Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kotoma peltolohkoaineisto

Tähän taulu- muotoiseen peltolohkoaineistoon on laskettu valmiiksi maatalouden vesiensuojelun kannalta olennaisia arvoja. Aineisto on tarkoitettu vesiensuojelun suunnittelun apuvälineeksi. Aineistossa jokaiselle peltolohkolle on laskettu arvot sen etäisyydestä vesistöön, sen suhteesta pohjavesiin, Natura2000 alueisiin, happamiin sulfaattimaihin. Lisäksi aineistossa on erilliset sarakkeet lohkolla eniten esiintyvälle pohjamaalajille, lohkon keskimääräiselle kaltevuudelle ja keskimääräiselle eroosiomäärälle, sekä sille että voiko peltolohkolle perustaa suojavyöhykettä.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Kotoma.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {7E24AD65-6231-4FA9-A4EB-2AC48B985C62}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-11-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

KOTOMA -aineisto 2017 on tarkoitettu ympäristöhallintoon kuuluvien viranomaisten (YHA) käyttöön. Aineistoa tulisi käyttää maatalouden vesiensuojelun suunnittelussa ja soveltuvin osin muussa vesiensuojelun suunnittelussa. Aineistoa ei tule luovuttaa YHA:n ulkopuolelle. Aineiston käytöstä julkaisuissa voidaan yleisellä tasolla todeta, että YHA voi julkaista kartta-aineistot, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa, esimerkiksi tilatunnus ja peltolohkotunnus ei saa näkyä), 2) Julkaisussa on hyvin näkyvillä aineiston selkeät selitteet ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©VARELY).

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka farming
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

KOTOMA-aineistoon on laskettu KOTOMA -hankkeen tuottaman mallin mukaiset tiedot vuoden 2017 peltolohkoaineiston pohjalta. KOTOMA- hankkeen tavoitteena oli siis tuottaa toimintamalli, jolla maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä voidaan kohdentaa sellaisille alueille, joissa niistä on eniten hyötyä. KOTOMA-hankkeen toimintamallin paikkatietoanalyyseillä haetaan alueet, joilla on suurin tarve vesiensuojelutoimenpiteille. Samalla arvioidaan mitkä toimenpiteet soveltuvat parhaiten juuri kyseisille peltolohkoille. Tässä aineistossa on kerättynä kaikki eri vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen tarvittavat tiedot, jotka olivat saatavissa lokakuussa 2019. Aineistossa jokaiselle peltolohkolle on laskettu arvot sen etäisyydestä vesistöön, sen suhteesta pohjavesiin, Natura2000 alueisiin, happamiin sulfaattimaihin. Lisäksi aineistossa on erilliset sarakkeet lohkolla eniten esiintyvälle pohjamaalajille, lohkon keskimääräiselle kaltevuudelle ja keskimääräiselle eroosiomäärälle. Pohjatietojen lisäksi aineistoon on tehty sarake suojavyöhyke, jossa on KOTOMA- mallin mukaisen suojavyöhykkeiden sijoittamisen analyysin mukainen arvo. KOTOMA-aineiston tuottamiseen on käytetty seuraavia lähtöaineistoja: • Peltolohkotkasviryhmittäin (2017) (SYKE) • Natura2000 alueet (2019) (SYKE) • Korkeusmalli 2 m (KM2) (2018) (SYKE) • Ranta10 - rantaviiva 1:10 000 ja uomaverkosto (2018) (SYKE) • Pohjavesialueet (2019) (SYKE) • Happamat sulfaattimaat 1:250 000 (2016) (GTK) • Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 (2014) (GTK)

projektidata\kotoma\kotoma.gdb