Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.
Sisävesien ja rantojen luontotyyppien tunnettuja esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista tyyppiryhmistä tai tyypeistä:

Järvet: 13 järvityypin esiintymät. Järvet-aineistossa on puutteita etenkin pinta-alaltaan pienimmissä vakavesimuodostumissa. Uhanalaisuusarvioinnissa järvien ja lampien ohjeellisena raja-arvona pidettiin 10 hehtaarin pinta-alaa, mutta kaikki yli 10 hehtaarin vakavedet eivät sisälly aineistoon.

Lähteiköt: lähteikköjen tunnetut esiintymät eutrofisia lähteitä lukuun ottamatta. Aineistossa on puutteita etenkin Pohjois-Suomessa. Aineistossa voi olla myös jo tuhoutuneita lähteitä.

Joet: 10 jokityypin esiintymät. Joet-aineistossa on puutteita etenkin pienimmissä virtavesityypeissä. Puroja on aineistossa vain muutama, eivätkä pikkujokien aineistot ole kattavia.

Sisävesien hiekka- ja kivikkorannat: neljän hiekka- tai kivikkorantatyypin esiintymät.

Aineistojen luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/SisävesienJaRantojenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista ja muuttuneista kohteista voi lähettää tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DE474A4E-96BE-47F7-8901-B08EB80ECE29}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-11-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana aquatic environment
GEMET-asiasana aquatic ecosystem
GEMET-asiasana biotope
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana ecosystem assessment
GEMET-asiasana freshwater ecosystem
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana lake
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana river
GEMET-asiasana spring
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat jokiluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat järviluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat rantaluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat uhanalaiset luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyyppien uhanalaisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Red List of Ecosystems
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat threatened habitat types
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat järvet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat joet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lammet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lähteet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat rannat
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde:SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Järvet: muodostettu vesienhoidon vesimuodostumien paikkatietokannasta (VHS järvi 2016), johon on liitetty 11 järvimuodostumaa Ranta10-aineistosta (Järvi10) Lähteiköt: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 2016 (SYKEssä tehty kooste Lahdevesikuoppa)

Joet: muodostettu vesienhoidon vesimuodostumien paikkatietokannasta (VHS joki 2016), johon on liitetty varmoja ja mahdollisia meanderoivia jokia Ranta10-aineistosta (Uomaverkosto)(osin päällekkäisiä VHS joki 2016 aineiston kanssa).

Sisävesien hiekka- ja kivikkorannat: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 2017 (SYKEssä tehty kooste Kivikalliohiekka). Koosteesta on erotettu vähintään 1 km:n etäisyydellä merestä olevat kivikot (LUOKKA = 34700) ja hietikot (LUOKKA = 34300), joista on edelleen erotettu vaka- ja virtavesien (Ranta10 2016) rannoilla sijaitsevat muodostumat

Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa. Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb -LuTU2018_jarvityypit -LuTU2018_jokityypit -LuTU2018_lahteikot -LuTU2018_sisavesien_hiekka_ja_kivikkorannat Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.