Dataset extent

NÄKÖSYVYYS (VELMU)

NÄKÖSYVYYS (VELMU)

Näkösyvyys on Sykessä Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa valon vaimenemista säteilyyn vaikuttavien aineiden yhteisvaikutuksesta, eli veden läpinäkyvyyttä tiettyyn syvyyteen asti 300 m resoluutiolla kesä-elokuussa 2003-2011. Rasteriaineisto on luokiteltu seitsemään luokkaan ja visualisoitu väriasteikolla sinisestä (hyvä näkösyvyys) keltaiseen (huono näkösyvyys). Menetelmä ja tulokset on julkaistu artikkelissa Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Aineiston voi ladata Syken Avoin tieto –palvelusta ja luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


SECCHI DEPTH (VELMU)

Secchi disc transparency is a raster-format data, developed in Syke for the purposes of the Velmu programme (Finnish inventory programme for underwater marine diversity). Data describes light attenuation in the water column at a resolution of 300 meters averaged from weekly medians for the period of June-August 2003-2011. Data is classified to seven classes and visualized in a colour scale from blue (good secchi depth) to yellow (poor secchi depth). The methods and results have in published in the article Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Classified data is downloadable from Syke Avoin tieto-service and in the need of unclassified data, please send a request to: syke.velmudata@syke.fi

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).


SIKTDJUP (VELMU) Rastermodellen för siktdjup har producerats i Syke för Velmu programmet (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur). Materialet beskriver vattnets genomskinliget till ett visst djup för perioden juli-augusti 2003-2011 med en 300x300 m resolution. Modellen är indelad i sju olika klasser och visualiserad med en färgskala som går från blått (bättre siktdjup) till gult (sämre siktdjup). Metoder och resultaten har publicerats i artikeln Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Materialet kan laddas från Sykes Öppen Information tjänst och oklassificerat material kan efterhöras via mailadressen syke.velmudata@syke.fi

Dessa Syke:s data kan användas i enlighet med öppen datalicens (CC BY 4.0).

Luokka / Class / Klass = Syvyys / Depth / Djup (m) 1 = 0,1 - 1 2 = 1,1 - 2 3 = 2,1 - 3 4 = 3,1 - 4 5 = 4,1 - 5 6 = 5,1 - 6 7 = 6,1 - 7

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {811B434E-75A1-4F53-9445-A4B4BDADA499}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-09-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Veden ominaisuudet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Lappalainen, J., Virtanen, E. A., Kallio, K., Junttila, S., & Viitasalo, M. (2019). Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 218, 31-38. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.11.010

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 400000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Näkösyvyyden laskentaan käytettiin MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) satelliittisensorin täyden resoluution kuvia (erotuskyky 300 m, kolmas uudelleen prosessointi). Mukaan valittiin pilvettömät ja osittain pilvettömät MERIS-kuvat touko-syyskuun ajalta vuosilta 2003–2011. Humuspitoisuuden mittana käytettiin humuksen absorptionkerrointa (1/m) aallonpituudella 400 nm. Humusta ei tulkittu satelliittikuvilta, vaan laskennassa käytettiin keskimääräistä rannikon seuranta-asemien tuloksiin (PIVET tietokanta, 2003-2011) ja r/v Arandalla tehtyihin mittauksiin perustuvaa humuskarttaa.


Calculation of secchi depth was based on optical models with concentrations of total suspended solids, chlorophyll-a and humic substances as well as sun altitude angle and specific inherent absorption and scattering coefficients as input. In addition, the models require diffuse downwelling attenuation coefficient (Kd), which is calculated as an intermediate product. The calculation of secchi depth was based on full resolution (300 m, 3rd re-processing) images of MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) satellite sensor (Medium Resolution Imaging Spectrometer). All cloudless or nearly cloudless images were processed from June-August in 2003-2011. The measure of humic substance concentration was absorption coefficient (1/m) of a filtered sample at 400 nm. Humic substance concentration was not estimated from satellite images. Instead, a map of average humic substance concentrations was used as input to the optical models. This map was based on routine in situ measurements at coastal monitoring stations in 2003-2011 (data obtained from PIVET database of Environmental administration in Finland) and on measurements onboard r/v Aranda (Pasi Ylöstalo, unpublished data).


För beräkningen av siktdjup användes MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) satellitsensorns fullresolutionsbilder (kan urskilja med en noggrannhet av 300 m). Bilderna som användes var från dagar med inga eller lite moln från maj-september månaderna, åren 2003-2011. För beräkningen av humushalter användes humusens absorptionskoefficient (1/m) med våglängden 400 nm. Humushalterna tolkades inte med satellitbilder, utan med medeltal från uppföljningsstationer vid kusten (PIVET databas, 2003-2011) och en humuskarta gjord med mätningsresultat från R/V Aranda.