Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Penkereet ja padot (viivamainen)

Aineisto sisältää penkereiden ja patojen sijaintitiedon viivamaisena. Se tarkentaa ympäristöhallinnon vesistötöiden tietojärjestelmän VESTYn vastaavaa pistemäistä sijaintitietoa. Ominaisuustiedot, esim. tieto onko kyseessä pato vai penger, tulevat pääosin VESTYstä.

Aineisto on digitoitu penkereen tai padon keskiharjaa pitkin. Digitointitarkkuus on kerrottu ominaisuustiedoissa. Viiva alkaa rakenteen alusta ja päättyy rakenteen loppuun. Yksi rakenne voi koostua myös useammasta viivasta (esim. penkereen nimi vaihtuu tien kohdalla tai kahden penkereen välissä on luontaisia korkeammalla olevia maastonmuotoja tai pumppaamo/voimalaitos). Joen reunalla kulkeva penger on digitoitu joen alajuoksulta yläjuoksulle. Padon osalta on noudatettu padon paalutuksen mukaista suuntaa. 3D- tai paalutietoa ei ole tallennettu.

Aineiston digitointiin on saatavilla erillinen ohjeistus. Digitointi on aloitettu vuonna 2017. Aineisto täydentyy vähitellen. Luokiteltujen patojen osalta tietosisällöstä vastaa patoturvallisuusviranomainen (Kainuun ELY-keskus).

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan hyödyntää tietojärjestelmissä sekä erilaisissa palveluissa ja tuotteissa osoittamaan penkereiden ja patojen sijaintia. Esimerkiksi patotietojärjestelmän kartoissa voidaan esittää VESTYn pistemäisen sijaintitiedon yhteydessä myös kunkin padon viivamainen sijainti. Tulvakarttojen yhteydessä voidaan puolestaan täydentää ko. aineistolla tulvasuojeltujen alueiden kuvaamista.

Aineisto palvelee myös vesistörakenteiden kunnossapitoa erityisesti niiden rakenteiden kohdalla, joiden luvanhaltijana on valtio. Viivan ominaisuustietona on mm. penkereen/padon pituus.

Ominaisuustiedot: Ve_Rakenne_Id Vesistötyöt-tietojärjestelmän (VESTY) sisältämä rakenteen id. Voidaan käyttää viivamaisen geometrian yhdistämisessä VESTYn tietoihin. Nimi Penkereen/padon nimi. Kukin penkereen/padon nimikoitu osa tallennetaan omana viivanaan. Padon osalta tässä on patojakson nimi. DigPohja Digitoinnin pohjana käytetty tausta-aineisto kuten peruskartta, ilmakuva ja KM2-korkeusmalli (esim. ”KM2-korkeusmalli 1:1000” tai "maastomittaukset") MuutosPvm Päivämäärä, jolloin kohde on luotu tai sitä on muutettu DigOrg Digitoinnin tehnyt organisaatiosta (automaattisesti) KohdeId Digitointiorganisaatiokohtainen padon/penkereen tunniste (automaattisesti) Shape_Length Penkereen/padon pituus (automaattisesti paikkatietoaineistosta) Tyyppi Rakenteen typpi (pato/penger) (VESTYstä) Ve_Nimi Rakenteen nimi (VESTYstä) Tila Rakenteen tila, esim. onko käytössä (VESTYstä) ValtionKunnossaPidettava Onko kyseessä valtion kunnossapitämä rakenne: kyllä/ei (VESTYstä) KaytOttoVuosi Käyttöönottovuosi (VESTYstä) KaytPoisVuosi Käytöstäpoistovuosi (VESTYstä) Purkuvuosi Purkuvuosi (VESTYstä) LinkkiYHA Linkki VESTYyn ympäristöhallinnon verkosta LinkkiAHTI Linkki VESTYyn aluehallinnon (ELYt) verkosta Patoluokka Padon luokka patotietojärjestelmästä (lisätty 10.11.2022) Patotyyppi Padon tyyppi patotietojärjestelmästä (lisätty 10.11.2022)

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {B8F46CEA-3BA7-4F63-A188-A1D06F3355E6}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-11-16
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-11-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-10
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana dam
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät ympäristöhallinnon viranomaisella. Aineistoa ei ole julkaistu internetissä esim. keskeneräisyyden ja toisaalta turvallisuuden takia. Muusta kuin ympäristöhallinnon sisäisestä käytöstä onkin sovittava SYKEn ja patoturvallisuusviranomaisen kanssa.

Lähde: SYKE ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2017-11-08
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistoa voidaan tuottaa erilaisten prosessien yhteydessä, esim. tulvakartoituksissa niin luonnontulvien ja kuin patojen vahingonvaaraselvityksien osalta. Tulvavaaravyöhykkeisiin luokitellaan tulvasuojellut alueet kustakin tulvaskenaariosta - samalla saadaan tuotettua viivaminen aineisto tulvasuojelupenkereestä. Vastaavasti vahingonvaaraselvityksien päivittämisen yhteydessä voidaan digitoida patojen viivamainen geometria. Aineistoa on tuotettu EPOELY:ssä myös valtion kunnossapidettävien vesistörakenteiden tietojen tallentamisen yhteydessä.