Dataset extent

Pintavesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus

Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesiemme keskimääräistä veden laatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Viimeinen koko Suomen kattava käyttökelpoisuusluokitus perustui vuosien 2000–2003 vedenlaatutietoihin. Tämän jälkeen ympäristöhallinnossa siirryttiin vesien ekologiseen luokitukseen, joka noudattaa EU:n vesipuitedirektiiviä.

Käyttökelpoisuusluokituksessa laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen veden laadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Vedenlaatuluokituksen kriteerit ovat:

Erinomainen: Vesialue on luonnontilainen. Vesistö on yleensä karu, kirkas tai lievästi humuspitoinen. Veden käyttöä rajoittavia leväesiintymiä ei todeta. Vesistö soveltuu erittäin hyvin kaikkiin käyttömuotoihin. Hyvä: Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin. Tyydyttävä: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat myös luonnostaan huomattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähaittoja voi esiintyä toistuvasti. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaisista arvoista kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin. Välttävä: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan voimakkaasti rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat rajoittaa veden käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla selvästi luonnontilaisia arvoja korkeampia. Litorina-savimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla hetkellisesti hyvin alhaisia ja happamuudesta johtuvia kalakuolemia saattaa ajoittain esiintyä. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset. Huono: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan pilaama. Levähaitat ovat erittäin yleisiä ja runsaita estäen vesistön käytön usein pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä johtuen myös happitilanne voi olla heikko. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, sedimentissä tai eliöstössä voivat olla tasolla, josta aiheutuu selvä riski vesistön käytölle tai vesiluonnolle. Litorina-savimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla hyvin alhaisia pitkiä ajanjaksoja, jolloin happamuudesta johtuvia kalakuolemia esiintyy toistuvasti. Vesistön käyttöä rajoittaa pysyvästi tai ajoittain jokin edellä mainituista tekijöistä.

Vesien tilaa seurataan jatkuvasti valtakunnallisilla ja alueellisilla seurannoilla ja vesistöjen velvoitetarkkailulla. Seurannan ja tarkkailun tulokset tallennetaan Syken ylläpitämään valtakunnalliseen rekisteriin. Valtakunnallisesta rekisteriin tallennetun havaintopaikkakohtaisten vedenlaatutietojen lisäksi luokituksessa on käytetty tietoja mm. levähaitojen ja haitallisten aineiden esiintymisestä vesistöissä. Luokitustyössä on painotettu asiantuntemusta, koska vedenlaatutiedot ovat paikoin vähäisiä ja niihin on pitänyt suhtautua kriittisesti.

Käyttötarkoitus: Aineisto kuvaa vesiemme keskimääräistä veden laatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/YleinenKayttokelpoisuusluokitus.pdf https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesien_tila

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {885B4375-1774-44ED-AA94-F56AD17F5516}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-10
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2008-03-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana environmental monitoring
GEMET-asiasana water quality
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat pintaveden laatu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto on tarkoitettu ympäristöhallinnon käyttöön. Voidaan käyttää yhteistyöhankkeissa. Voidaan luovuttaa eteenpäin toimeksiantoa varten.

© Syke, ELY-keskukset (rantaviiva-aineisto © MML)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 250000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1997-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2003-12-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Alueelliset ympäristökeskukset ovat tehneet pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokitustyön yhdistämällä havaintopaikkakohtaisen vedenlaatuaineiston (poimittu PIVET-tietojärjestelmästä pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen tekoa varten) paikkatietoaineistoihin. Luokitustyö on tehty vuosilta 1994-1997 ja 2000-2003. Näiden 1 : 250 000 -mittakaavaisten aineistojen lisäksi on koottu yleispiirteinen käyttökelpoisuusluokitusaineisto lähinnä pienimittakaavaisten tulosteiden (esim. valtakunnallinen luokituskartta) laadintaan, se ei sovi käytettäväksi paikkatietoanalyyseissä sijaintitarkkuuden vuoksi.