Dataset extent

LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa viranomaiskäyttöön

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista alaryhmistä ja tyypeistä:

-Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot ja Serpentiinikalliot, kivikot, soraikot, lajipisteet: kahden pisteaineiston esiintymätiedot on koottu Sykessä inventoinneista, kirjallisuudesta sekä laji- ja asiantuntijahavainnoista

-Rotkot ja kurut: tunnettujen rotkojen ja kurujen esiintymäaineisto (Kesäläinen, T. & Kejonen, A. 2015. Suomen rotkot. Salakirjat. 536 s.).

-Luolat: tunnettujen luolien esiintymäaineisto (Kesäläinen, T., Kejonen, A., Kielosto, S., Lahti, S. I. & Salonen, V.-P. 2015.? Suomen luolat. Salakirjat. 432 s.). -Kalkkikalliot, kalkkilouhokset ja tunt., aluemaiset kohteet ja Kalkkikalliot ja kalkkilouhokset, lajipisteet: esiintymätiedot koottu Sykessä inventoinneista, kirjallisuudesta sekä laji- ja asiantuntijahavainnoista (sekä polygoni- että pisteaineistoa) ja lisätty Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmän tunturien kalkkikalliot ja -kivikot

Aineistossa on päällekkäisiä polygoneja, koska samalla alueella voi esiintyä useampaa kallioluontotyyppiä.

Luokitukset ja yksityiskohtaiset lähdetiedot tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/KallioidenJaKivikoidenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018Viranomaiskäyttöön.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista kalkki- ja serpentiinikallioista sekä rotkoista, kuruista ja luolista voi lähettää kuvauksineen tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.

RLE Finland 2018 Rock outcrops and scree shore habitats in the assessment of threatened habitat types, occurrences, for administration only.

The dataset was used in the threat assessments of Finnish habitat types 2018. The collected dataset is divided into different files according to the main divisions of habitat types. This data contains the occurrences of the Rock outcrops and scree shore habitats.

The permission to use the data is limited inside the environmental administration only.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {D45EE06F-386E-46E1-9F03-41960738016D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-30
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana biotope
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana ecosystem assessment
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana canyon
GEMET-asiasana cave
GEMET-asiasana rock
GEMET-asiasana cliff
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kallioluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kivikkoluontotyypit luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat uhanalaiset luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyyppien uhanalaisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Red List of Ecosystem
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat threatened habitat types
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaiskäyttöön. Lähde: Syke ja Metsähallitus.

The permission to use the data is limited inside the environmental administration only.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Kalkkikalliot ja -louhokset: Aineisto on koottu Sykessä inventoinneista, kirjallisuudesta sekä laji- ja asiantuntijahavainnoista (sekä polygoni- että pisteaineistoa) ja lisätty Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmän tunturien kalkkikalliot ja -kivikot. Siihen kuuluvat kalkkikallioiden arvioidun ryhmätason sekä kuuden tarkemman kallioluontotyypin ja kalkkisiirtolohkareiden tunnetut esiintymät (sisältää myös kalkkilouhoksia ja muita kalkkivaikutteisia ihmisen muokkaamia ympäristöjä sekä tarkistettuja, mutta ei-kalkkikallioiksi todettuja kohteita).

Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot: Kaksi pisteaineistoa on koottu Sykessä inventoinneista, kirjallisuudesta sekä laji- ja asiantuntijahavainnoista . Siihen kuuluvat serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden ryhmätason, viiden tarkemman kallio-, kivikko- ja soraikkoluontotyypin sekä serpentiinivaikutteisen maapohjan metsien tunnetut esiintymät (sisältää myös serpentiinivaikutteisia vuolukivi- ja talkkilouhoksia sekä tarkistettuja, mutta ei-serpentiinikallioiksi todettuja kohteita).

Rotkot ja kurut: tunnettujen luolien esiintymäaineisto saatu Tuomo Kesäläiseltä (Kesäläinen, T. & Kejonen, A. 2015. Suomen rotkot. Salakirjat. 536 s.).

Luolat: tunnettujen luolien esiintymäaineisto saatu Tuomo Kesäläiseltä (Kesäläinen, T., Kejonen, A., Kielosto, S., Lahti, S. I. & Salonen, V.-P. 2015.? Suomen luolat. Salakirjat. 432 s.). Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa. Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018EsiintymatVir.gdb: -LuTU2018_kalkkikalliot_kalkkilouhokset_myos_tunt -LuTU2018_kalkkikalliot_kalkkilouhokset_pisteet -LuTU2018_serpentiinikalliot_kivikot_soraikot -LuTU2018_serpentiinikalliot_kivikot_soraikot_lajipisteet -LuTU2018_rotkot_kurut -LuTU2018_luolat

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.