Dataset extent

Korkeusmalli 2 m (KM2)

Korkeusmalli 2 m (KM2):n tuottaja on Maanmittauslaitos.

Korkeusmalli on avaruuskoordinaatistoon (x, y, z) sijoitettujen pisteiden muodostama verkko, joka voidaan esittää joko epäsäännöllisenä kolmioverkkona vektorimuodossa (TIN-malli) tai säännöllisenä ruutuverkkona rasterimuodossa (GRID-malli). Verkolta voidaan määrittää mielivaltaisen x, y -pisteen korkeus (z-koordinaatti). Laserkeilaus perustuu ilma-aluksesta lähetettyihin laserpulsseihin, jotka maanpintaan osuessaan heijastuvat takaisin. Laserpulssin matka-ajasta lasketaan etäisyys. Kun tiedetään lisäksi GPS- ja inertialaitteen avulla keilaimen tarkka sijainti ja asento, saadaan paikannettua pulssiosuman saaneen kohteen sijainti ja korkeus. Muodostetusta pistepilvestä voidaan tuottaa monenlaisia kolmiulotteisia paikkatietotuotteita – maanpinnan korkeutta kuvaava korkeusmalli on niistä yksi.

Korkeusmalli 2 (KM2) on laskettu Maanmittauslaitoksen keväällä 2008 aloittaman valtakunnallisen laserkeilauksen laserpisteaineiston maanpintaluokan ja virtavesiluokan pisteistä 2 m x 2 m ruutukokoon. Vakavesialueet on maskattu maastotietokannan rantaviivojen mukaan keilaushetken mukaiseen veden korkeuteen. Siltojen kansien korkeuspisteet on saatavilla erillisenä aineistona (Siltojen kansien korkeudet). Korkeusmallin tuotantoaluekohtaisista metatiedoista on saatavilla mm. keilauslennon päivämäärä. Korkeusjärjestelmänä on N2000. Lisätietoja laserkeilauksesta ja korkeusmallituotannosta Maanmittauslaitoksen internet-sivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus.

Korkeusmalli 2 m tuotetaan kahdessa laatuluokassa: I laatuluokan korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä ja II-laatuluokan korkeustarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä. Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/korkeusmalli-2-m. Ajantasaistus, sis. mm. keilauspäivämäärä: https://www.maanmittauslaitos.fi/peruspaikkatietojen-yllapito.

Korkeusmalli vastaa 3.4.2024 tilannetta MML:n muutostietopalvelusta. Sisältää tästä poiketen myös Ruotsin puoleisia alueita Tornion- ja Muonionjoelta.

Käyttötarkoitus: mm. tulvavaarakartoitus, korkeuskäyrien laatiminen, valuma-alueiden mallintaminen, geologinen kartoitus, melumallinnus ja visualisointi

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C33167D8-5929-447F-A4AF-3C56E1B0D9D5}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-10
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-12-02
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Maanmittauslaitos
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto myynti@maanmittauslaitos.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Elevation
GEMET-asiasana altitude
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40 Lähde: Maanmittauslaitos

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 5000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka elevation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

KM2-korkeusmallin pohjana ollut MML:n tilaama laserkeilaus tehtiin keväällä lehdettömänä aikana lentokoneesta 2 km korkeudesta. Keilauksen suorittavat alihankkijat. Pistetiheys on minimissään 0,5 pistettä neliömetrille. Pistepilveen kohdistuu erilaisia automaattisia ja vuorovaikutteisia tarkastuksia, kalibrointeja ja luokituksia. II-laadun keilaukset tehdään kesällä eikä sitä tarkasteta manuaalisesti. II-laadun aineisto korvautuu ajan myötä I-laadun aineistolla. Alihankkijat tuottavat georeferoidun pistepilven. MML:n ilmakuvakeskus tarkistaa sen laadun ja tekee pistepilven automaattisen maanpintaluokituksen (valmistuu keilauksen jälkeiseen syksyyn mennessä). Lopullinen laserpisteiden luokittelu/luokittelun tarkastus tehdään maanmittaustoimistoissa ESPA-stereotyö-asemaympäristössä ilmakuvastereomallien avulla. Pisteet talletetaan UTM35 karttalehtijaon mukaisina 3x3 km karttalehtinä/tiedostoina. Pisteiden tarkkuus on tasossa vähintään 60 cm ja korkeudessa vähintään 15 cm (RMSE). Pisteet luokitellaan maanpinta, vakavedet, virtavedet ja sillat -luokkiin. Padot, penkereet ja rumpujen yläpuoli luokitellaan maanpinta-luokkaan. Tässä vaiheessa operaattori voi lisätä maanpintapisteitä tai virtavedenpintapisteitä sellaisiin, käytännössä harvoihin paikkoihin, joissa ei ole riittävästi laserpisteitä korkeusmallin laadun kannalta. Nämä tallennetaan erillisiin tiedostoihin kuten myös silta-pisteet. Korkeusmalli 2 (KM2) on laskettu maanpintaluokan ja virtavesiluokan pisteistä 2 m x 2 m ruutukokoon. Vakavesialueet on maskattu maastotietokannan rantaviivojen mukaan keilaushetken mukaiseen veden korkeuteen. Korkeusmallin tarkkuus (RMSE enintään) on 30 cm. Maanmittauslaitoksen tavoitteena on saada edellisen vuoden tuotantoalueiden vuorovaikutteisesti luokitellut pistepilvet ja korkeusmallit valmiiksi ennen seuraavan vuoden laserkeilauksien aloittamista. Korkeusjärjestelmänä on N2000. Korkeusmallin toimituksessa Maanmittauslaitoksella olleen virheen takia korkeusmallissa oli paikoin korkeustietoa, vaikka sitä ei ole saatavilla ko. alueelta (ns. nodata-alue laserkeilatun alueen ulkopuolella). Näiden alueiden korkeutena on korkeusmallissa N2000- ja N60-korkeusjärjestelmien välinen erotus. Venäjän raja-alueella on myös karkeita korkeusvirheitä. Tämä virhe lienee nyt korjautunut ajantasaistuksien myötä. Kolmen karttalehden alueella korkeusmalli oli aikaisemmin virheellisesti luokiteltu laatuluokkaan I, vaikka sen olisikin kuulunut olla laatuluokassa II. Näiltä alueilta aineisto löytyy virheellisesti molempien laatuluokkien aineistosta.

Lisätietoja Maanmittauslaitoksen internet-sivuilta dokumentista "Määrittelyt Maanmittauslaitoksen maastotietojärjestelmän osana olevalle korkeuspisteaineistolle ja korkeusmallituotteelle sekä niiden laadulle ja metatiedoille": http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/korkeusmalli-2-m

Prosessointihistoria: Sykessä luetaan MML:n muutostietopalvelusta saatut ruutukohtaiset rasteritiedostot koko Suomen karttavaan rasteri datasettiin, aineistolle tehdää pyramidit ja lasketaan statistiikka. Valmistunut uusien laserkeilauksen perusteella ajantasaistettu korkeusmalli (alueet joilla maankäyttö muuttunut) on korvannut aineistossa vanhemman korkeusmallin (https://www.maanmittauslaitos.fi/maastotiedonkeruu).

Laatuluokka I ja laatuluokka II ylläpidetään erillisinä aineistoina. Yhdessä nämä ovat kattaneet vuoden 2021 alussa koko Suomen. Paikkatietokannassa on myös saatavilla aikaisempien vuosien korkeusmalleja omissa kansioissaan.

Korkeusmalleista laskettiin aikaisemmin Sykessä myös vinovalovarjosteet ja oletuksena käyttöliittymän kautta tarjottiin vinovalovarjoste Z-arvolla 1 m (ArcGIS:in oletuskatselukulmat). Lisäksi paikkatietokannasta oli saatavilla vinovalovarjoste Z-arvolla 5 m (Z5m-päätteellä). Nyttemmin vinovalovarjoste tulee käyttöliittymään MML:n rajapinnan kautta (https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/aineistot-ja-rajapinnat/tuotekuvaukset/rinnevarjostus).