Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kapeat murtovesilahdet (1650)

KAPEAT MURTOVESILAHDET (1650)

Luontodirektiivin kansallisessa raportoinnissa 2019 käytetty aineisto, joka kuvaa luontodirektiivin luontotyypin Kapeat murtovesilahdet (1650) mahdollisia esiintymiä Suomessa.


BOREAL BALTIC NARROW INLETS (1650)

The data set has been used in the National Habitat Directive reporting in 2019, depicting possible Boreal Baltic narrow inlets (1650) along the Finnish coast.


POTENTIELLA SMALA VIKAR I BOREAL ÖSTERSJÖKUST (1650)

Kartlagret innehåller potentiella förekomster av habitatdirektivets naturtyp Smala vikar i boreal Östersjökust (1650) som använts för habitatdirektivsrapporteringen 2019.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {33795BDB-65D3-467A-BF34-7B4F6F647616}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-11-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-05-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli distributor
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriluonto ja lajisto
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta.

Materialet kan granskas via VELMU-karttjänsten eller via gränssnittet.

The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface.

©SYKE

© DCW

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on päivitetty vuonna 2013 luontodirektiivin raportoinnin yhteydessä ja se pohjautuu vuoden 2007 raportoinnissa käytettyihin aineistoihin, jotka koostuvat SYKEn rannikkoluontohankkeen (2003) karttatarkastelussa tuotetusta aineistosta, Natura-tietokannan tiedoista ja Metsähallituksen kartoitusaineistoista. Päivityksessä loputkin edellisen raportoinnin pisteaineistoista muokattiin polygoniaineistoiksi ja vanhat polygoniaineistot päivitettiin vastaamaan ranta10-rantaviivaa. Aineistosta poistettiin karttatarkastelun perusteella Rymättylän Ruokorauma (ei kynnystä), ja Espoonlahdelta luontotyyppiin kuuluvaksi määritettyä aluetta (Klobbenista pohjoiseen) laajennettiin etelään lahden suulla olevaan kynnykseen asti, jolloin alue yhdistyi Kirkkonummen Långvikeniin. Ahvenanmaalta aineistosta poistettiin Finströmin Gloviken (laguuni) ja lisättiin useita mahdollisia lahtia karttatarkastelun perusteella. Viimeisimmän päivityksen jälkeenkin aineisto sisältää edelleen myös rajatapauksia kuten Espoonlahti (syvempi alue lahden suulla huomattavan pieni lahden pinta-alaan nähden) ja Loviisanlahti (kynnystä madallettu tai poistettu kokonaan laivaväylän tieltä) sekä lahtia, joista on puutteelliset tiedot lajiston osalta (Ahvenanmaa).

Aineistoa tullaan jatkossa tarkistamaan mm. VELMU-ohjelman tietojen perusteella ja seuraava päivitys julkaistaan viimeistään seuraavan luontodirektiivin kansallisen raportoinnin (2025) jälkeen.


Kartlagret baserar sig på data insamlat under SYKEs kustnaturprojekt (2003), från natura-databasen och Forststyrelsens karteringsmaterial. Detta användes för habitatdirektivsrapporteringen 2007 och uppdaterades år 2013 i samband med den då pågående rapporteringen. Vid uppdateringen modifierades de återstående punktobservationerna till polygoner och de gamla polygonerna korrigerades med ranta10-strandlinjedata. Från data togs bort efter kartanalys Ruokorauma i Rymättylä (ingen tröskel) och Esbovikens existerande avgränsning utvidgades söderut till tröskeln vid mynningen, så att viken kombinerades med Långviken i Kyrkslätt. Från Åland togs Gloviken i Finström (lagun) bort och tillsattes flera potentiella vikar baserat på kartanalys. Även efter den senaste uppdateringen innehåller data en del gränsfall, så som Esboviken (det djupare området vid mynningen mycket liten i relation till arealen av viken) och Lovisaviken (tröskeln har muddrats), samt vikar, som har bristfällig information vad gäller artsammansättningen (Åland).

Datat kommer att granskas bl.a. via kunskap från VELMU-programmet och nästa uppdatering publiceras senast efter nästa nationella habitatdirektivrapportering (2025).


The data set was was used in national Habitats Directive reporting in 2019 and was last updated in 2013 during the previous reporting. It is based on the data used in 2007 reporting including data produced in the map observations conducted in the coastal environment project in SYKE (2003), NATURA 2000 data base, and data from the Parks and Wildlife Finland. During this update, the last point type data in the previous reporting was converted to polygon data and the old polygons were matched to meet the used coastline polygon (ranta 10). Ruokorauma in Rymättylä was removed and an area in Espoonlahti (North from Klobben) was extended further south to the still as in this way the bay is connected to Långviken in Kirkkonummi. Gloviken (lagoon) in Finström (Åland) was removed and many possible bays were added after map based observations in the Åland. After the latest update the data set still includes some borderline cases like Espoonlahti and Loviisanlahti as well as bays in the Åland due to the lack of comprehensive species information.

The data set will be updated in the future i.e. with the data in the VELMU programme. The next update will be published at latest after the next National reporting of the Habitat Directive (2025).