Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesiviljelyn sijainninohjauksen paikkatietoaineistot

Vesiviljelyn sijainninohjauksen aineistot on tuottanut MMM/TiKe (nykyisin: Ruokavirasto). Vesiviljelyn sijainninohjauksen paikkatietoaineistot ovat vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman teon yhteydessä vuosien 2010–2012 aikana kerättyjä ja tuotettuja paikkatietoaineistoja. Vesiviljelyn suunnittelun aineistot ovat suunnittelutyössä muodostettuja.

Aineiston päätaso on Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma. Sijainninohjaussuunnitelma on luotu yhdistämällä vedenlaatu- sekä syvyystietoja, ja paikkatietomenetelmin irrottamalla yhdistelmätasosta osia, mitkä eivät sovellu vesiviljelytuotannon kasvattamiseen tai keskittämiseen. Aineisto koostuu viidestä eri vedenlaatuun perustuvasta vyöhykkeestä (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono), jotka on jaettu kahteen eri syvyysluokkaan (10-20 metriä ja yli 20 metriä). Aineistossa erinomaiset ja hyvät alueet soveltuvat vesiviljelytuotannon kasvattamiseen. Tyydyttävät, välttävät ja huonot alueet soveltuvat vesiviljelytuotannon keskittämiseen.

Muut aineistot ovat tukevia aineistoja, mitkä ovat suunnittelutyötä varten kerättyjä ja tarpeen mukaan muokattuja. Aineistot on lueteltu liitedokumentissa. Suunnitelman teossa on lisäksi hyödynnetty aineistoja, mitkä löytyvät ympäristöhallinnon käytöstä jo sellaisenaan.

Aineisto kattaa maantieteellisesti Suomen merialueet.

Kaikki aineistot on kuvattu liitedokumentissa.

Aineisto on kerätty vuosien 2010–2012 aikana. Aineistot kuvaavat pääsääntöisesti Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman teon hetkistä aikaa. Osa aineistoista voi olla keräyshetkeä vanhempia. Aineistot kattavat Suomen merialueet. Kattavuus vaihtelee sen mukaan miten aineistoja on ollut saatavilla

Purpose of use: Vesiviljelyn sijainninohjaustyö

More information: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VesiviljelynSijainninohjauksenPaikkatiedot.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {7CF4AD29-9C38-43D9-AE3D-85275D2F6438}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-03-10
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Sea regions
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistojen käyttöoikeus on seuraavilla tahoilla: ympäristöministeriö (YM), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, aluehallintovirasto (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä muut tahot, joille SYKE on myöntänyt käyttöoikeuden ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin. Aineistoa ei saa luovuttaa eteenpäin ilman aineiston vastuutahon erillistä suostumusta. ©-merkinnät aineistokohtaisesti, ks. kohta Lisätietoja

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistot on kerätty eri aikaan ja useista eri lähteistä. Pääosaa aineistoista on muokattu ja osa aineistoista on luotu yhdistelemällä monia eri aikoina luotuja aineistoja.