contains occurrences excluding eutrophic springs. The dataset is incomplete particularly in Northern Finland. The dataset may also include springs that have already been destroyed.

Streams and rivers: The dataset contains occurrences of 10 stream and river habitat types. The dataset is incomplete particularly in smaller stream and river habitat types.

Sand and stone lake shores: The dataset contains occurrences of 4 sand and stone lake shore types.

The full classification of habitat types can be found on a separate excel file: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/habitat_type_list.xls

More information on habitat type threat assessment

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5110-1

In addition to threat status assessment this dataset can be used for research and to support the tasks of the environmental administration.

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DE474A4E-96BE-47F7-8901-B08EB80ECE29}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-12-14
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana aquatic environment
GEMET-asiasana aquatic ecosystem
GEMET-asiasana biotope
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana ecosystem assessment
GEMET-asiasana freshwater ecosystem
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana lake
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana river
GEMET-asiasana spring
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat jokiluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat järviluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat rantaluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat uhanalaiset luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyyppien uhanalaisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Red List of Ecosystems
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat threatened habitat types
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat järvet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat joet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lammet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lähteet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat rannat
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde:Syke

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Järvet: muodostettu vesienhoidon suunnittelun? vesimuodostumien paikkatietokannasta (VHS järvi 2016), johon on liitetty 11 järvimuodostumaa Ranta10-aineistosta (Järvi10)

Lähteiköt: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 2016 (SYKEssä tehty kooste Lahdevesikuoppa)

Joet: muodostettu vesienhoidon vesimuodostumien paikkatietokannasta (VHS joki 2016), johon on liitetty varmoja ja mahdollisia meanderoivia jokia Ranta10-aineistosta (Uomaverkosto)(osin päällekkäisiä VHS joki 2016 aineiston kanssa).

Sisävesien hiekka- ja kivikkorannat: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 2017 (SYKEssä tehty kooste Kivikalliohiekka). Koosteesta on erotettu vähintään 1 km:n etäisyydellä merestä olevat kivikot (LUOKKA = 34700) ja hietikot (LUOKKA = 34300), joista on edelleen erotettu vaka- ja virtavesien (Ranta10 2016) rannoilla sijaitsevat muodostumat

Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa. Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb -LuTU2018_jarvityypit -LuTU2018_jokityypit -LuTU2018_lahteikot -LuTU2018_sisavesien_hiekka_ja_kivikkorannat Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.

Lakes: The dataset consists of the spatial data for water bodies, primarily derived from the river basin management lake database VHS Järvi 2016, and it has been supplemented with an additional 11 lakes obtained from the shoreline Ranta10 dataset.

Springs: Comprised of the topographic database 2016 by National Land Survey of Finland (compilation made in Syke).

Streams and rivers: The dataset consists of water resources from the water bodies spatial database (VHS joki 2016), which includes both confirmed and potential meandering rivers from the Ranta10 (River Network) dataset. Meandering rivers partially overlap with the VHS joki 2016 dataset.

Sand and stone lake shores: The dataset consists of the topographic database 2017 by National Land Survey of Finland (compilation made in Syke).

The data includes topographic database rocky areas (class 34700) and sands (class 34300) that are at least 1 km away from the Baltic Sea and are located by standing or running waters (Ranta 10).

The datasets are in their original formats and without any geometry corrections.