Kaivannaisjätedirektiivi (2006/21/EY), raportointijakso 2014-2017, raportoitu 2018

 • Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2006/21/EY kaivannaisjäteteollisuuden jätehuollosta ja direktiivissä 2004/35/EY muuttamisesta (”kaivannaisjätedirektiivi”) säädetään jäsenmaiden velvollisuudesta toimittaa tiettyjä direktiivin soveltamisalaan liittyviä tietoja komissiolle:
  Komissiolle on toimitettava joka kolmas vuosi tiedot direktiivin toimeenpanosta jäsenmaissa. Vuosittain on toimitettava tiedot toiminnassa olevilla tai käytöstä poistetuilla jätealueilla olleista mahdollisesti jätealueen vakauteen vaikuttavista tapahtumista sekä paljastuneista merkittävistä haitallisista vaikutuksista ympäristöön. Komissiolle on pyynnöstä toimitettava tilastointia varten yksityiskohtainen luettelo jäsenmaassa luvan saaneista kaivannaisjätealueista.
 • Raportoinnissa annettavista tiedoista kaikkien edellä mainittujen raportointien osalta on säädetty komission päätöksessä 2009/358/EY.
 • Lomake, jolla tiedot raportoidaan (2009/358/EY): Questionnaire for the report by Member States on the implementation of Directive 2006/21/EC, 2017.
 • Raportit on toimitettu EY-komissiolle (European Commission, Directorate-General for Environment, B3 Waste management & Secondary Materials) sähköpostitse (ENV-EXTRACTIVE-WASTE@ec.europa.eu; diaarinumero SYKE-2017-K-158).
 • Joka kolmas vuosi tehtävä raportointi kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanosta sekä vuosittain tehtävä raportointi kaivannaisjätteen jätealueilla olleista mahdollisesti jätealueen vakauteen vaikuttavista tapahtumista ja haitallisista vaikutuksista ympäristöön on nykyisin säädetty Suomen ympäristökeskuksen tehtäväksi (valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 190/2013, 17 §).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Kirsi Merilehto
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti kirsi.merilehto[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Eevaleena Häkkinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti eevaleena.hakkinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot ELY-keskukset (ELY)
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0021&from=FI
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130190
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/519
  Lisätietoja Kaivannaisjätedirektiivillä ei ole omaa nettisivua.
  Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 2006/21/EC
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 1.2.2021