Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Meriveden suolaisuus pinnalla

Suolaisuus pinnalla on SYKEssä VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa mallinnettua meriveden suolaisuutta promilleina (PSU) 20 metrin resoluutiolla. Rasteriaineisto on visualisoitu väriasteikolla sinisestä (suolainen) punaiseen (vähäsuolainen). Luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


SEA SURFACE SALINITY (VELMU)

Sea surface salinity is a raster format data, developed in SYKE for the purposes of the VELMU programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment). Data describes modelled sea surface salinity in per mille (PSU) at a resolution of 20 meters. Data has been visualized in a colour scale from blue (high salinity) to red (low salinity). Data requests can be sent to: syke.velmudata@syke.fi

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {D9F7BA00-14B9-40A0-9FEB-A9549266D7FF}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-11-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-08-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Veden ominaisuudet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set in viewable in the VELMU map service or through the interface.

©SYKE

© DCW

Lähde: Lappalainen, J., Virtanen, E. A., Kallio, K., Junttila, S., & Viitasalo, M. (2019). Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 218, 31-38. doi:10.1016/j.ecss.2018.11.010

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistona käytettiin Hertta-tietokannan ja t/a Arandan pinnanläheisiä suolaisuusmittauksia vuosilta 2004 – 2015. Suolaisuusmittaukset keskiarvoistettiin kesäkuukausille (kesäkuu-elokuu). Jokien vaikutus huomioitiin mallissa painottamalla 52 suurimman joen keskimääräisiä virtaamia. Mallin luotettavuus on parempi rannikolla verrattuna avomerialueisiin mittauksien epätasaisesta spatiaalisesta jakaumasta johtuen.


Original data used for the model was derived from Hertta-database. In addition, limnos- and ctd water samples of r/v Aranda were included from the years 2004 – 2015. Salinity recordings were averaged for the summer months (June-August). The effect of rivers was considered by weighting the model with the average flow rate of the 52 largest rivers in the Finnish coast. Model reliability is better near coast than in the open sea due to the uneven spatial distribution of salinity recordings.


För modelleringen användes Hertta databasen och R/V Arandas salthaltighetsmätningar från havsytan från åren 2004 – 2015. Salthaltighetsmätningarna gavs ett medeltal för sommarmånaderna (juni-augusti). Flodernas påverkan togs i beaktan genom att de 52 största flodernas strömningsvolym gavs ett medeltal och betonades. Modellens pålitlighet är bättre vid kusten än vid öppna havsområden på grund av mätningsplatsernas ojämna rumsliga fördelning.