Dataset extent

Itämeren luontotyyppien esiintymistodennäköisyysmallit

Luontotyyppien levinneisyysmallit Aineisto kuvaa tiettyjen kasvillisuuspohjien mahdollista levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto kuvastaa luontotyypin esiintymisen ennustettua todennäköisyyttä. Luontotyyppien kuvaukset löytyvät Kontulan ja Raunion (toim.) raportista 2018. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi. Mallinnusmenetelmä on kuvattu julkaisussa Virtanen ym. 2018 (Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00402)). Mallit on päivitetty vuonna 2021 ja tuloksia on esitelty julkaisuissa Virtanen ym. 2022.


Marine habitat distribution models The raster data describes the potential distribution of aquatic habitats on the coast of Finland. The raster data displays the predicted probability of occurrence. Descriptions of the habitat types can be found in the report by Kontula & Raunio (eds.) 2018 (in Finnish). The data can be inquired via e-mail: syke.velmudata@syke.fi The modelling method is described in Virtanen et al 2018 (Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00402)). The models have been updated in 2021 and have been published in Virtanen et al. 2022.


Utbredningsmodeller för marina naturtyper Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av naturtyper längs Finlands kust. Rasterskiktet beskriver sannolikheten för att naturtypen har observerats. Naturtypsbeskrivningarna kan hittas i Kontulas och Raunios (red.) rapport 2018 (på finska). Data kan efterfrågas via e-post: syke.velmudata@syke.fi. Modelleringens metodik finns beskriven i Virtanen m.fl. 2018 ((Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00402)). Modellerna har uppdaterats 2022 och är beskrivna i Virtanen m.fl. 2022.


Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja / Additional information / Ytterligare information: Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – Osa 2: luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018. 925 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5F25FD80-70CD-4242-B9C9-0C7BE4D92621}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-11-27
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi creation
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
INSPIRE-teema Species distribution
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana marine biodiversity
GEMET-asiasana modelling
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet.

©Syke

Lähde: Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J., & Moilanen, A. (2018). Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network. Frontiers in Marine Science, 5(402). doi:10.3389/fmars.2018.00402

Virtanen, E., Forsblom, L., Haavisto, F., Keskinen, E., Kiviluoto, S., Kuismanen, L., Laine, A., Salovius-Laurén, S. & Viitasalo, M. 2022. Itämeri. Julkaisussa / I publikationen / In: Kuusela, S., Annala, M., Kontula, T., Leikola, N., Määttänen, A.-M., Virkkala, R. & Virtanen, E. (toim./red./eds.) Kohti kattavaa suojelualueverkostoa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen painopisteet Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022. Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – Osa 2: luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018. 925 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto kuvaa tiettyjen kasvillisuuspohjien mahdollisia esiintymisalueita Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (2018) käytetyn luontotyyppiluokittelun mukaisesti. Levinneisyysmallit on tuotettu käyttäen Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) havaintoja sekä Ahvenanmaan osalta Husön biologisen aseman (Åbo Akademi) ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen aineistoihin. Vastemuuttujana on käytetty lajien läsnä- ja poissaolohavaintoja ja ennustavina taustamuuttujina on hyödynnetty Velmu-ohjelmassa ja muualla kehitettyjä ympäristömuuttujatietoja. Lajien läsnä-havainnon alarajaksi on asetettu vähintään 10% kasvillisuuden peittävyys, josta yli 50% on määrittäviä lajeja. Näin ollen havainnot missä tyypillisen lajiston peittävyys on matala eivät ole mukana mallissa. Levinneisyysmallit kuvaavat ainoastaan mahdollisia esiintymisalueita, joilta lajia saattaa löytyä, ei kenttähavainnoinnilla todennettuja alueita.


The raster data describes the potential distribution of certain vegetated habitats defined in the assessment of threatened habitat types in Finland (2018). The species distribution models were generated using observations from the Finnish Inventory Programme for Underwater Marine Diversity, Velmu, and in the Åland Islands area using data from the Husö Biological Station (Åbo Akademi University) and the Government of Åland. The species data used as response variable consists of presence and absence observations, and environmental variable data developed within the Velmu programme and from other sources were utilized as predictive variables. For the habitat type to be present the vegetation coverage has to be at least 10%, of which at least 50% is of the defining species. Therefore, observations with low coverage of the defining species are not included in the model. The species distribution models only describe the possible spatial distribution of the species, not areas where the presence of the species has been confirmed by field observations.


Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av vissa vegetationsbottnar, beskrivna enligt naturtypsklassificeringen i Hotbedömningen av Finlands naturtyper (2018). Artutbredningsmodellerna har utnyttjat observationer som samlat in av Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur, Velmu, samt för Ålands del observationer från Husö biologiska station (Åbo Akademi) och Ålands Landskapsregering. Som responsvariabler användes närvaro och frånvaroobservationer av arterna, och som förklarande variabler användes miljövariabelsdata som utvecklats inom Velmu-programmet och annanstans. För att naturtypen ska ha tolkats som närvarande, bör täckningsgraden av växtligheten vara minst 10%, varav över 50% bör vara av de definierande arterna. Därmed beaktas inte observationer med låg täckningsgrad i modellen. Artutbredningsmodellerna beskriver endast den potentiella rumsliga utbredningen av arter, inte områden där arters närvaro har bekräftats genom fältobservationer.