Dataset extent

YKR-aluejaot

Yhdyskuntarakenteen kuvaamista ja muutoksen seurantaa varten on kehitetty yhdyskuntarakenteen elementtejä kuvaavia aluejakoja. YKR-aluejaot on toteutettu yhdistelemällä 250 x 250 metrin ruutuja paikkatietomenetelmillä. Yhdistelyperusteina ovat mm. rakennustehokkuus, rakennusten käyttötarkoitus ja väestömäärä. YKR-aluejakoja ovat taajamat, kylät, pienkylät ja maaseudun harva asutus.

YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus (vähintään 200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys alle 200m).

Kylämäistä yhdyskuntarakennetta kuvaavan aluejaon tavoitteena on esittää taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja asutustihentymät, jotka perustuvat vakituiseen asutukseen. Kylät on jaettu kahteen luokkaan, 20-39 asukkaan pienkylät sekä yli 39 asukkaan kylät. Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus (=väestöä) kilometrin säteellä. 100 % vettä sisältävät ruudut eivät kuulu aluejakoihin. Lisätietoja YKR-aluejakojen rajaamisessa käytetyistä kriteereistä ja menetelmästä löytyy metatiedon viitedokumentista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Avoin tieto-palvelussa YKR-alueista on saatavilla joka viides vuosi ja uusin vuosi vuodesta 1990 lähtien. Ominaisuustietoina avoimissa aineistoissa ovat pelkät maapinta-ala ja vesipinta-ala, paitsi taajamista, joista on ominaisuustietona myös väestötiedot.

Ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä ovat aineistot viiden vuoden välein vuodesta 1990 lähtien sekä vuosittaiset aineistot vuodesta 2011 lähtien sekä väestön ja työpaikkojen lukumäärää koskevat ominaisuustiedot.

Taajamien nimet ja tunnukset ovat ominaisuustietona erillisessä Taajamat-aineistossa, joka on jaossa Avoin tieto-palvelussa sekä ympäristöhallinnon käyttöliittymissä samoilta vuosilta kuin yhdyskuntarakenne aineisto. Avoimessa Taajamat-aineistossa nimet ja tunnukset ovat saatavilla vuodesta 2015 eteenpäin ja sisäisessä käytössä vuodesta 2012 eteenpäin.

Käyttötarkoitus: YKR-aluejaot on rajattu Sykessä yhdyskuntarakenteen seurannan tarpeisiin. Yhdyskuntarakenteen jakaminen taaja- ja haja-asutukseen on yksi valtakunnallisen yhdyskuntarakenteen seurannan perusjaoista. Maankäytön ohjauskeinojen kannalta juuri taaja-asutuksen muodostuminen on ollut tärkeä peruste maankäytön suunnittelulle.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/YkrAsutus2010.pdf

The YKR Spatial structure delineation is a spatial dataset created for describing and monitoring spatial structure. The dataset is based on the Monitoring System of Spatial Structure and Urban Form (YKR) produced by the Finnish Environment Institute.

The data is presented in 250 x 250-meter statistical grid-cells. The values of the cells are a product of spatial analysis of statistical data regarding population, the number of buildings, floor area and building density. The four spatial structures delineated using the statistical data are localities (densely populated areas), villages, small villages and sparsely populated rural areas.

The delineation of localities is implemented in several phases. Localities are densely built areas that have more than 200 inhabitants. Localities are described within specific threshold values concerning the population, number of buildings, floor area of buildings and building density. The delineation of localities extracts densely populated grid-cells from sparsely populated grid-cells. The threshold values have been selected on the basis of examinations of several different sample areas so that regional differences are taken into account as well as possible. The YKR-localities are classified with slightly stricter rules than the general Nordic standard, which has an outline limit set for at least 200 inhabitants and no more than 200 meters distance between buildings. The YKR-based delineation method of localities is comparable both in space and time.

The delineation of villages describes rural agglomerations smaller than localities in sparsely populated areas. Thus villages are not included in the delimitation of localities. Villages have two categories based on the number of population. Small villages have 20-39 inhabitants and villages have more than 39 inhabitants.

Areas outside localities and villages are classified as sparsely populated rural areas if there is at least one residential unit within one kilometer radius.

The Finnish title of the dataset is YKR Aluejaot.

This dataset belongs to Syke’s open data collection (BY CC 4.0).

Syke’s open information service delivers the most current version of the dataset as well as the historical data at five-year intervals from 1990 onwards including only the land area information. The current version is updated on a yearly basis. For the internal use in environmental administration, the data is available at five-year intervals from 1990 onwards and on a yearly basis from 2011 onwards and includes all the attribute information.

Names and id’s of the localities are included in separate Localities (densely populated areas) –dataset, which is also available from the open information service.

Purpose of use: YKR spatial structure delineations are produced by Syke to support the monitoring of urban form and spatial structure. The division to densely and sparsely populated areas is one of the basic divisions used in the Monitoring System of Spatial Structure and Urban Form (YKR). Especially the development of densely populated areas (localities) has been an important guiding element for land use planning.

More information: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/YkrSpatialStructure.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A2CEE8A2-F188-4787-88FC-A393032CA60A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-07-19
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-09-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-04-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana environmental monitoring
GEMET-asiasana built-up area
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke/YKR

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 100000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Taajamat Keskeisimmät kriteerit taaja-asutuksen rajauksessa ovat olleet: - rakennusten lukumäärä, - kerrosala, - väestömäärä ja - näiden suhde toisiinsa ja lähiympäristöön etäisyydellä mitattuna. Tällä menettelyllä on haluttu varmistaa muutamien taaja-asutuksen erityispiirteiden huomioiminen mahdollisimman hyvin: - Yksittäisten taajaman reunoilla sijaitsevien, kerrosalaltaan isojen ja toiminannaltaan taajamaan liittyvien rakennusten huomioiminen osaksi taajamaa, vaikka suora etäisyys tilastollisen taajaman ei olisikaan riittävä (mm. isot teollisuuslaitokset, varastot tms.) - Haja-asutukseen verrattavan harvan nauhamaisen asutuksen erottaminen pois taaja-asutuksesta - Taaja-asutuksen sisälle kuroutuneiden alueiden erottaminen erikseen taaja-asutuksesta (mm. taajaman sisäiset isot rakentamattomat tai harvasti rakennetut alueet, pelto- ja metsäalueet sekä vesialueet)

Menetelmä: Lähtöaineistona rajauksessa käytetään tilastoruutua (250 x 250 m) rakennuskannasta. Ruudukolle toteutetaan yleistys, jossa jokaiseen ruutuun lasketaan summa 1 km:n etäisyydellä olevien ruutujen rakennuksen lukumäärästä ja valitaan ne ruudut, joiden summa-arvo on > 39. Valittujen ruutujen sisältä toteutetaan uusi yleistys, jossa lasketaan vierekkäisten ruutujen summa kerrosalasta. Valitaan ne arvot, jotka ylittävät arvon 1499. Poistetaan ruudukon sisään jäävien tyhjien alueiden ruudut. Valitaan ne alkuperäisen rakennuskannan tilastoruuduston ruudut, jotka jäävät valittujen ruutujen sisään. Valituista perusaineiston ruuduista valitaan ne ruudut, joissa rakennusten lukumäärän summa on > 1 tai kerrosalan summa> 299 Lasketaan ruuduista 250 metrin etäisyysvyöhyke. Lasketaan etäisyysvyöhykkeestä uusi etäisyysvyöhyke "sisäänpäin". Valitaan ne alkuperäisen rakennuskannan tilastoruuduston ruudut, jotka jäävät valittujen ruutujen sisään. Yhdistetään ruudusto (ehtona ruudun sivun osuminen toiseen ruutuun) Lasketaan muodostuneisiin alueisiin väestötieto ja valitaan ne alueet, joissa asukasluku > 199.

Kylät ja pienkylät Kriteerit: - Ne yhtenäiset rakennetut 250 x 250m ruuduista muodostetut alueet, joissa ruudun ja sitä ympäröivien kahdeksan ruudun rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä on vähintään kuusi. - Alueet eivät ole taajama-aluetta - Alueella asuu vähintään 40 asukasta (lisäksi voidaan erottaa yli 20 asukkaan asutusrykelmät omiksi erilliseksi alueikseen (pienkylät)) - Loma-asuntoja ei ole huomioitu

Menetelmä: Kaikkiin taajaman ulkopuolisiin rakennettuihin 250m x 250m ruutuihin (pl. loma-asutus) on laskettu ruudun ja sitä ympäröivien 8 ruudussa sijaitsevien rakennusten lukumäärän summa. Ruuduista valitaan ne, joissa rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä on yli viisi (5). Näin muodostuu ruutujaon mukaisia yhtenäisiä alueita. Alueista poistetaan YKR-taajaman sisään lasketut alueet sekä ne, joissa on alle 40 asukasta. Ruutujaotusta mukailevat alueet, jotka ovat ruudun kulmistaan kiinni ovat samaa aluetta. Kylämäinen asutus kattaa morfologialtaan hyvin erilaisia kyliä kuten jokien ja tienvarsiasutuksen mukaiset asutusjonot, yhtenäiset asutusrykelmät tai taajamia ympäröivä tiheähkö tasaisesti sirottunut asutus. Lähinaapuruusruutumenetelmä kuvaa parhaiten em. kylien morfologisia muotoja. Se noudattelee riittävän "herkästi" eri muotoisia kyliä, mutta ei kuitenkaan liikaa pirstaloi kylien pienosia eli kulmakuntia omiksi alueikseen. 40 asukkaan minimiväestö takaa sen, että pienimmät talorykelmät eivät muodosta omia, yhdyskuntarakenteeltaan itsenäisiä kyliä. Samoin kylien tilastollisen tarkastelun osalta riittävän suuri väestömäärä ei ole liian herkkä yhden tai kahden asunnon lisääntymisen tai poistumisen suhteen.

Harva maaseutuasutus Menetelmä: YKR:n harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus (=väestöä) kilometrin säteellä. Harvaan maaseutuasutukseen voi kuulua myös saaria, joissa ei ole asutusta. Kilometrin säteellä näistä on kuitenkin maaseutuasutusta, joten ne kuuluvat maaseutuasutuksen 'piiriin'. YKR-taajamien ja kylien ulkopuolelle voi myös kuulua harvaan maaseutuasutukseen kuuluvia alueita, joissa ei ole asutusta. Näiden alueiden mukaantulo johtuu läheisen YKR-taajaman tai kylän vaikutuksesta.

YKR spatial structure delineations have been produced by combining and analyzing statistical information in 250m x 250-meter grid-cells using spatial analysis tools. The variables analysed are building efficiency, building type and population density. Most of the data is produced by Statistics Finland. The information about land cover and water surface area is calculated from the Corine Land Cover data.

Processing history: Localities (Densely populated areas) The main datasets used in the delineation of localities have been: •the number of buildings (agriculture buildings and holiday homes excluded) •the floor area of buildings (agriculture buildings and holiday homes excluded) •population and •the relations between the variables mentioned above measured in distance

Through this delineation procedure, it is ensured that following characteristics of localities/densely populated areas are taken into account: •Single buildings with large floor areas that are located at an edge of a densely area and are functionally part of the area should be included in the delineation of localities. •Elongated and narrow settlements along rivers, roads or shorelines that are sparsely populated and resemble rural areas should be excluded from the delineation of localities. •Large open areas inside the localities should be excluded from the delineation, for example, large unbuilt areas, sparsely built areas, fields, forests, waters.

The delineation of localities is carried out using the statistical grid (250 x 250 m) of building stock and population. The nationwide grid is generalized with neighborhood analysis by counting to each single cell the sum of buildings that fall in cells within 1 km radius from that cell. Then the cells that have a sum of over 39 buildings are selected. After that a new generalization process is implemented by counting the floor area sum of eight neighboring cells using only the cells selected in the previous phase. From these only the ones having the floor area sum of over 1 499 are selected to form a grid.

From this grid, the cells consisting of unbuilt or sparsely built areas are excluded. Then the cells from the original statistical grid that have a center point which falls within the grid formed in the phase 4 are selected. From this selection the cells with more than one building or floor area sum larger than 299 are selected. Those cells are then buffered outwards 250 meters and dissolved. This buffer is further buffered inwards 250 meters.

The last buffer is used to select cells from the original grid. From this selection, the cells that touch each other are then unified to a polygon. The population is then counted for the formed areas. Those areas with a population over 199 are selected to be densely populated areas, localities.

Villages and small villages Criteria 1.The continuous built-up areas where the summed amount of buildings within the 8 surrounding cells of each 250 m x 250 m grid cell is at least six (6). 2. The area is not included in the delineation of localities. 3. The minimum population of the area is 40. Areas with population between 20 and 39 are separately classified as small villages. 4. Holiday homes are not taken into account.

All 250 m x 250-meter built-up cells that are not included in the locality delineation (not including holiday homes) are summed with the surrounding 8 cells by the number of buildings. Summed cells that have more than five (5) buildings are then selected and dissolved into continuous areas. Village (and small village) polygons are formed so that the adjacent cells and cells having a contact in corners are forming a continuous area. Continuous areas that fall outside localities and the number population is between 40 and 200 are classified as villages and areas with population between 20 and 40 are classified as small villages.

The village delineation method covers many morphologic types of population concentrations such as elongated and narrow settlements along rivers, roads or shorelines, continuous population clusters or evenly spread condensations surrounding localities. The nearest neighbor method has been found very suited for representing morphologically varied population concentrations: it is sensitive enough to register villages of different forms, but still keeps from fragmentizing neighborhoods.

Sparsely populated rural area YKR Sparsely populated rural areas represent the areas, that do not meet the requirements of localities, villages or small villages and there are at least one inhabitant within one kilometer radius. Unpopulated islands can also be classified as sparsely populated rural areas, if they meet the requirements by having at least one inhabitant within one kilometer on the mainland or another island. Unpopulated fringe areas of localities, villages and small villages that do not include in these delineations may also be classified as sparsely populated areas because of the analytic effects of nearby settlements.