Dataset extent

Pohjaeläinhavaintoja POHJE-tietokannasta

POHJAELÄINHAVAINNOT POHJE-TIETOKANNASTA

Pohjaeläinnäkymä on tuotettu kyselyjen kautta (sql-kielellä) valtakunnallisesta pohjaeläintietojärjestelmästä POHJE:sta. Näkymä sisältää Velmu-ohjelman (Vedenalaisen monimuotoisuuden inventointiohjelma) toiminnan aikana kerättyjä pohjaeläinnäytteitä vuodesta 2004. Mukana on myös näytteitä, jotka on kerätty Velmun ulkopuolisissa projekteissa, mutta tallennettu HERTTA-tietokantaan.

Sama aineisto toimii sekä pohjanoutimien että pohjaeläimet sedimenttinäytteistä -lajihavaintojen esittämisessä. Pohjanoutimet on jaettu viiteen alaryhmään noutimen tyypin mukaan (pohjakauhat, putkinoudin, pohjaharat, kautsky ja muut noutimet) ja kultakin näytepisteeltä on kerrottu pisteen tietoja kuten merialue, kunta, ELY-keskusalue, sekä näytteenottoajankohta.

Lajihavainto-osiossa kukin POHJE:sta kyselty laji näytetään presence-tiedon mukaan kartalla (pisteessä havaittu kyseinen lajia). Näkymään on lisätty liitteenä olevan lajilistan sisältämät pohjaeläinlajit (yhteensä 34 lajia). Aineisto on tuotettu Velmu-karttapalvelua varten ja se on tarkasteltavissa vain Velmu-karttapalvelussa.

Varsinaista POHJE-tietokantaa on mahdollista tarkastella Ympäristöhallinnon ylläpitämän Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta. Ympäristöhallinnon lisäksi järjestelmän käyttö- ja tallennusoikeuksia on mahdollista hakea myös ympäristöhallinnon ulkopuolisilla organisaatioilla kuten konsulteilla ja tutkimuslaitoksilla. Järjestelmä sisältää paitsi pohjaeläinaineistoja myös näytteenoton suunnittelua sekä näytteenottoa ja näytteiden käsittelyä tukevia toimintoja kuten esitäytetyt maasto- ja määrityslomakkeet. Järjestelmässä on vesistötarkkailuissa tavattavien Suomen makroskooppisten pohjaeläinlajien hierarkkinen taksonominen tietokanta.


BENTHOS OBSERVATIONS FROM POHJE DATABASE

Benthos observation view has been built through queries (SQL language) from the National benthos database POHJE. The view includes benthos observations collected during Velmu Programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment) from 2004. Some benthos observation data from other projects stored in Hertta database have also been included into the view.

Both benthic grabs and benthic species observations use the same view to show the data. Benthic grabs have been divided into five subgroups based on the nature of the sampling method (benthic grabs, tube sampler, benthic rakes, Kautsky, and other samplers) and each sampling site has other location based information e.g. sea area, municipality, ELY centre area, and the sampling time attached to it.

In the species observations section each species queried from POHJE are shown on the map based on presence information (species observed in a sampling site). Species listed in the attachment (34 species) have been added to the view. The data has been built for Velmu map service and it can be observed only in Velmu map service.

The original POHJE database can be seen through Hertta database and Avoin tieto (Open data) service maintained by Finland’s environmental administration. In addition to the Finland’s environmental administration, a right to utilize and record data is possible to apply also for people working outside the environment administration such as consultants and research institutes. Besides the benthos data, the system includes information about planning of sampling but also supporting actions for the sampling and data editing such as prefilled field and species identification forms. In the system, there is a hierarchical taxonomic database of macroscopic benthos found in Finland in hydrological monitoring.


BOTTENDJURSLAGRET FRÅN POHJE DATABAS

Bottendjurslagret har producerats via SQL-sökningar från det nationella bottendjursdatasystemet, POHJE. Lagret innehåller bottendjursdata insamlat under Velmu-programmet sedan 2004. Inkluderat finns också data som inte samlats inom Velmu, men som finns sparat i HERTTA-databasen.

Samma data fungerar både för att visa själva lokalerna för olika provtagningsmetoder, samt för att visa artobservationer från dessa provtagningar. Bottenprovtagningsinstrumenten är indelade i fem grupper baserade på typen av instrument (bottenhuggare, rörhämtare, bottenräfsa, Kautsky och andra instrument) och för varje provpunkt finns det en del information som, havsområde, NTM-centerområde och provtagningstidpunkt.

I artobservationsdelen visas alla arter som söks från POHJE på kartan som presence-observationer (arten har observerats i respektive punkt). Kartlagret innefattar 34 arter och har producerats för Velmu-karttjänsten och är tillgänglig endast där.

Den egentliga POHJE-databasen får man tillgång till via Miljöförvaltningens Hertta och Öppen Data -tjänsterna. Utöver Miljöförvaltningen är det möjligt att söka bruk- och sparningsrättigheter för utomstående organisationer, såsom konsulter och forskningsinstitut. Systemet innehåller förutom bottendjursdata också planering av provtagning, samt funktioner som stöder provtagning och hantering av prov, så som förhandsfyllda fält- och identifieringsblanketter. Systemet innehåller också en hierarkisk taxonomisk databas över Finlands makroskopiska bottendjursarter som påträffats under vattenkvalitetsövervakning.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/POHJE_nakyman_lajit_VELMU_karttapalvelussa.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {0A22C866-3D0C-476A-9957-9275EB18B8AD}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmu@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-05-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli publisher
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriluonto ja lajisto
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi HTTP://WWW.Syke.FI/FI-FI/AVOIN_TIETO/KAYTTOLUPA_JA_VASTUUT

Lähde: Syke, ELY-keskukset

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Pohjaeläinnäkymä on tuotettu kyselyjen kautta (sql-kielellä) valtakunnallisesta pohjaeläintietojärjestelmästä POHJE:sta.


The benthos observation view has been created from the National Benthos Database POHJE by SQL queries.


Bottendjurslagret har skapats från National Bentos Databas POHJE med hjälp av SQL-frågor.