Dataset extent

YKR-ruutuaineisto

YKR perustuu 250 * 250 m2 ruututietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoon on summattu saman muuttujan ominaisuudet koko ruudun eli 6,25 hehtaarin alalta.

Käyttötarkoitus: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on ympäristöhallinnon kehittämä paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä valtakunnallisesti ja ajallisesti vertailukelpoisten yhdyskuntarakenteen analyysien toteuttamiseen. YKR on tarkoitettu yhdyskuntarakenteessa pitkällä aikavälillä tapahtuvien muutosten seurantaan ja analysointiin. Aineiston tuottajia ovat Tilastokeskus ja Syke.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/YKR_tiedot.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A39371A5-37E0-4787-8B77-681ECE545B2E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-01-05
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2008-03-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-05-31
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

YKR-aineistot ovat ympäristöhallinnon järjestelmien kautta käytettävissä seuraavissa virastoissa: ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ELY-keskusten Y- ja L-vastuualueet sekä AVIen ympäristölupavastuualueet.

Tietoja käsiteltäessä on käytettävä sellaisia menetelmiä, ettei käsittelyn tuloksena syntyvistä tilastotiedoista tai kartoista voida tunnistaa tietojen kohteita. Muutamissa YKR-ruutuaineistoissa osa tiedoista on salattu niissä ruuduissa, joissa tapauksia on esimerkiksi alle kymmenen. Salattu arvo esitetään lukuna -1, mikä tulee huomioida summa- ja muissa laskuissa. Aineistokohtaiset salaukset kerrotaan YKR-ruututietojen kuvauksissa. Lisäksi suositellaan, että lukumäärätietoja julkaistaessa käytetään luokitusta 1–9, 10–X jne., jotta tarkkaa lukumäärää ei saa selville.

YKR:stä tehdyissä tulosteissa ja julkaisuissa (kartat, taulukot ym.) on aina mainittava tiedon lähde. Lähde merkitään seuraavasti (vuosiluvuksi meneillään oleva vuosi): © YKR/Syke ja TK 2014.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

250 x 250 m ruututiedot on hankittu pääosin Tilastokeskukselta. Tiedot maa- ja vesipinta-alasta on laskettu Corine Land Cover -aineistosta. Osa tiedoista (mm. väestö-, rakennus-, asuinhuoneisto- ja asuntokuntatiedot) saadaan tilastovuotta seuraavana vuotena, kun taas työpaikka-, työvoima- ja työmatkatiedot saadaan vasta liki kahden vuoden viiveellä. YKR-tiedot kuvaavat aina vuodenvaihteen tilannetta. Esim. tieto vuodelta 2005 tarkoittaa tilannetta 31.12.2005. Aineiston kuntanumerot päivitetään keväisin vastaamaan kuluvan vuoden kuntanumeroita. YKR-tiedot eivät ole virallisia tilastoja, vaan ne on tarkoitettu seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineeksi.