Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

VELMU SYVYYSMALLI

VELMU SYVYYSMALLI

VELMU syvyysmalli on VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin vuonna 2015 tuotettu Suomen merialueet kattava rasteriaineisto, johon on liitetty Baltic Sea Bathymetry Databasen (BSBD) syvyysmalli kattamaan koko Itämeren. Aineisto kuvaa mallinnettua syvyyttä (m) 20m resoluttiolla. Rasteriaineisto on luokiteltu 26 luokkaan ja visualisoitu vaaleansinisestä (matala) tummansiniseen (syvä). Koska aineisto kuvaa mallinnettua syvyyttä, aineistoa ei tule käyttää navigointitarkoituksiin, eikä käyttää tilanteissa, joissa vaaditaan todellista syvyystietoa.


VELMU DEPTH MODEL

The VELMU depth model, produced in 2015, covers the Finnish sea areas and is mosaicked with the Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD) depth model. The raster was created for purposes of the VELMU programme. The data depicts modelled depth in meters and the spatial resolution is 20 m. The raster has been classified into 26 classes and visualized from light blue (shallow) to dark blue (deep). Due to the data depicting a modelled depth, it is not suitable for navigation purposes or situations where actual depth values are needed.


VELMU DJUPMODELL

VELMU djupmodellen producerades 2015 för VELMU programmet (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur) och är ett rasterskikt som uppskattar djupen vid Finlands havsområden. Till materialet har också sammanfogats Baltic Sea Bathymetry Databasens (BSBD) djupmodell för att täcka resten av Östersjön. Modellen uppskattar vattnets djup med en 20x20 m resolution. Modellen är indelad i 26 klasser och visualiserad med en färgskala som går från ljusblått (grunt) till mörkblått (djupt). Eftersom materialet visar modellerade djupvärden, får materialet inte användas för navigation eller andra syften som kräver egentliga djupvärden.


Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi
For the use / support of environmental administration
För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätiedot / Additional information / Ytterligare information: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VelmuSyvyysmalli.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {B568496A-48B6-49C9-9841-F7F714D8F62E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-11-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-08-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-11-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

VELMU SYVYYSMALLI on tarkoitettu ainoastaan ympäristöhallinnon käyttöön. The VELMU DEPTH MODEL is intended only for the use of the environmental administration. VELMU DJUPMODELL är endast för Miljöförvaltningens bruk.

©SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Lähtöaineistona on käytetty Väyläviraston (entinen Liikennevirasto) syvyyskäyriä ja pisteitä, Maanmittauslaitoksen digitaalista korkeusmallia, aineistoa Baltic Sea Bathymetry Databasesta (BSBD) sekä vedenlaadun seurantapisteiden syvyyspisteitä Hertasta. Väyläviraston syvyysaineistojen spatiaalinen kattavuus oli epätasaista, minkä johdosta aineistoja täydennettiin Hertta-tietokannan syvyyspisteillä lähellä rannikkoa ja saaria sekä BSBD:n pisteillä Suomen talousvyöhykealueella. Aineiston käyttö muissa paikkatietoanalyyseissa on joiltakin osin rajoittunutta syvyysmallin luonnissa käytetyn menetelmän johdosta. Syvyysmalli tarjoaa vain suuntaa-antavaa tietoa syvyydestä eikä sitä tulisi missään tilanteissa käyttää todellisina syvyyksinä.


The base data for the depth model were depth contours and points provided by the Finnish Transport Infrastructure Agency (formerly Finnish Transport Agency), digital elevation model provided by the National Land Survey of Finland, and the water quality follow-up depth sites from Hertta database. Due to uneven spatial coverage of the depth data by the Finnish Transport Infrastructure Agency the data was supplemented with the depth points from the Hertta Database close to the shoreline and islands as well as with the BSBD depth points in the Finnish EEZ zone. The use of the data in other GIS analysis is partly restricted due to the modelling method. The depth model provides only approximate information on the depth and therefore should not be used in any circumstances as actual depth values.


För skapandet av djupmodellen användes Trafikledsverkets (tidigar Trafikverket) djupkurvor och –punkter, Lantmäteriverkets digitala höjdmodell, material från Baltic Sea Bathymetry Databasen (BSBD) samt djuppunkter från Herttas uppföljningspunkter för vattenkvalitet. Spatiala omfattningen för materialet från Trafikledsverket varierade, så Hertta databasens djuppunkter vid kusten och öar samt BSBD punkterna vid Finlands ekonomiska zon användes för att komplettera materialet. Användning av modellen vid andra GIS-analyser är delvis begränsat på grund av metoden som användes för att skapa modellen. Djupmodellen är endast riktgivande och får aldrig anses beskriva egentliga djupvärden.