Dataset extent

Jokisuistot

JOKISUISTOT (1130)

Aineisto käsittää luontodirektiivin vuoden 2019 raportoinnissa käytetyt jokisuistojen luontotyyppiaineistot. Jokisuistojen kuviotieto pyrittiin rajaamaan Airaksisen ja Karttusen N2000 luontotyyppioppaan (2001) kuvausten ja N2000 luontotyyppien inventointiohjeen mukaisesti (versio 6, 2016). Rajaukset toteutettiin ensin koko Suomen rannikon kattavasti asiantuntijaryhmässä, jonka jälkeen rajaukset tarkastettiin ja korjattiin aluekohtaisesti Metsähallituksen aluemeribiologien avulla. Aineistoa täydennettiin vuonna 2018 lisäämällä jokisuistoihin vuoden 2013 raportoinnissa käytetyn pisteaineiston kohteita, jotka rajattiin vuonna 2016 käytetyllä menetelmällä polygoneiksi.


ESTUARIER (1130)

Datalagret innehåller naturtypsdata som användes under 2019 rapporteringen av Habitatdirektivet. Polygondatat över estuarier avgränsades enligt beskrivningarna i guiden över N2000 naturtyperna (Airaksinen and Karttunen 2001) och inventeringsguiden av N2000 naturtyper (version 6, 2016). Avgränsningarna gjordes först preliminärt för hela finska kusten inom en expertgrupp. Efter det granskades och korrigerades avgränsningarna med hjälp av Forststyrelsens regionala marinbiologer. Datat uppdaterades 2018 för att inkludera objekt från rapporteringen år 2013.


RIVER ESTUARIES (1130)

The data includes the estuary habitat data used in the 2019 reporting of the Habitats Directive. The estuary / delta polygons have been created by following the descriptions of N2000 Habitat type guide (2001) by Airaksinen and Karttunen as well as N2000 habitat type inventory program (version 6, 2016). The outlining was done first along the whole Finnish coast in an expert group followed by observing and correcting locally with the help of regional marine biologists from the Parks and Wildlife Finland. The data set was amended in 2018 to include sites reported in 2013.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41087/Ymp%C3%A4rist%C3%B6opas_46_(2.%20painos).pdf?sequence=1 NATURA 2000 -LUONTOTYYPPIEN INVENTOINTIOHJE (2016), Syke & Metsähallitus. Versio 6, 28.1.2016

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5B7F87B2-F082-4081-B653-3AEF12446C9E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Metsähallitus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto kirjaamo@metsa.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli originator
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-05-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsähallitus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto kirjaamo@metsa.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriluonto ja lajisto
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet.

©Syke

© DCW

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Rajausten tukena asiantuntijaryhmä käytti seuraavia aineistoja: Keskimääräinen virtaama (kohteet, joissa jatkuvaa mittausta), VEMALA–virtaamamallinnuksen tulokset (kohteet, joista ei mittaustietoa), syvyysaineisto sekä suolaisuusmalli merialueiden puolella. Ortoilmakuvista tarkasteltiin sedimenttipluumien laajuutta ja jokisuistoille tyypillisen ruovikkokasvillisuuden esiintymistä. Suistoalueisiin ei otettu mukaan jokia, jotka laskevat padoilla rajattuihin tekojärviin. Aineistoa täydennettiin vuonna 2018 lisäämällä jokisuistoihin vuoden 2013 raportoinnissa käytetyn pisteaineiston kohteita, jotka rajattiin vuonna 2016 käytetyllä menetelmällä polygoneiksi.


Som stöd för avgränsningarna använde expertgruppen följande bakgrundsdata: medelmåttliga vattenflödet (åar med kontinuerlig mätning), flöde enligt VEMALA-modellen (åar utan kontinuerlig mätning), djupdata och salthalts modell på havssidan. Ortofoton användes för att inspektera utsträckningen av sedimentplymer och utbredningen av den för estuarierna typiska vassväxtligheten. Åar som rinner ut i artificiella sjöar bildade genom dammar var inte inkluderade. Dessa data uppdaterades 2018 för att inkludera objekt från rapporteringen år 2013.


The expert group used following data sets as a help in outlining the estuaries: average stream (places where continuous measurements), results from VEMALA stream modeling (places without measuring information), depth data, and salinity model on the sea areas. Orthoimagery was used for observing the extent of the sediment plumes and typical vegetation in estuaries, reed belts. Rivers flowing to the dammed artificial lakes were not included into the Estuary data set. The data set was amended in 2018 to include sites reported in 2013.