Dataset extent

Kallioperäkartta 1:200 000 ja kivilajien ravinteisuusluokitus viranomaiskäyttöön

Aineisto on Geologian tutkimuskeskuksesta peräisin oleva koko Suomen kattava mittakaavan 1:200 000 kivilajiaineisto, johon on Suomen ympäristökeskuksessa lisätty arvio kunkin kivilajin ns. ravinteisuusluokasta. Ravinteisuusluokka liittyy kivilajin kemiallisiin ominaisuuksiin kasvualustana ja se ilmenee erilaisena kasvillisuutena.

Kivilajit on luokitettu (attribuutti ravinteisuus) karkeasti, mutta suuntaa-antavasti kolmeen happamuudeltaan erilaiseen luokkaan, minkä lisäksi neljäntenä ryhmänä on erotettu ns. serpentiinivaikutteiset kivilajit: • karu • keskiravinteinen • kalkkipitoinen tai kalkkikivi • serpentiinivaikutteinen tai serpentiniitti.

Kolmijako karu – keskiravinteinen – kalkkipitoinen tai kalkkikivi ei kuvasta pelkästään kasvualustan yleistä ravinteisuutta, vaan myös kyseisestä kivilajista tyypillisesti rapautuneen maan happamuusastetta ja kivilajin rapautuvuutta. Happamuus (pH-arvo) vaikuttaa puolestaan suuresti eri ravinteiden liukoisuuteen. Maa- ja kivilajeissa kalsium (kalkki) vähentää happamuutta ja edistää eräiden kasveille tärkeiden ravinteiden vapautumista kasvien käyttöön.

Serpentiinivaikutteiset kivilajit ja varsinaiset serpentiniitit muodostavat neljännen, kasvillisuuden kannalta poikkeavan kivilajiryhmän. Näillä kivilajeilla elävä kasvillisuus on tyypillisesti silmiinpistävän niukkaa ja koostuu suureksi osaksi ns. serpentiini-indikaattoreista. Kasvualustan erikoisuus liittynee magnesiumin poikkeukselliseen runsauteen suhteessa kalsiumiin, korkeisiin raskasmetallipitoisuuksiin ja/tai tärkeimpien ravinteiden, typen, fosforin ja kaliumin niukkuuteen.

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Kallioperäkartta200KivilajinimiRavinteisuus.pdf.

Aineistoa voi käyttää erilaisissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Paikkatietoaineisto on vektorimuotoista. Luokitusta on käytetty esimerkiksi ravinteisuudeltaan erilaisten kallioluontotyyppien runsaussuhteiden arvioimiseen valtakunnan tasolla tai laajoilla osa-alueilla. Paikallistasolla 1:200 000-mittakaavaan yleistetty kivilajikartta ja sen arvioidut ravinteisuusluokat eivät sen sijaan korreloi tarkasti kallioperän todellisen kivilaji- ja kalliokasvillisuusvaihtelun kanssa. Aineiston käyttömittakaavan ylärajana voidaan yleensä pitää 1:100 000 mittakaavaa.

Aineisto on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {4F41305D-5C88-495C-9D74-EDD457879A9F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-10-24
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Geology
GEMET-asiasana rock
GEMET-asiasana lithosphere
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kallioperä
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kivilajit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat ravinteisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat bedrock
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain ympäristöhallinnon käyttöön. Lähde:GTK ja Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 100000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on Geologian tutkimuskeskuksesta peräisin oleva koko Suomen kattava mittakaavan 1:200 000 kivilajiaineisto (Geologian tutkimuskeskus 2015), johon on Suomen ympäristökeskuksessa lisätty attribuuttiin ravinteisuus arvio kunkin kivilajin ns. ravinteisuusluokasta.

Ravinteisuusluokitus on tehty pääasiassa käyttäen aineiston alkuperäisattribuuttia ROCK_NAME_, mutta sitä on joissakin tapauksissa tarkennettu attribuutin ORIGINAL_NAME perusteella. Kivilajikohtaiset ravinteisuusarviot ovat erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Kallioperäkartta200KivilajinimiRavinteisuus.pdf.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018KallioperaVir.gdb Kallioperäkartta200_kivilajinimi_ravinteisuus

Aineisto on attribuuttia ravinteisuus lukuun ottamatta alkuperäismuodossa, eikä sen geometriaa ole korjattu.