Dataset extent

Saaristoluokitus

Saaristoluokitus on tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan viiteen alueluokkaan. Saaristoluokituksen päätavoite on tunnistaa ja luokitella Suomen saaristoalueet ja saaristoa olosuhteiltaan muistuttavat manneralueet. Luokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla, joka mahdollistaa kuntia tarkemman alueiden luokittelun.

Luokitus on muodostettu alueellisella yleistystasolla, jossa eri alueluokat erottuvat selkeinä kokonaisuuksina vähintään seudullisella tai maakunnallisella mittakaavatasolla. Luokituksen avulla saadaan tietoa erityyppisten saaristoalueiden ja saaristomaisten manneralueiden kehityksestä koko maan tasolla.

Saaristoluokituksesta on olemassa vuoden 2021 tilannetta kuvaava versio.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Lisätietoja: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Rakennettu_ymparisto/Tietojarjestelmat_ja_aineistot/Yhdyskuntarakenne#Saaristoluokitus

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6CE1E9B8-0CA1-44F0-8BD6-FFAAE1E4037A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-02-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana environmental monitoring
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke/YKR

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Luokitus on toteutettu paikkatietomenetelmin käyttäen lähtötietona tarkkoihin sijaintitietoihin perustuvia koko maan kattavia paikkatietoaineistoja. Luokituksen lähtöaineistoina on käytetty maastotietokannasta johdettua saariaineistoa, DIGIROAD-tieverkkoaineistoa CORINE-maankäyttöaineistoa sekä väestö- ja rakennustietoja. Näiden perusteella on laskettu saarten, mantereen ja vesistöjen määrää sekä saariston yhteyksiä että vesistöjen aiheuttamaa saavutettavuushaittaa kuvaavia muuttujia. Muuttujien ja erilaisten paikkatietomenetelmien avulla alueet on luokiteltu viiteen luokkaan. Muiden paikkatietoaineistojen sisältämä tieto voidaan sijainnin perusteella yhdistää saaristoluokitukseen. Samoin tieto voidaan liittää ominaisuustiedoksi muihin paikkatietoaineistoihin. Ensisijaisesti saaristoluokitus kuvaa alueiden välisiä eroja väihntään seudullisella tai maakunnallisella tasolla. Luokitus ei kuvaa niinkään yksittäisen paikan ominaisuuksia vaan luonnehtii aluekokonaisuuksia. Alueluokkien rajat on yleistetty siten, että luokitus toimii parhaiten laajempien alueiden tarkasteluissa pyrkien kuitenkin säilyttämään saariston ja mantereen luonnonmaantieteellinen ero mahdollisimman tarkasti luokituksen 250m resoluution puitteissa. Paikkatietoperusteisen saaristoluokituksen menetelmän ovat kehittäneet Suomen ympäristökeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa perustuen osaltaan Ubigu Oy:n aiempaan menetelmä- ja aineistokehitykseen. Menetelmä ja luokkien kriteerit on kuvattu tarkemmin seuraavassa dokumentissa:

https://www.syke.fi/download/noname/%7BBE27D78B-2EEB-478F-A55E-E9E2DF255FC4%7D/175571