Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

RUSLE eroosiomalli 2018

RUSLE2015- eroosiomalli 2018 on Luonnonvarakeskuksen vuonna 2018 laatima 2m korkeusaineiston pohjalta tekemä eroosiomallinnus. Joka kuvaa eroosion määrää t/ha/v. Eroosiomalli perustuu RUSLE2015-eroosiomalliin, joka on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla.

RUSLE2015-eroosiomallista on tehty myös layer file (.lyr) kuvaustiedosto käyttöönoton helpottamiseksi.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {D2BA6B51-CB01-4840-AE58-19CB55177544}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-11-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

RUSLE2018 -aineisto on tarkoitettu ympäristöhallintoon kuuluvien viranomaisten (YHA) käyttöön. Aineistoa tulisi käyttää maatalouden vesiensuojelun suunnittelussa ja soveltuvin osin muussa vesiensuojelun suunnittelussa. Aineistoa ei tule luovuttaa YHA:n ulkopuolelle. Aineiston käytöstä julkaisuissa voidaan yleisellä tasolla todeta, että YHA voi julkaista kartta-aineistot, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa, esimerkiksi tilatunnus ja peltolohkotunnus ei saa näkyä), 2) Julkaisussa on hyvin näkyvillä aineiston selkeät selitteet ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©ELY&LUKE).

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka farming
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tämä rasteriaineisto on vuonna 2018 Luonnonvarakeskuksen (LUKE) RUSLE2015 eroosiomallin pohjalta tekemä eroosiomallinnus. Aineisto on tehty koko Suomen alueelle, mutta koska eroosiomalli on tehty 2m laserkeilausaineiston pohjalta, siinä on samat alueelliset puutteet. RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation) on JRC:n (Joint Research Center) kehittämä paikkatietopohjainen eroosiomalli, joka laskee sadannan aiheuttamaa eroosiota (t/ha/v). Eroosioarvo lasketaan kertomalla yhteen sateen eroosiovaikutus (R), maaperän eroosiotekijä (K), maapeitteen aiheuttama vaimennus (C), rinteen pituus ja jyrkkyys (LS) sekä toimenpiteet eroosioaineksen liikkumisen estämiseksi tai ohjaamiseksi (P). Luonnonvarakeskuksen vuonna 2018 muodostama eroosiomalli on tehty käyttäen eurooppalaisen aineiston (sateen eroosiovaikutus) lisäksi parhaita saatavilla olevia kotimaisia aineistoja (MML:n laserkeilausaineistopohjainen korkeusmalli, Suomen maannostietokanta versio 1.1. Tästä aineistosta puuttuu tiedot C ja P tekijöistä eli aineisto ei ota huomioon kasvipeitteisyyden vaimennuskerrointa tai toimenpiteitä. Mallinnus rajoittuu vuoden 2018 2m korkeusmallin mukaiseen rajaukseen. Aineiston resoluutio on 2m ja koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN. Aineisto kuvastaa jokaisen 4m2 alueen vuosittaisen arvioidu eroosion määrää (t/ha/v) ilman että otetaan huomioon kasvillisuuden sitomiskykyä tai ihmisen toimia eroosion vähentämiseksi. Tästä johtuen aineisto ei kerro absoluuttista eroosion määrää. Aineistoa tulisikin käyttää vertailtaessa eroosiota eri peltolohkojen välillä tai tarkasteltaessa eroosion määrää peltolohkojen eri osissa.

projektidata\kotoma\RUSLE.gdb