Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Laajat matalat lahdet (1160)

LAAJAT MATALAT LAHDET (1160)

Luontodirektiivin kansallisessa raportoinnissa 2013 ja 2019 käytetty aineisto, joka kuvaa luontodirektiivin luontotyypin Laajat matalat lahdet (1160) mahdollisia esiintymiä Suomessa.


WIDE AND SHALLOW BAYS (1160)

The data set has been used in the National Habitat Directive reporting in 2013 and 2019, depicting possible wide and shallow bays (1160) along the Finnish coast.


STORA GRUNDA VIKAR OCH SUND (1160)

Kartlagret innehåller potentiella förekomster av habitatdirektivets naturtyp Stora grund vikar och sund (1160), som använts för habitatdirektivsrapporteringen 2013 och 2019.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {9BC4CAA7-511A-49CD-AAA8-8339FD3BD517}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-11-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-05-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli publisher
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriluonto ja lajisto
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta.

The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface.

Materialet kan granskas via VELMU-karttjänsten eller via gränssnittet.

©SYKE

© DCW

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 400000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on päivitetty vuonna 2013 luontodirektiivin raportoinnin yhteydessä ja se pohjautuu vuoden 2007 raportoinnissa käytettyihin aineistoihin, jotka koostuvat SYKEn rannikkoluontohankkeen (2003) karttatarkastelussa tuotetusta aineistosta, Natura-tietokannan tiedoista ja Metsähallituksen kartoitusaineistoista. Vuoden 2007 raportoinnissa osa esiintymistä on esitetty varmoina ja osa todennäköisinä; Varma esiintymistieto perustuu Metsähallituksen luontokartoituksiin ja todennäköiset esiintymätiedot perustuvat paikkatietoanalyysiin sekä Natura-tietokannan tietoihin. Tässä aineistossa ovat mukana myös todennäköisiksi merkityt lahdet. Aineistoon lisättiin vuoden 2013 raportoinnin yhteydessä Ahvenanmaalta yksi lahtialue (Bärön eteläpuoli) asiantuntija-arvion ja karttatarkastelun perusteella.

Aineistoa tullaan jatkossa tarkistamaan mm. VELMU-ohjelman tietojen perusteella ja seuraava päivitys julkaistaan viimeistään seuraavan luontodirektiivin kansallisen raportoinnin (2025) jälkeen.


Kartlagret baserar sig på data insamlat under SYKEs kustnaturprojekt (2003), från Natura-databasen och Forststyrelsens karteringsmaterial. Detta användes för habitatdirektivsrapporteringen 2007 och uppdaterades år 2013 i samband med den då pågående rapporteringen. I årets 2007 rapportering presenterades en del av förekomsterna som säkra och andra som sannolika; säkra förekomster baserade sig på Forststyrelsens karteringsdata, medan de sannolika baserade sig på GIS-analyser och info från Natura-databasen. I detta kartlager är också de sannolika vikarna inkluderade. Datat uppdaterades år 2013 med en vik från Åland, baserat på expertutvärdering och kartanalys.

Datat kommer att granskas bl.a. via information från VELMU-programmet och nästa uppdatering publiceras senast efter nästa nationella habitatdirektivrapportering (2025).


The data set was last updated in 2013 in the National Habitat Directive reporting and it bases on the data used in 2007 reporting including data produced in the map observations conducted in the coastal environment project in SYKE (2003), NATURA 2000 data base, and data from the Parks and Wildlife Finland. In the reporting of 2007 part of the habitat type occurrences were shown as reliable and part of them as probable occurrences; Reliable occurrences rest upon the field data produced by the Parks and Wildlife Finland whereas probable occurrences are based on the GIS analysis and data from the NATURA data base. The probable bays are included into this data set. In the reporting of 2013, one bay from the Åland (South from Bärö) was added to the data set based on the expert evaluation and map observation.

The data set will be updated in the future i.e. with the data in the VELMU prgramme. The next update will be published at latest after the next National reporting of the Habitat Directive (2025).