Dataset extent

Laboratorion ja näytteenoton tiedonhallintajärjestelmä LIMS

Lims -järjestelmä mahdollistaa viikko- ja päiväkohtaisesti muokattavan näytteenoton vuosisuunnittelun, erityyppisten näytteiden kirjauksen ja määritystulosten tallennuksen, määrityspyyntöjen lähettämisen ja tulosten vastaanottamisen eri Lims –järjestelmien kanssa sekä tulosten siirron Hertta tietojärjestelmiin tai tulosten luovuttamisen asiakkaille testausselosteina ja tiedostoina (mm. txt, xls, pdf). Limsiin liitetyn monipuolisen raportointiohjelman avulla saadaan erilaisia talouden ja toiminnan mittariraportteja toiminnan kehittämistä varten sekä erilaisia seuranta-, tilasto- ja tulosraportteja oman organisaation ja asiakkaiden tarpeisiin.

Näyte- ja tulostietoja on alettu tallentaa vaiheittain Syken tutkimuslaboratoriossa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa marraskuusta 2000 alkaen. Vuonna 2001 kuluessa tuotantokäytön alettua näyte- ja tulostietojen tallennus on ollut jatkuvaa.

Purpose of use: LIMS on Suomen ympäristökeskuksen laboratorion tiedonhallintajärjestelmä näytteenoton suunnittelusta tulosten luovuttamiseen.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {939AE4E5-332A-4B0C-B9BF-96E0F16620A0}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Laboratoriokeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto mika.sarkkinen@syke.fi; riku.jaakonsaari@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-17
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto mika.sarkkinen@syke.fi;riku.jaakonsaari@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Muut asiasanat Laboratorion tiedonhallinta
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat LIMS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Käyttöoikeus on niillä henkilöillä, jotka Syken laboratoriokeskuksen pääkäyttäjä määrittelee Lims -käyttäjäksi.

Aineistot ©Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is provided for by national or Community law to protect a legitimate economic interest, including the public interest in maintaining statistical confidentiality and tax secrecy.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2000-04-18
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tiedonkeruuprosessi:

Limsin tiedonkeruuprosessi sisältää näytteenotonsuunnittelun, näytteenottotiedot, laboratorion tulokset sekä näytteen – että tulosten siirron rekistereihin (Hertta) ja asiakkaille. Tietojen tallentaja ja tulosten sekä muiden tietojen oikeellisuus on jäljitettävissä.

Ohjelmistokokonaisuuden hankintaprosessi:

Vuoden 2001alussa tuotantokäyttöön otettu Lims –järjestelmä sisälsi seuraavat toiminnot:

 • Kaupallinen konfiguroitava Lims (LimsBOSS) mahdollisti lomakekohtaiset räätälöinnit YHAn tarpeiden mukaisesti.

 • Hertassa ylläpidettävien rekistereiden (ks. kohta Prosessointihistoria) kopiointi –ja päivitystoiminnot Limseihin.

 • Vesla (pintavesitietojärjestelmä) havaintopaikkojen haku – ja päivitystoiminto.

 • Näytteenoton suunnittelumoduuli (viikko- ja päiväkohtaisesti muokattava vuosisuunnitelma, kenttälomakkeiden tulostus ja näytteiden kirjaus suunnitelmasta)

 • Kenttälomake kertoo minä päivänä, miltä havaintopaikalta, miltä syvyydeltä otetaan sovittua määritysvalikoimaa vastaavat näytteen ja mihin pulloihin, montako pulloa ja mihin laboratorioon pullot lähetetään.

 • Sisäänlukutoiminto tulostiedostolle (tiedosto määrittelyn mukainen)

 • Vesla –siirto, näyte ja tulostietojen siirto Pivet –rekisteriin tiedostosiirtoina.

 • LimsLink –laiteliitäntäohjelma, joka mahdollisti kaksissuuntaisen tiedonsiirron Limsin ja mittalaitteen välillä.

Merkittävät laajennukset käyttöönoton jälkeen

2001

 • Pivet -havaintopaikkojen haku – ja päivitystoiminto laajennettiin myös Povet -paikkoihin

 • Pivet -siirtotoiminto laajennettiin koskemaan myös Povet –siirtoa.

 • Business Objects –raportointiohjelman hankinta

2002-2004

 • Määrityspyyntöjen lähetystoiminto määrittelyn mukaiselle siirtotiedostolle

 • Sisäisten ohjeiden lukutoiminto

 • LimsLink –laiteliitäntäohjelma laajennus (lisälisenssit)

 • Tarrakirjoittimien hankinta ja erityyppiset tarrat käyttötarkoitustenmukaisesti

 • DataBOSS –laiteliitäntä ohjelma ns. manuaalilaitteille (tulos laitteelta suoraan Limsiin)

2009-2010

 • Kertymärekisterin (Kerty) ja Lims –järjestelmän välinen kaksisuuntainen tiedonsiirtotoiminto

 • Määrityspyynnön lähetystoiminnon laajentaminen koskemaan erityyppisten pyyntö- sekä tulostiedostojen tulostamista

 • Sisäänlukutoiminnon laajentaminen koskemaan määrityspyyntöjä ja erityyppisiä tulostiedostoja.

2002-2013

LimsBOSSin (nykyisin WiLabLIMS) versiopäivitykset

Business Objects- ja LimsLink – versiopäivitykset

2014-2015

Business Objects -raportointiohjelmiston selainversion käyttöönotto.

Processing history: Lims -järjestelmä käyttää Herttassa ylläpidettäviä rekistereitä:

 • Kunta-, tutkimuslaitos-, haju- sekä vesistöalue- että pohjavesialuerekisterit

(rekisterit päivittyvät Limseihin automaattisesti tai päivitetään tarvittaessa, esim. kunta).

 • Määrityskoodit eli DB –koodit (päivittyvät Limseihin automaattisesti viikko tallennuksesta)

 • Vesla ja Povet -järjestelmissä ylläpidettävät havaintopaikat.

(Veslasta ja Povetista haettujen havaintopaikkojen tiedot päivittyvät automaattisesti Limseihin.

Lims –järjestelmän tarkoituksenmukaisella käytöllä voidaan vähentää mm. tallennusvirheitä ja sääsää työaikaa, kun kerran tallennettu tieto siirtyy sähköisesti seuraavaan vaiheeseen. Kaikista tallennusvaiheista jää merkintä tallentajasta.