Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistettujen yleiskaavojen rasterit

Aineisto käsittää vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat. Siten aineisto kattaa ennen vuotta 2000 kunnanvaltuustojen hyväksymät yleiskaavat siltä osin, kuin niiden alueet on alistettu vahvistettaviksi ja ne ovat tulleet voimaan. Valitusprosessien keston takia aineiston viimeinen yleiskaava vahvistui huhtikuun lopussa 2006. Vahvistettujen yleiskaavojen karttalehtien ja legendojen digitaaliset kopiot ovat rasterimuotoisina.

Aineisto kattaa kaikki vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaava-alueet. Aineiston alkuosa julkaistu 08.1998 sekä päivitykset 02.1999, 06.2001, 08.2002, 12.2003, 09.2004, 06.2005, 05.2006, 12.2006, 02.2008 ja 09.2008 sekä 09.2014 EUREF-koordinaatistoon.

Käyttötarkoitus: Aineisto on luotu ympäristöhallinnon käyttöön alueidenkäytön tehtävien tueksi. Aineiston tuottamisen tavoitteena oli saada vahvistetut yleiskaavat numeerisiksi ja ympäristöhallinnon tarpeita vastaaviksi paikkatiedoiksi taloudellisesti. Selvitysten perusteella (mm. väliraportti Paikkatiedot yleis- ja rantakaavoituksessa, YM:n moniste 1997) kaavojen skannnaus osoittautui järkevimmäksi ratkaisuksi. Tärkeimpänä perusteena oli se, että skannattu kuva on tulkitsematon versio kaavasta toisin kuin vektoroitu. Prosessin yhteydessä päätettiin myös digitoida kaavojen ulkoraja.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {970599E7-8793-47A6-BF67-23E845E82ED1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-10-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 1998-08-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2014-09-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use plan
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1978-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2006-04-30
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Skannattavat kaavat, siltä osin kuin ne sisältävät vahvistettuja alueita, on koottu ensisijaisesti ympäristöministeriön yleiskaava-arkistosta, sekä lisäksi alueellisista ympäristökeskuksista (nykyisten ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue) ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Skannaukseen on pyritty saamaan 'leimattu' kaavakartta, josta näkyvät myös vahvistamisen yhteydessä tehdyt alueelliset muutokset ja muut vahvistusmerkinnät. Aina tämä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, joten lähdekarttojen joukossa voi olla jokunen ei-virallinen kaavakin ja muutamiin karttoihin vahvistusmerkintöjä on tehty kuvankäsittelyllä. Rasteroidut kaavat on skannauksen jälkeen oikaistu yhtenäiskoordinaatistoon. Aineisto sisältää osittain päällekkäisiä kohteita. Alkuperäisten kaavojen mittakaava on 1:2 000 - 1:50 000, sijaintitarkkuus vaihtelee siten rasterikuvien oikaisusta johtuen kaavalehtien sisälläkin. Rasterikuvien sijainti suhteessa perus-CD:hen vaihtelee muutamasta metristä muutamiin kymmeniin metreihin riippuen kaavakartan mittakaavasta ja kuvan osasta. Suurimittakaavaisissa kaavoissa sijaintitarkkuus on suhteellisesti heikoin, koska kaavan sijainti määriteltiin 1:20 000 peruskartan päällä. Pikselikoko on pääsääntöisesti 0,1 mm ja vanhimmissa skannauksissa 0,07-0,25 mm eli kaavan mittakaavasta riippuen 0,5-4 maastometriä. Rasteriaineisto ei ole käyttöliittymissä kuten hallinnon sisällä GEO-käyttöliittymässä, Hertan karttapalvelussa tai ladattavissa laajuutensa vuoksi, vaan saatavissa hallinnon sisäisesti verkkolevyltä ja tilattavissa SYKEstä. Rasterit on muunnettu YKJ:stä EUREF-FIN-koordinaatistoon kesällä 2014 ja oikea sijaintitieto on viety tfw-tiedostojen lisäksi tif-tiedostoihin, joita ArcGIS lukee automaattisesti. Aineisto ei sisällä Ahvenanmaan tietoja (maankäyttö- ja rakennuslaki ei Ahvenanmaalla voimassa). Rasterien pohjalta on tehty vastaava vektorimuotoinen aineisto digitoimalla kaavojen ulkorajoina pääsääntöisesti vahvistusraja, ei koko kaava-alueen rajaa tai aluevarausten ulkorajoja.

Prosessointihistoria: Valitusprosessien keston takia aineiston viimeinen yleiskaava vahvistui huhtikuun lopussa 2006, jota vastaava päivitys valmistui 12.12.2006. Aineistoa on tuotettu useassa erässä ja päivitetty 16.9.2008 vastaamaan vuoden 2008 kuntajakoa sekä viimeksi 16.9.2014 EUREF-FIN-koordinaatistoon. Nykyiset ympäristö-ELYt ylläpitävät uuden MRL:n mukaisten yleiskaavojen paikkatietoaineistona vektorimuotoisia ulkorajoja, mutta eivät skannaa kaavoja systemaattisesti. Vuoden 1997 puolivälin vahvistustilannetta vastaava aineisto toimitettu 08.1998 ao. alueellisille ympäristökeskuksille (nyk. ympäristö-ELYille) CD-levyillä ja päivitys vuoden 1998 puolivälin tilanteeseen 02.1999. Uusimmat päivitykset (06.2001, 08.2002, 12.2003, 09.2004, 06.2005, 05.2006, 12.2006, 02.2008 ja 09.2008 sekä 09.2014) on tallennettu SYKEn verkkolevylle ja se vastaa vahvistettujen yleiskaavojen voimassaolotilannetta huhtikuun lopussa 2006. Numeeristamisprosessin aikana on tullut ilmi, että osa kaavoista on kumoutunut tai muuttunut valitusprosessissa ja nämä kaavat on poistettu aineistosta tai jätetty mikäli muutos on vähäinen (asiasta on maininta vektoriaineiston Huom-kentässä). Paperisille kaavakartoille on haettu perus-CD:n (peruskartta 1:20 000) avulla mittakaavasta riippuen 4-8 (uusimmissa päivityksissä 8-20) oikaisupisteen koordinaatit. Kartat ja legendat on skannattu ja kartat oikaistu yhtenäiskoordinaatistoon, josta ne on myöhemmin muunnettu EUREF-FINiin. Skannauksen lähtökohtana on ollut kahden metrin pikselikoko ja resoluutio yleensä 127 dpi tai 254 dpi (viimeisimmissä päivityksissä vakiodpi 254, jolloin pikselin koko muuttuu mittakaavan mukaan) sekä 256 väriä. Suurimittakaavaiset kartat on skannattu vähintään resoluutiolla 102 dpi. Jos kaavakartta ei ole mahtunut kerralla skanneriin on se taitettu ja skannattu 2-3 osassa sekä tiedostokoosta riippuen liitetty osat yhteen tai oikaistu puolikkaat erikseen. Tiedostoista on leikattu turhat reunat pois. Muutamiin karttoihin on tehty vahvistusmerkintöjä kuvankäsittelyllä. Tyypillisen kaavan tiedostokoko on 10-30 Mt ja 1:20 000-kaavat ovat yleensä 50-80 Mt.

Hallinnon sisällä \ykaava\RakL_yleiskaavarasterit_EUREF kansioissa, jotka on nimetty ympäristökeskuslyhenteiden sekä kuntien numeroiden ja nelikirjaimisten lyhenteiden mukaan: Kaavat on ryhmitelty vuoden 2008 kuntajaon mukaan kunnittain kansioihin, joiden nimet on muodostettu kuntanumerosta ja nelikirjaimisesta kunnan nimen lyhenteestä (esim. 491_mikk = Mikkeli). Kuntakansiot on ryhmitelty kansioihin alueellisten ympäristökeskusten (nykyiset ympäristö-ELYt) vuoden 2008 aluejaon mukaan, eikä hallinnollisten aluerajojen muutoksia aineistoihin ole enää tehty. Erilliset rasteritiedostot nimetty karttalehdittäin ja legendoittain: Erilliset tiedostot nimetty periaatteella kuntanumero_järjestysnumero pääsääntöisesti vahvistuskronologian mukaan (esim. 927_001 = Vihdin ensimmäinen vahvistettu yleiskaava). Usealehtiset kaavat jakaantuvat erillisiin tiedostoihin, jolloin tiedoston nimen loppuosaan kaavan juoksevan numeron jälkeen on lisätty karttalehden numero (esim. 491_0033 = Mikkelin kolmannen vahvistetun yleiskaavan kolmas karttalehti). Legendat ovat x-loppuisissa tiedostoissa (esim. 681_001x = Punkaharjun ensimmäisen vahvistetun yleiskaavan legenda), jotka on asemoitu lähelle varsinaista kaavaa - yleensä kartan oikealle puolelle. Samoin kuin kaavakartoissakin, on useiden legendojen tapauksessa loppuun lisätty juokseva numero. Joihinkin kaavoihin liittyy myös indeksikartta, joka on skannattu osaksi legendaa ja niiden tunnisteena on x tai i. Lakkautettujen kuntien kaavatunnuksia ei ole muutettu vuoden 2004 jälkeen tapahtuneiden kuntajakojen muutosten perusteella. Kaavaan liittyvien rasteritiedostojen nimien alkuosa on siis sama, kuin kaavatunnus vektorimuotoisessa aineistossa. Oikaistuilta rasterikartoilta on tuotettu toinen paikkatietoaineisto digitoimalla yleiskaavojen vahvistusrajat ja tämän vektorimuotoisen aineiston ominaisuustiedoissa on myös metatietoja: Mm. Huom-kenttään on kirjattu ne kaavatapaukset, joissa vahvistusmerkinnät on tehty kuvankäsittelyllä tai on havaittu, ettei kaava ole tullut voimaan sellaisena kuin se on numeeristettu.