Dataset extent

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) on hyväksytty valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021. Suomessa on 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ne ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Ylä-Lapin kohteet ovat pääpiirteiltään saamelaisia kulttuurimaisemia, jotka edustavat poronhoitoon ja muihin luontaiselinkeinoihin perustuvia maisematyyppejä. Merialueiden kohteisiin sisältyy saaristoalueiden elinkeinojen maisematyyppejä. Mukana on myös metsätalouden maisematyyppejä sekä historiallisesti ja maisemallisesti huomattavia maisemanähtävyyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta huolehditaan. Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 24 §:n mukaan otettava huomioon valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa. VAMA on viranomaisten laatima valtakunnallinen inventointi, joka muodostaa tietopohjan valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaisten kulttuuriympäristön arvojen huomioimiselle. Käyttötarkoitus: Kartta-aineisto on luotu maisemiin liittyvän tiedon hallintaa ja sen soveltamista varten. Aineisto on tarkoitettu kuntien, maakuntien liittojen sekä muiden maankäytön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien viranomaisten ja muiden tahojen käyttöön. Digitointimittakaava vaihtelee eri alueilla. Maisema ilmiönä ei ole luonteeltaan tarkkarajainen. Aineisto korvaa edellisen, vuodelta 1995 olevan aineiston. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/fi-Fi/luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet Alueiden nimet Excel-taulukkona: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VAMA.xls Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Nationellt värdefulla landskapsområden Nationellt värdefulla landskapsområden (VAMA 2021) har godkänts genom statsrådets beslut den 18 november 2021. I Finland finns det 186 nationellt värdefulla landskapsområden. De utgör de mest representativa kulturlandskapen på landsbygden. Deras värde baserar sig på en mångformig kulturpåverkad natur, ett vårdat odlingslandskap och ett traditionellt byggnadsbestånd. De berörda områdena i övre Lappland består i huvudsak av samiska kulturlandskap, som representerar landskapstyper baserade på renskötsel och andra naturnäringar. De berörda områdena i havsområdena inbegriper landskapstyper baserade på skärgårdsnäringar. I helheten ingår även skogsbrukets landskapstyper, samt historiskt och landskapsmässigt betydelsefulla landskapssevärdheter.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) förutsätter att den nationellt värdefulla kulturmiljöns och naturarvets värden tryggas. Detta ska enligt 24 § i ovannämnda lag beaktas i de statliga myndigheternas verksamhet, vid planeringen på landskapsnivå och vid annan områdesplanering. VAMA är en riksomfattande inventering utförd av myndigheterna och utgör informationsunderlag för beaktandet av kulturmiljöernas värden i enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Syfte: Kartmaterial har skapats för hantering och tillämpning av landskapsrelaterad information. Materialet är avsett för att användas av kommuner, landskapsförbund och andra myndigheter samt andra som har ansvar för planering och genomförande av markanvändning. Digitaliseringens skala varierar inom olika områden. Landskap som fenomen är inte skarpt avgränsade till sin natur. Materialet ersätter det tidigare materialet från år 1995. Läs mer: www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Landskap/Vardefulla_landskapsomraden Sykes öppna geodata kan användas i enlighet med öppen datalicens (CC BY 4.0).

Nationally valuable landscapes Nationally valuable landscapes (VAMA 2021) has been approved based on Government Decision on 18 November 2021. There are 186 areas in Finland that have been classified as nationally valuable landscapes. They represent the cultural landscapes of our country, and their value is based on culturally significant natural diversity, cultivated agricultural landscape and traditional architecture. The sites in Northern Lapland are mainly Sámi cultural landscapes that represent landscape types typical to reindeer husbandry and other natural livelihoods. Marine sites include landscape types characteristic to archipelago livelihoods. They also include landscape types marked by forestry as well as historically and scenically notable attractions. The national land use objectives provided for in the Land Use and Building Act (132/1999) require ensuring that the values of nationally valuable cultural environments and natural heritage are safeguarded. In accordance with Section 24 of the Act, this shall be taken into account in the activities of state authorities, regional planning and other land use planning. VAMA is a national inventory prepared by the authorities. It forms a knowledge base for taking note of the cultural environment values in accordance with the national land use objectives. Purpose: The map data has been compiled for the management and application of landscape-related data. The data is intended for use by municipalities, regional councils and other authorities and parties responsible for land use planning and implementation. The digitalisation scale varies from region to region. Landscape as a phenomenon is not specific in nature. The data replaces the previous data from 1995. Read more: https://www.ymparisto.fi/en-US/Nature/Landscapes/Nationally_valuable_landscapes This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {1B9DD667-8DB3-41B8-BDDF-19B6019FF95E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-10-09
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-11-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana landscape
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat maisema
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat elinkeino
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 50000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto korvaa vuodelta 1995 peräisin olevan valtakunnallisesti arvokkaiden maisemakokonaisuuksien aineiston. Vanha aineisto on edelleen saatavilla luonnonsuojeluohjelmien ja periaatepäätösten aineiston yhteydessä.