Dataset extent

Maanpeite 2 m 2022 ja jatkojaloste kasvillisuuden korkeudella

Maanpeite 2 m 2022 -aineisto kuvaa maanpeitettä valtakunnallisesti. Aineisto on rasteripohjainen ja sen pikselikoko on 2 m. Aineistossa on keskitytty etenkin pinnoitetun (läpäisemättömän) ja pinnoittamattoman (läpäisevän) maanpeitteen tarkkaan erottamiseen, johon on hyödynnetty Scalgon kehittämää tekoälyyn (AI U-NET) pohjautuvaa NDVI-ilmakuvatulkintaa. Tuotannossa on hyödynnetty Maanmittauslaitoksen ilmakuvia ja maastotietokantaa sekä Väyläviraston Digiroad-aineistoa.

Aineistossa on seuraavat maanpeiteluokat:

Pikselin arvo / pixel value - Luokan selite / class value

 • 111 päällystetty tie / paved road (Digiroad)
 • 112 päällystämätön tie / unpaded road (Digiroad)
 • 120 rakennus / building (Maastotietokanta)
 • 130 muu vettä läpäisemätön pinta / other impervious land (AI)
 • 211 pelto / field (Maastotietokanta)
 • 212 muu avoin matala kasvillisuus / shallow-vegetation (AI)
 • 220 korkea kasvillisuus / dense-vegetation (AI)
 • 310 avokalliot / bare-rock (Maastotietokanta)
 • 410 paljas maa / bare-land (AI)
 • 510 vesi / water (Maastotietokanta)

Aineistoa on jatkojalostettu Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) sisältämään tiedon kasvillisuuden korkeudesta Suomen metsäkeskuksen valtakunnalliseen laserkeilauksella tuotetettuun latvusmalliin perustuen. Jatkojalostuksen myötä syntyneitä uusia luokkia ovat:

 • 213 kasvillisuus alle 2 m / vegetation below 2 m
 • 231 kasvillisuus 2-5 m, sis. sähkölinjat / vegetation 2-5, inc. power lines
 • 232 kasvillisuus 5-10 m, sis. sähkölinjat / vegetation 5-10, inc. power lines
 • 233 kasvillisuus 10-15 m, sis. sähkölinjat / vegetation 10-15, inc. power lines
 • 234 kasvillisuus 15-20 m, sis. sähkölinjat / vegetation 15-20, inc. power lines
 • 235 kasvillisuus yli 20 m, sis. sähkölinjat / vegetation over 20 m, inc. power lines

Kaikki luokat excel-taulukkona: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/land_cover_classes.xlsx

Aineistot on tuotettu Scalgon ja Syken yhteistyönä osana Mammutti- ja TIIMA-hankkeita ja niitä voidaan käyttää paikkatietoanalyysien lisäksi myös taustakarttana.

Aineistot kuuluvat Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Katselua varten esim. QGIS:ssä tai ArcGIS:ssä on käytössä WMS-rajapinta. Aineiston esittelyä varten on lisäksi laadittu karttapalvelu. Aineiston lataaminen esim. analysointia varten tehdään puolestaan WCS-rajapinnan kautta. Lataus on nopeinta tehdä selaimella koordinaattirajauksella (ETRS-TM35FIN) seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Maanpeite 2m 2022 -aineiston lataaminen Helsingin Viikistä GeoTIFF-formaatissa https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maanpeitescalgo/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Maanpeite2022Scalgo&SUBSET=N(6677650,6679380)&SUBSET=E(389470,392190)&subsettingcrs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&format=image/tiff

Maanpeite 2m 2022 kasvillisuuden korkeudella -aineiston lataaminen Helsingin Viikistä GeoTIFF-formaatissa https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maanpeitescalgo/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Maanpeite2022kasvkorkScalgo&SUBSET=N(6677650,6679380)&SUBSET=E(389470,392190)&subsettingcrs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&format=image/tiff

Kuvaustekniikka löytyy tästä zip-paketista QML- ja SLD-formaateissa: https://wwwd3.ymparisto.fi/d3/wcs_kuvaustekniikka/syke_maanpeitescalgo.zip

Lisätietoja:

Mapping Land cover for Finland.pdf (Scalgo): https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/land_cover_scalgo.pdf

Maanpeiteaineiston jatkojalostaminen (Syke): https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/maanpeiteaineiston_jatkojalostaminen_syke.pdf

The data represents the land cover of the whole Finland. The data are in raster-format having pixel size of 2 m. The data are especially focused on the accurate separation of paved and unpaved land cover, for which the artificial intelligence-based (U-NET) NDVI orthophoto interpretation developed by Scalgo has been used. The data has been further processed at the Finnish Environmental Institute (Syke) in classifying high and low vegetation based on the canopy height model of the Finnish Forestry Center. In addition to this, the existing spatial data from the Finnish National Land Survey and the Finnish Environment Institute was used to supplement the land cover data.

The final dataset consists of 16 land cover classes. The data was produced in cooperation with Scalgo and Syke as part of the Mammutti- and TIIMA-projects and it can be used for various geospatial analysis and also as a background map.

More information: Mapping Land cover for Finland(Scalgo): https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/land_cover_scalgo.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {CD65ADF0-C8B2-407B-9668-8E8950418996}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-05-09
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana land cover
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Scalgo ja Syke (osittain MML, Metsäkeskus, Väylävirasto)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Maanpeiteluokkien muodostamiseen on käytetty useita eri paikkatietoaineistoja, tärkeimpinä Maanmittauslaitoksen ilmakuvat (2017–2022) ja Maastotietokanta (2023), Metsäkeskuksen valtakunnallinen latvusmalli (0.5 p/m2 & 5 p/m2, 2009–2022) ja Väyläviraston digiroad (2023).

Maanpeiteaineiston tuotantovuosi on 2022, mutta käytettyjen lähtöaineistojen tuotanto on ajoittunut aineistosta riippuen vuosille 2009–2023, esim. lähtötietona käytetyt ilmakuvat ovat vuosilta 2017-2022. Ilmakuvat otetaan valtakunnallisesti 3 vuoden sykleissä (Lapissa vielä harvemmin), joten osa käytetyistä kuvista on useamman vuoden takaa ja maanpeite saattaa olla jo muuttunut. Tämän lisäksi kuvausajankohdat vaihtelevat kevät ja kesäkuvauksien välillä, joka on voinut aiheuttaa virheitä esimerkiksi kasvillisuuden tunnistamiseen. Laserkeilausaineisto perustuu osittain vanhempiin 2009–2019 keilauksiin, joten osa kasvillisuudesta voi olla tulkittu virheellisesti puustoiseksi alueeksi, vaikka alue voi olla todellisuudessa hakattu.

Metsäkeskuksen latvusmallia ei ollut saatavilla koko Suomesta (puuttui esim. Ahvenanmaalta), joten paikoin myös jatkojalosteessa on esitetty tekoälytulkintaisia kasvillisuusluokkia (212 ja 220).

Several different spatial datasets have been used to create the land cover classes, the most important being aerial orthophotos (2017 – 2022) and Topographic Database (2023) of the Finnish National Land Survey as well as the Digiroad from the Finnish transport infrastructure Agency (2023) and canopy height model of the Metsäkeskus (0.5 p/m2 & 5 p/m2, 2009–2022).

The production year of the land cover data is mainly 2022, but part of the input data represents years 2009–2023. Aerial orthophotos are taken nationally in 3-year cycles (even less often in Lapland), so some of the photos used are from several years ago and the land cover may have already changed. In addition to this, the shooting times vary between spring and summer shootings, which could have caused errors, especially in the identification of vegetation. The laser scanning data is partially based on older scans from 2009 to 2019, so some of the vegetation may have been mistakenly interpreted as high vegetation, even though the area may actually have been cut down.