Dataset extent

Nielsen päivittäistavarakaupan myymälärekisteri

Nielsen päivittäistavarakaupan myymälärekisterin tuottaja on AC NIelsen

Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri on aineisto, joka sisältää tietoja yksittäisistä päivittäistavarakaupoista, niiden myynneistä sekä muista seikoista. Myymälärekisterin tarkoituksena on tuottaa päivittäistavarakaupan alan perustietoa teollisuudelle, kaupalle sekä erilaisiin tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Tietojen käyttöoikeus (liite 1) on ympäristöhallinnolla: ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Aluehallintovirastojen (AVI) ympäristövastuualueiden ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueiden omassa toiminnassa.

HUOM! Katso käyttöehdoista tarkemmin kohdasta saatavuus ja käyttöehdot sekä metatiedon viitedokumentista!

Aineisto on saatavissa SQL Server LiiteriData tietokannassa vuodesta 2012 alkaen kahden vuoden välein. Tietyn vuoden aineisto kuvaa aina kyseisen vuoden lopun tilannetta.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön / tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/AcNielsen.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {61465FAE-CD6D-4464-8267-FB600E6584E1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-05-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-05-23
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Buildings
GEMET-asiasana market economy
GEMET-asiasana shopping centre
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Tietojen käyttöoikeus on ympäristöhallinnolla: ympäristöministeriön, Suomen ympäristö-keskuksen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Aluehallintovirastojen (AVI) ympäristövastuualueiden ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueiden omassa toiminnassa.

Tilaaja saa käyttää myymälärekisterin tietoja ainoastaan oman organisaationsa tutkimuksessa, toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, valvonnassa tai muussa vastaavassa tarkoituksessa. Tilaaja sitoutuu käyttämään myymälärekisterin tietoja lain ja hyvän tavan mukaisesti sekä Nielsenin tässä sopimuksessa määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.

Tilaaja ei saa myydä, siirtää, kopioida tai muullakaan tavalla luovuttaa rekisteriä tai sen osaa kol-mannelle taholle.

Tilaajalla on aineiston käyttöoikeus voimassa pysyvästi.

Mikäli Asiakas käyttää tai luovuttaa rekisterin tietoja lain tai tämän sopimuksen vastaisesti, Asia-kas on velvollinen korvaamaan Asiakkaan toiminnan johdosta Nielsenille aiheutuneet välittömät vahingot. Asiakas vastaa Nielsenille aiheutuneista välillisistä vahingoista ainoastaan, mikäli Asia-kas on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella

Tilaaja voi käyttää tietoja laatimissaan aineistoissa ja käyttää sekä julkaista aineistoja seuraavasti:

Julkaisuoikeudet (painetut julkaisut, Internetpalvelut)

Tilaaja voi julkaista karttakuvia, joissa myymälät on esitetty pistesymboleilla luokiteltuna myymälätyypin mukaan. Tilaaja voi julkaista karttakuvia, joissa myymälät on esitetty pistesymboleilla luokiteltuina jonkun ominaisuuden, kuten aloittamisajankohdan tai pinta-alan mukaan siten, että yksittäisen toimipaikan ominaisuustietoja ei ole tarkemmin johdettavissa.

Tilaaja voi julkaista tilastotietoja myymälöiden lukumääristä ja ominaisuustiedoista alueittain siten, että julkaistavista tiedoista ei ole johdettavissa yksittäisten toimipaikkojen ominaisuustietoja. Kaikki Ympäristöhallinnon ulkopuolelle julkaistavaksi aiotut tiedot on ennen julkaisua hyväksytettävä Nielsenillä.

Nielsen vastaa käytettyjen tietojen tarkistuksesta, hyväksymisestä sekä antaa julkaisuluvan kirjallisesti kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Julkaisulupapyyntö tulee lähettää:

Ensisijaisesti sähköpostilla asiakkaan yhteyspäällikölle Nielsenillä: salme.pekkala@nielsen.com tai sähköpostilla osoitteeseen: acn@nielsen.com

Lupateksti: A.C Nielsen Finland Oy

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is provided for by national or Community law to protect a legitimate economic interest, including the public interest in maintaining statistical confidentiality and tax secrecy.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto hankitaan kahden vuolen välein ja saadaan tiedostomuodossa. Syke:ssä aineisto viedään SQL-server tietokantaan, jossa sitä tarkistetaan ja muokataan lisäämällä muun muassa erilaisia lisätietoja (sarakkeita). Aineisto on saatavilla kahden vuoden välein vuodesta 2012 alkaen.