Dataset extent

LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan. Tässä aineistossa on esiintymätietoa kolmesta metsien erikoistyypistä: potentiaaliset harjumetsien valorinteet, sisämaan dyynimetsät sekä kalliometsät. Aineistot koottiin hyödyntäen useita tietolähteitä, kuten maastotietokantaa, maaperätietoa, Corine- maanpeiteaineistoa ja korkeusmallia, ks. tarkemmin Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot.

Paikkatietoaineisto on piste- ja vektorimuotoista.

Aineistossa voi olla päällekkäisiä kohteita.

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MetsienErikoistyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf

Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

RLE Finland 2018 Special forest habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset is divided into different files according to the main divisions of habitat types. This data contains the occurrences of the special forest habitats. The data was produced by Metsähallitus and processed in Syke.

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {52D635D4-9C41-4F78-B981-80CC8EEDB51A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-07-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana biotope
GEMET-asiasana coniferous forest
GEMET-asiasana dune
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana ecosystem assessment
GEMET-asiasana forest
GEMET-asiasana forest ecosystem
GEMET-asiasana rock
GEMET-asiasana sand dune
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat metsäluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat uhanalaiset luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyyppien uhanalaisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Red List of Ecosystem
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat threatened habitat types
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat dyynimetsät
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kalliometsät
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat harjumetsien valorinteet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat harjumetsät
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat paahderinne
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat esker forests
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat rocky terrain
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke

This dataset of Syke can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistossa ovat yhdistettynä mallinnetut harjumetsien valorinteet ja kalliometsät sekä inventoinneissa löydetyt sisämaan dyynimetsät. Harjumetsien valorinteet perustuvat paikkatietotarkasteluun (Kartano 2017; 2018), jossa luontotyyppiin luettiin kohteet, joilla rinteen kaltevuus on vähintään 5 % ja rinteen suunta on kaakon ja luoteen välillä (Korkeusmalli 2017). Maalajiltaan kohteiden tuli kuulua sekalajitteisiin moreenimaihin tai lajittuneisiin karkea- ja hienorakeisiin maalajeihin (Maaperäkartta 1: 200 000). Lisäksi aineisto rajattiin Geologian tutkimuskeskuksen maa-ainestietokannan (2018) perusteella. Aineistosta otettiin mukaan seuraavien muodostumatyyppien alueet: delta, harju, kames, reunamuodostuma, sanduri ja Salpausselät. Corine maanpeiteaineistosta (2012) mukaan hyväksyttiin kivennäismaiden ositteet harvapuustoisista (latvuspeittävyys alle 10 %) sulkeutuneisiin metsiin. Tunturialueen harjut on poistettu.

Kalliometsien aineisto on muodostettu yhdistämällä maastotietokannan kallioalueet (LUOKKA = 34100) ja Corine 2012 -aineiston latvuspeittävyystieto. Kalliokuvioilla leikattiin Corine-rasteri ja siitä erotettiin latvuspeittävyydeltään yli 30 %:n ylittävät kuva-alkiot, joista tehtiin edelleen vektoriaineisto. Tunturialueen kalliometsät on poistettu.

Sisämaan dyynimetsien aineisto on yhdistelmä tuuli- ja rantakerrostumien (TUURA) inventoinnissa löytyneitä dyynimetsäalueita sekä Metsähallituksen SAKTI-järjestelmästä suodatettuja dyynimetsäalueita.