Dataset extent

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, kokoaa yhteen rakentamisen ja alueidenkäytön tiedot valtakunnallisesti. Tiedot syntyvät kuntien ja maakuntien liittojen perustyössä, ja ne toimitetaan valtakunnalliseen tietojärjestelmään ensisijaisesti rajapinnan kautta.

Tietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuonna 2024. Aluksi tietojärjestelmästä on käytössä vain tiedon tallennuksen toiminnallisuudet. Tietopalvelut avataan loppuvuodesta 2024. Järjestelmä sisältää sekä avointa että käyttörajoitettua tietoa.

Tietoja otetaan vastaan vuodesta 2024 lähtien. Lainsäädännössä on määritelty siirtymäajat (alueidenkäytön tiedot 1.1.2029, rakentamisen tiedot 1.1.2028), joiden puitteissa tiedot tulee viimeistään toimittaa, joten järjestelmän tietosisältö laajenee siirtymäaikojen ajan. Tiedon toimittamisen velvoitteet koskevat uusia kaava- ja rakennuslupatietoja.

Järjestelmään toimitettavat rakentamisen tiedot rakentamislupa purkamislupa maisematyölupa poikkeamispäätös rakennusjärjestys (pdf-muodossa vuonna 2024, tietomallin mukaan myöhemmin)

Rakennustietojen ylläpito siirtyy Ryhti-järjestelmään. Rakennustiedot ovat jatkossa kattavasti saatavilla rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Nykyisten rakennustietojen ylläpito siirretään väestötietojärjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Alueidenkäytön tiedot asemakaava (sisältää mm. ranta-asemakaavat, kaavalajit) yleiskaava maakuntakaava kaupunkiseutusuunnitelma (Vapaaehtoinen toimittaa. Voidaan toimittaa PDF-muodossa vuonna 2024, tietomallimuodossa myöhemmin.) tonttijako rakennuskielto rakentamisrajoitus toimenpiderajoitus suunnittelutarvealue

Tietojärjestelmää kehitetään siten, että siihen voidaan myöhemmin lisätä sisältöjä tai luoda uusia yhteyksiä muihin järjestelmiin.

Lisätietoa järjestelmästä: https://ryhti.syke.fi/


Till det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön, Ryhti, samlas central information om den byggda miljön. Uppgifterna uppstår i kommunernas och landskapsförbundens grundläggande arbete och skickas till det riksomfattande datasystemet i första hand via gränssnittet så automatiskt som möjligt.

Informationssystemet tas i bruk stegvis under 2024. I början är endast funktionaliteterna för datalagring tillgängliga från informationssystemet. Informationstjänsterna öppnas i slutet av 2024. Systemet innehåller både öppna och begränsade data.

Uppgifter tas emot från och med 2024. I lagstiftningen fastställs övergångsperioder inom ramen för vilka uppgifter senast ska börja överföras (alueidenkäytön tiedot 31.12.2028, rakentamisen tiedot 31.12.2027).

Uppgifter om byggandet som ska skickas till systemet bygglov rivningstillstånd tillstånd för miljöåtgärder beslut om undantag byggnadsordning (i PDF-format 2024, i enlighet med datamodellen senare)

Byggnadsuppgifternas underhåll överförs till Ryhti-systemet. I framtiden kommer byggnadsinformation att vara tillgänglig i stor omfattning i datasystemet för den byggda miljön. De nuvarande byggnadsuppgifternas underhåll överförs från befolkningsdatasystemet till datasystemet för den byggda miljön.

Uppgifter om områdesanvändningen detaljplan generalplan landskapsplan stadsregionplan (2024 i PDF-format, senare i datamodellformatet) tomtindelning byggförbud bygginskränkning åtgärdsbegränsning område i behov av planering

Datasystemet utvecklas så att det är möjligt att lägga till innehåll eller skapa nya anslutningar till andra system i ett senare skede.

Mer information: https://ryhti.syke.fi/

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {9EC06850-C529-4FCE-B425-13DA20192F60}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto ryhti@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-01-23
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto ryhti@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Buildings
INSPIRE-teema Land use
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat rakennukset
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kaavoitus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoimien tietojen osalta Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Muiden kuin avoimien aineistojen osalta sopimuksen mukaisesti. Aineistoja käytettäessä mainittava lähdeviite: Lähde: Syke.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän kieli swe
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Aineiston/järjestelmän aiheluokka society
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Rakennustietovarannon pohjatieto on otettu väestötietojärjestelmästä vuonna 2024. Kaavojen osalta voimassaolevista kaavoista on tuotettu VOOKA-projektissa.