Dataset extent

Havupuiden ja lehtipuiden suhteellinen osuus

Aineisto sisältää puulajikoostumuksen muutostrendin Suomessa luontotyyppitarkastelussa käytettäväksi. Aineisto perustuu Luken metsien monilähdeinventointiin (MS-NFI) vv. 2009–2019.

Vaikka monilähdeinventointiin ennusteet tarjoavat tilastollisesti luotettavia arvioita monista metsäparametreistä kansallisella ja alueellisella tasolla, tiedon rajoitukset on otettava huomioon. Menetelmässä käytettävien maastokoealojen otanta vaihtelee eri vuosien välillä ja on suunniteltu erityisesti kaupallisessa käytössä olevien puulajien arviointiin.

Niiden koealojen määrä, joilla lehtipuiden tilavuus on korkea, voi siten vaihdella huomattavasti inventointikierrosten ja alueiden välillä. Tämä tarkoittaa, että ennusteet pikseli- ja jopa metsäpalstan tasolla voivat vastaavasti vaihdella huomattavasti. Lehtipuita osuu myös yleisesti vähän koealoille. Tilastollisesti merkittäviä trendejä voidaan havaita metsätilojen mittakaavasta alkaen pienten kuntien tasolle.

Aineistoa voi käyttää erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8A1D706F-1A45-4871-8211-1405BEFC1B57}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-05-20
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land cover
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana coniferous forest
GEMET-asiasana deciduous forest
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana ecosystem assessment
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana remote sensing
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain ympäristöhallinnon käyttöön. Lähde:Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 16000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Luken avoimesta palvelusta ladattiin mallinnetut arviot männyn, kuusen, koivun ja muiden lehtipuiden määrästä eri vuosina koko maasta.

Prosessointi toteutettiin R-komentosarjana käyttämällä Terra-kirjastoa, jossa oli räätälöity toiminto puulajien suhteiden laskemiseksi. Siinä havu- ja lehtipuiden tilavuutta verrataan kokonaistilavuuteen.

Tiedot jaetaan GeoTIFF-muodossa 16 m:n tilaresoluutiolla lukuun ottamatta vuosien 2009 ja 2011 tietoja, joiden resoluutio on 20 m. Aineisto vietiin GeoTIFF formattiin käyttäen GDAL and LZW kompressointia.

Jokaisen vuoden havu- ja lehtipuuosuudet ovat omana GeoTIFF-tasonaan, osuus kentässä Value.

Tietokannan sijainti ..\feokk\distribution