Dataset extent

MERIVEDEN LÄMPÖTILA POHJALLA (VELMU)

MERIVEDEN LÄMPÖTILA POHJALLA (VELMU)

Meriveden lämpötila pohjalla on Sykessä Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa mallinnettua lämpötilaa 20 metrin resoluutiolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kuuteen luokkaan ja visualisoitu väriasteikolla sinisestä (viileä) punaiseen (lämmin). Luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


NEAR-BOTTOM SEAWATER TEMPERATURE (VELMU)

Seawater temperature near-bottom is a raster-format data, developed in Syke for the purposes of the Velmu programme (Finnish inventory programme for underwater marine diversity). Data describes modelled seawater temperature near-bottom (1 meter from the seabed) at a resolution of 20 meters. Data has been classified to six classes and visualized in a colour scale from blue (cold) to red (warm). Data requests can be sent to: syke.velmudata@syke.fi


HAVSVATTNETS TEMPERATUR NÄRÄ BOTTNEN (VELMU)

Rastermodellen för havsvattnets temperatur nära bottnen har producerats i Syke för Velmu programmet (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur). Modellen visar temperaturen i 20x20 meters noggrannhet. Modellen är indelad i 6 olika klasser och visualiserad med en färgskala som går från blått (kallt) till rött (varmt). Oklassificerat data kan förfrågas via mailadressen syke.velmudata@syke.fi

Luokka / Class / Klass = Lämpötila / Temperature / Temperatur (Celsius)

1 = 3,5 – 5,8 2 = 5,9 – 7,7 3 = 7,8 – 9,8 4 = 9,9 – 12 5 = 12,1 – 14,1 6 = 14,2 - 19

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8E562E41-5465-40A1-9990-4EACE2537F01}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-08-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Veden ominaisuudet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet.

©Syke

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Pohjanläheisen lämpötilan laskemiseen käytettiin Hertta-tietokannan ja t/a Arandan limnos- ja ctd -mittaustuloksia vuosilta 2003 – 2013. Lämpötilamittaukset keskiarvoistettiin kesäkuukausille (kesäkuu-elokuu). Mallin luotettavuus on parempi rannikolla verrattuna avomerialueisiin ja syvemmällä oleviin pohjiin mittauksien epätasaisesta spatiaalisesta jakaumasta johtuen.


Original data used for the model was derived from Hertta-database. In addition, limnos- and ctd water samples of r/v Aranda were included from the years 2003 – 2013. Temperature recordings were averaged for the summer months (June-August). Model reliability is better near the coast than in the open sea and deeper areas due to uneven spatial distribution of temperature recordings.


För modelleringen av temperaturen användes Hertta-databasen och R/V Arandas limons och ctd mätningsresultat från åren 2003 – 2013. Temperaturmätningarna gavs ett medeltal för sommarmånaderna (juni-augusti). Modellens pålitlighet är bättre vid kusten än vid öppna havsområden eller djupa botten på grund av mätningsplatsernas ojämna rumsliga fördelning.