Dataset extent

Yleiskaavoitettu alue

Yleiskaavoitettu alue –aineistossa on päivitysajankohtana tiedossa ollut edellisen vuodenvaihteen yleiskaavoitustilanne. Aineisto sisältää yleiskaavojen ulkorajat keskeisimmillä ominaisuustiedoilla ja kattaa maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoituksen vuodesta 2000 lähtien sekä vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat siltä osin kun ne eivät ole kumoutuneet. Kaava-aineisto kootaan jo kunnan hyväksymisvaiheessa, joten oikaisukehotusten ja valitusprosessien keskeneräisyyden vuoksi kaikki uusimmat yleiskaava-alueet eivät ole lainvoimaisia. Yleiskaavatiedot on kerätty kunnista ja konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoista.

Aineisto sisältää lähes kaikki Suomessa (lukuun ottamatta Ahvenanmaata) voimassa olevat yleiskaavat. -Rakennuslain (370/1958) mukaisista yleiskaavoista valtion ympäristöhallinnon vahvistamat yleiskaavat. -Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) mukaan laaditut kuntien hyväksymät yleiskaavat ja kuntien yhteiset yleiskaavat sekä vuoden 2016 lakimuutokseen asti ympäristöministeriön vahvistamat kuntien yhteiset yleiskaavat. -Muutokset näihin kaavoihin.

Aineistossa on omilla tasoilla yleiskaavat ja teemayleiskaavat (esim. vaihekaava, strateginen tai maanalainen yleiskaava), jotka voivat olla päällekkäin voimassa.

Käyttötarkoitus: Aineisto on koottu ympäristöhallinnon käyttöön alueidenkäytön tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/yleiskaavapalvelun-aineistot

https://www.syke.fi/fi-FI/Palvelut/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Yleiskaavapalvelu

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {2BAD40ED-4DBA-4081-AA89-7F09AE0D4273}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-30
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-03-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use plan
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain ympäristöhallinnon virastojen käyttöön.

Lähde: Syken yleiskaavapalvelu

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 50000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2016-12-31
Ajallisen kattavuuden loppu 2023-12-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Sitowise Oy (aiemmin Sito Oy) ovat tuottaneet kokonaisuuden Suomen yleiskaavoista (lukuun ottamatta Ahvenanmaata). Aineiston ajantasaistus perustuu kuntien ilmoituksiin sekä ELY-keskusten tietoihin yleiskaavoista mm. USPA-asianhallintajärjestelmään kirjattujen yleiskaavoja koskevien päätösten avulla. Aineistoissa havaituista puutteista ja virheistä toivotaan palautetta ylläpidosta vastaavaan Sykeen korjausten suorittamiseksi osoitteeseen yleiskaavat@syke.fi

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditut yleiskaavat on kerätty kunnista, konsulteilta ja ELY-keskuksilta lähinnä pdf-muodossa, aineisto on muunnettu kuviksi ja asemoitu ETRS-TM35FIN koordinaatistoon. Maankäyttö- ja rakennuslain kaavojen rajausten lähtökohtana ovat olleet ELYjen ja Syken koostamat GISALU-aineistot (Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatiedot), joita on edelleen täydennetty. Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat on Syke koonnut ensisijaisesti ympäristöministeriön yleiskaava-arkistosta, sekä lisäksi alueellisista ympäristökeskuksista (nykyisten ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue) ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta skannattaviksi. Rasterien pohjalta on tehty vastaava vektorimuotoinen aineisto digitoimalla kaavojen ulkorajoina pääsääntöisesti vahvistusraja, ei koko kaava-alueen rajaa tai aluevarausten ulkorajoja.

Tunnus: yleiskaavan yksilöivä tunnus on muodostettu 3-merkkisestä kuntakoodista, välinumerosta (ei vanhan rakennuslain kaavoilla) ja järjestysnumerosta etunollineen. Maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoilla kuntakoodi on vuoteen 2013 asti hyväksytyillä 2013-14 kuntajaon mukainen ja siitä lähtien hyväksymisvuoden kunnan mukainen sekä sen perässä on teemakaavoilla numero 2 ja muilla yleiskaavoilla 1. Kuntien yhteisillä yleiskaavoilla on tunnuksessa vain yhden kunnan koodi. Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetuilla yleiskaavoilla tunnuksen kuntanumero perustuu vuoden 2004 kuntajakoon. Kaavaan saattaa kuulua useita toisistaan erillisiä alueita.

Nimi: yleiskaavan nimi. Kaavan hyväksyneen kunnan nimi saattaa esiintyä kentän alussa, kyseessä ei välttämättä ole nykyinen sijaintikunta.

Pvm: päivämäärä jolloin kunta on hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan tai kuntien yhteinen yleiskaava on vahvistettu tahi vuoden 2016 lakimuutoksen jälkeen hyväksytty taikka vanhan rakennuslain yleiskaava on vahvistunut taikka vanhan rakennuslain yleiskaava on vahvistunut. Rakennuslain kaavoista on viimeisin vahvistumispäiväys, jolloin joku toimivaltainen viranomainen tai oikeusistuin on kyseiseen yleiskaavaan muutoksen tehnyt. Valitusprosessien keston takia vanhan rakennuslain viimeinen yleiskaava vahvistui vasta huhtikuun lopussa 2006, maankäyttö- ja rakennuslain tultua voimaan vuonna 2000.

Tyyppi: yleiskaavan luokittelu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kunnan hyväksymiin tai kuntien yhteisiin vahvistettuihin taikka rakennuslain vahvistettuihin.

Oikeusvaikutteisuus: yleiskaavan luokittelu oikeusvaikutteisiin, osin oikeusvaikutteisiin tai ei oikeusvaikutteisiin. Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetuilla yleiskaavoilla luokka on aina oikeusvaikutteinen, vaikka kaava sisältäisi myös kunnan hyväksymispäätöksen varaan jääneitä alueita, koska ulkorajaus kattaa vain vahvistuneet alueet. Aineistoissa ei ole ollenkaan vanhan rakennuslain mukaisia vain kunnan hyväksymiä yleiskaavoja, joita valtion viranomainen ei ole vahvistanut.

Lisatieto: huomautuksina mm. kirjattu ne kaavatapaukset joissa on havaittu, ettei kaava ole tullut voimaan sellaisena kuin se on numeeristettu. Kaava-aineisto kootaan jo kunnan hyväksymisvaiheessa (ja kuntien yhteisten yleiskaavojen tapauksessa vahvistusvaiheessa vuoden 2016 lakimuutokseen asti), joten oikaisukehotusten ja valitusprosessien keskeneräisyyden vuoksi kaikki uusimmat yleiskaavat eivät ole lainvoimaisia. Muutoksenhaun takia osalla kaava-aluetta voi olla myöhäisempi voimaantulon päiväys. Kuntien yhteisistä yleiskaavoista on listattu kunnat, joiden alueella kaava on sijainnut laatimisen aikaan.

MerkinnatLinkki: Linkki kaavamääräyksiin ja -merkintöihin.