Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Hiekkasärkät (1110)

Aineisto käsittää luontodirektiivin vuoden 2019 raportoinnissa käytetyt hiekkasärkkien luontotyyppiaineistot. Aineistosta tuotettiin raportointia varten minimi- ja maksimiarviota kuvaavat aineistot, jotka perustuvat VELMUssa tuotettuun särkkämalliin (Kaskela & Rinne 2018), täydennettynä sekä Ahvenanmaan aineistolla (Rinne et al 2019) että GTK:n EMODnet aineistolla.

Minimiarvio: VELMUn hiekkasärkkämallin aineisto, johon lisätty Ahvenanmaan hiekkasärkkäaineisto, sekä EMODnetin Suomen EMODnet3_Geomorphology-aineisto (luokat 3. Glacifluvial gravel & sand ja 4. Secondary sand). Minimiarvoa kuvaava aineisto saatiin leikkaamalla mukaan ainoastaan matalat hiekkasärkät. Rajaus tehtiin VELMU-syvyysmallista muodostetulla 0-20 m syvyyksiä kuvaavalla rasterilla. Aineistosta poistettiin kaikki harjusaarten (1610) vedenalaiset osat.

Maksimiarvio: VELMUn hiekkasärkkämallin aineisto, johon lisätty Ahvenanmaan hiekkasärkkäaineisto sekä EMODnetin Suomen EMODnet3_Geomorphology-aineisto (luokat 3. Glacifluvial gravel & sand ja 4. Secondary sand). Maksimiarvoaineistoa ei leikattu syvyyskäyrällä. Aineistosta poistettiin kaikki harjusaarten (1610) vedenalaiset osat.


Vektorskiktet innehåller naturtypsdata om sandbankar som användes i rapporteringen av Habitatdirektivet 2019. För rapporteringen producerades en minimi- och maximiuppskattning av naturtypen, baserade på sandbanksmodellen producerad inom VELMU (Kaskela & Rinne 2018), kompletterad med data från Åland (Rinne et al 2019) och EMODnet Geology.

Minimiuppskattning: Sandbankmodellen, dit det inkluderats data från Åland och EMODnet3_Geomorphology data (klass 3. Glacifluvial gravel & sand och 4. Secondary sand). I vektorskiktet finns alla sandbankar till ett maximidjup på 20 meter med. Avgränsningen gjordes med en raster som beskrev djup på 0–20 m från VELMU-djupmodellen. Alla åsöarnas undervattensdelar (1610) togs bort.

Maximumutvärderingen: Sandbankmodellen, dit det inkluderats data från Åland och EMODnet3_Geomorphology data (klass 3. Glacifluvial gravel & sand och 4. Secondary sand), utan någon djupgräns. Alla åsöarnas underevattensdelar (1610) togs bort.


The vector data includes the sandbank habitat data used in the 2019 reporting of the Habitats Directive. For the reporting data for minimum and maximum estimates were produced, using the sandbank model produced within VELMU (Kaskela & Rinne 2018), complemented with data from Åland (Rinne et al 2019) and EMODnet Geology 2019.

Minimum estimate: The VELMU sandbank model, with the Åland sandbank data and EMODnet3_Geomorphology (classes 3. Glacifluvial gravel & sand and 4. Secondary sand) added. Contains sandbanks to maximum depth of 20 meters. The depth cropping was made using the VELMU depth model’s 0– 20 meters raster. All underwater parts of esker islands (1610) were removed from the data.

Maximum estimate: The VELMU sandbank model, with the Åland sandbank data and EMODnet3_Geomorphology (classes 3. Glacifluvial gravel & sand and 4. Secondary sand) added. Depth limit was not used. All underwater parts of esker islands (1610) were removed from the data.


VELMU malli/model: Kaskela, A. & Rinne, H. 2018. Vedenalaisten Natura-luontotyyppien mallinnus Suomen merialueella. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 6/2018

Ahvenanmaan aineisto/Åland data: Rinne, H., Björklund, C., Hämäläinen, J. et al. 2019. Mapping Marine Natura 2000 habitats in Åland - Final report. Rapporter från Husö Biologiska station nro. 153

EMODnet aineisto/data: EMODnet Geology 2019 (GTK)

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E4969B40-E241-4C92-B00C-487845722F68}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-09-07
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-09-06
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Hiekkasärkät (1110) on tarkoitettu ainoastaan ympäristöhallinnon käyttöön. The Sandbanks (1110) data is intended only for the use of the environmental administration. Sandbanksdata (1110) är ämnat endast för miljöförvaltningens bruk.

©SYKE Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2020-05-22
Ajallisen kattavuuden loppu 2020-05-22
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Vedenalaisten luontotyyppien mallinnuksessa on käytetty mm seuraavia aineistoja: 1. VELMUn puitteissa Suomen Ympäristökeskuksessa (SYKE) tehty syvyysmalli koko merialueelle (20 x 20m pikselikoko). Aineiston tarkkuus vaihtelee alueittain, etenkin sisämereltä ulkomerelle (karkeampi tarkkuus). 2. GTK:n 1:20 000 pohjanlaatuaineistot (kattavat vain osan merialueesta) 3. SYKE:ssä laskettu pohjan avoimuus -malli (20 x 20m pikselikoko) (depth attenuated exposure, menetelmä Bekkby & Isaeus 2008 mukaan) 4. Metsähallituksen vuosina 2004-2012 keräämät grid-otantaan perustuvat aineistot, joista käytettiin eri pohjanlaatujen %-peittävyysarvoja. Työssä käytettiin apuna myös SYKEn harjusaariaineistoa, sekä GTK:n karkeampaa pohjanlaatuaineistoa (ns. EMODNET-taso).


Bl.a. följande bakgrundsmaterial har använts för att modellera dessa naturtyper: 1. VELMU djupmodell (20x20m pixelstorlek) producerad av Finlands miljöcentral (SYKE). Noggrannheten av modellen varierar områdesvis, speciellt från skärgården mot öppna havet (grövre noggrannhet). 2. GTK:s 1:20 000 bottenmaterialdata (endast en del av havsområdet). 3. Av SYKE producerad havsbottnens öppenhet-modell (20x20m pixelstorlek) (depth attenuated exposure, enligt Bekkby & Isaeus 2008). 4. Forststyrelsens 2004–2012 gridsamplings data, för täckningsgraden av olika bottenmaterial. Dessutom användes SYKEs data över åsöar, samt GTK:s grövre bottenmaterialdata (s.k. EMODNET-dataskikt).


E.g. the following material were used for the modelling of marine habitat types: 1. Depth model for the entire marine area (20 x 20 metres pixel size) that was in use within the VELMU project and was produced by the Finnish Environment Institute (SYKE). The accuracy of the material varies according to area, especially from coastal areas to the open seas (coarser resolution). 2. GTK’s 1:20 000 marine geological data (covers part of the marine area). 3. Seabed openness model calculated by SYKE (20 x 20 metres pixel size) (depth attenuated exposure, method according to Bekkby & Isaeus 2008). 4. Grid sampling data gathered by Metsähallitus during 2004-2012 that includes percentage coverage for different seabed substrate types. The data on esker islands by SYKE as well as the broad scale seabed substrate data by GTK were used in the analysis.