Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

HUB-biotooppiluokittelu

HUB BIOTOOPPILUOKITUS

Karttatasossa on muunnettu VELMU -hankkeen sukellus ja videointiaineisto vuosilta 2004–2017 HELCOM HUB –biotooppiluokituksen mukaisiksi luokiksi. Luokitus helpottaa jäsentämään inventointiaineiston suurta tietomäärää ja sitä voidaan käyttää merialuesuunnittelun tukena. Luokituksen avulla voidaan saada nopeasti käsitys laajallakin alueella esiintyvistä pohjan biotoopeista. Biotoopit on karttatasossa visualisoitu eliöryhmien ja dominoivien lajien mukaan. Luokitus sisältää myös tiedon pohjan substraatista sekä valoisuusoloista. Luokitusta kehitetään biomassalaskujen osalta ja aineistoa päivitetään työn edetessä.


HUB BIOTOPE CLASSIFICATION

The data set shows the VELMU programme dive and video data from years 2004–2017 converted to the HELCOM HUB biotope classification. The classification helps to understand a vast set of information of the inventory data and it can be used to support maritime spatial planning. The classification enables to easily understand the presence of the wide-ranging bottom biotopes. Biotopes have been visualized in the data set by species groups and dominant species. The classification includes also information on the bottom substrate and light conditions. The classification will be developed by the biomass calculations and the data will be updated as the work progresses.


HUB-BIOTOPKLASSIFICERINGSSYSTEM

Kartlagret innehåller video- och dykdata (2004–2017) insamlat inom VELMU-programme, som har klassificerats enligt HELCOM HUB-biotopklassificeringssystemet. Klassificeringen hjälper till att tolka den stora informationsmängden i inventeringsdata på ett sätt som kan utnyttjas vid havsplanering. Med hjälp av klassificeringen kan man få lätt en helhetsbild över förekomsten av undervattensbiotoper, till och mid över rätt vidsträckta områden. Biotoperna är klassificerade enligt de dominerande organismgrupperna och de dominerande arterna. Klassificeringssystemet innehåller också information om bottensubstrat och ljusförhållanden. Klassificeringen kommer att vidareutvecklas vad gäller biomassakalkyleringarna och kartlagret kommer att uppdateras vartefter arbetet fortskrider.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja / Additional information / Ytterligare information: http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP139.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E0001193-53A2-4CA3-B849-753621E51A69}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Metsähallitus / Matti Sahla
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto matti.sahla@metsa.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-08-30
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-05-27
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsähallitus / Matti Sahla
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto matti.sahla@metsa.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana biogeographical region
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriluonto ja lajisto
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

©Metsähallitus

© DCW

Lähde: Metsähallitus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tarkemmat tiedot luokituksesta on saatavilla HUB –luokituksen teknisestä raportista (HELCOM BSEP139): http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP139.pdf *Ryhmät Emergent vegetation (A), Submerged rooted plants (B), Perennial algae (C), Aquatic moss (D), Epibenthic bivalves (E), Epibenthic cnidarians (G), Epibenthic crustaceans (I), Epibenthic sponges (J), Infaunal bivalves (L), Infaunal insect larvae (P), Stable aggregations of unattached perennial vegetation (Q), Soft crustose algae (R), Annual algae (S), Sparse epibenthic communities (T), No macrocommunity (U), Mixed epibenthic macrocommunity (V), Microphytobenthic organisms and grazing snails (W) on yhdistetty HUB tasolle 5.


Detailed information of the classification can be found from the technical report of HUB classification (HELCOM BSEP139): http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP139.pdf *Species groups Emergent vegetation (A), Submerged rooted plants (B), Perennial algae (C), Aquatic moss (D), Epibenthic bivalves (E), Epibenthic cnidarians (G), Epibenthic crustaceans (I), Epibenthic sponges (J), Infaunal bivalves (L), Infaunal insect larvae (P), Stable aggregations of unattached perennial vegetation (Q), Soft crustose algae (R), Annual algae (S), Sparse epibenthic communities (T), No macrocommunity (U), Mixed epibenthic macrocommunity (V), Microphytobenthic organisms and grazing snails (W) have been combined to HUB level 5.


Detaljerad information över HUB-klassificeringssystemet, kan hittas i tekniska rapporten (HELCOM BSEP139): http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP139.pdf *Grupperna Emergent vegetation (A), Submerged rooted plants (B), Perennial algae (C), Aquatic moss (D), Epibenthic bivalves (E), Epibenthic cnidarians (G), Epibenthic crustaceans (I), Epibenthic sponges (J), Infaunal bivalves (L), Infaunal insect larvae (P), Stable aggregations of unattached perennial vegetation (Q), Soft crustose algae (R), Annual algae (S), Sparse epibenthic communities (T), No macrocommunity (U), Mixed epibenthic macrocommunity (V), Microphytobenthic organisms and grazing snails (W) har kombinerats på HUB-nivån 5.