Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kaivos- ja mineraalirekisterin kartta-aineisto

Aineiston on tuottanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes toimii voimassa olevan kaivoslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Tukes ratkaisee kaivoslain mukaisia oikeuksia koskevat hakemukset sekä ylläpitää kahta kaivosrekisteriä. Vanhan kaivoslain (503/1965) mukaisesti vireille pannut hakemukset ja oikeudet ovat kaivosrekisterissä ja uuden kaivoslain (621/2011) mukaisesti vireille pannut hakemukset ja myönnetyt oikeudet ovat mineraalirekisterissä. Aineistoa päivitetään jatkuvasti ja se julkaistaan kahden kolmen viikon välein.Kaivos- ja mineraalirekisterien kartta-aineisto sisältää seuraavat aineistokokonaisuudet: kaivospiirit, kaivosluvat, valtaukset, malminetsintäluvat, varaukset ja kullanhuuhdontaluvat. Kussakin aineistossa on kolme karttatasoa: hakemukset, voimassaolevat lupa-alueet sekä karenssissa (pl. kullanhuuhdontalupa-alue) olevat lupa-alueet.Kaivoslain (503/1965, 621/2011) mukaan jokaisella on toisenkin alueella valta suorittaa kaivoskivennäisten löytämiseksi tarpeellisiksi katsottavia geologisia havaintoja ja mittauksia sekä vähäistä näytteenottoa (etsintätyö). Tähän ei tarvita lupaa kaivosviranomaiselta. Kaivosviranomaiselle kaivoslain (621/2011) 44 § mukaisesti tehty varausilmoitus antaa etuoikeuden hakea malminetsintälupaa. Edelleen etuoikeus malminetsintälupaan, kaivoslupaan ja kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa (621/2011) 34 §:ssä säädetyllä tavalla. Malminetsintälupa/valtausoikeus antaa oikeuden tutkia lupamääräyksissä asetetuin ehdoin ja etuoikeuden hakea kaivoslupaa. Kaivoslupa/kaivosoikeus antaa oikeuden hyödyntää malmeja. Kaivoslain (503/1965) mukaisen kaivosrekisterin kaivospiirien kartta-aineisto sisältää voimassa olevien kaivospiirien, uusien kaivospiirihakemusten sekä karenssissa olevien kaivospiirien perustiedot ja rajat. Aineisto sisältää myös kullanhuuhdontaan liittyvien kaivospiirien tiedot. Kaivospiiri muodostetaan tulevan kaivostoiminnan aluetarpeita varten erillisessä kaivospiiritoimituksessa. Kaivospiirihakemuksen käsittely on viimeisin vaihe vanhan kaivoslain mukaisen kaivosoikeuden perustamisketjussa. Kaivosrekisterin valtausten kartta-aineisto sisältää voimassa olevien valtausten, uusien valtaushakemusten (ennen 1.7.2011 vireille tulleet, koska siitä alkaen vireille pannut hakemukset ovat malminetsintälupahakemuksia) sekä karenssissa olevien valtausten perustiedot ja rajat. Aineisto sisältää myös kullanhuuhdontavaltausten tiedot. Kaivoslain mukainen tutkimuslupa eli valtausoikeus antaa haltijalle määräaikaisen oikeuden kaivoskivennäisen etsintään. Valtausoikeus voi olla voimassa 1 - 5 vuotta ja sille voidaan myöntää enintään kolmen vuoden jatkoaika. Uuden lain voimaantulon 1.7.2011 jälkeen vireille pantu jatkoaikahakemus käsitellään malminetsintälupahakemuksena. Valtauksen maksimikoko on Suomessa 1 km2, mutta samalla toimijalla voi olla useita valtauksia kerrallaan. Valtausalueen on oltava yhtenäinen alue. Valtausta ei voi hakea aikaisemmalle valtausalueelle tai kaivospiirille ilman Tukesin lupaa, jollei viittä vuotta ole kulunut valtauksen tai kaivosoikeuden raukeamisesta. Kaivoslaki antaa oikeuden pienimuotoiseen koelouhintaan ja rikastukseen valtausoikeuden nojalla, mutta tätä oikeutta tarkennetaan lupamääräyksellä, jossa vaaditaan erillistä ilmoitusta ennen kyseisiä toimenpiteitä. Kullanhuuhdontaan haettu valtaus voi olla pinta-alaltaan enintään seitsemän hehtaaria ja näille valtaukselle voidaan hakea pidennystä enintään viideksi vuodeksi (1.7.2011 jälkeen vireille pannut jatkolupahakemukset käsitellään uuden lain mukaisena kullanhuuhdontalupana). Kullanhuuhdontaan myönnetty valtausoikeus antaa oikeuden hyödyntää maaperässä olevaa kultaa valtion mailla.Kaivosrekisterin varausten kartta-aineisto sisältää enintään 1.7.2015 asti karenssissa olevien vanhojen varausalueiden perustiedot ja rajat. Vanhan lain mukaisia varauksia ei ole enää voimassa. Kaivoslain (621/2011) mukaisen mineraalirekisterin kartta-aineisto sisältää voimassa olevien kaivoslupien, uusien kaivoslupahakemusten sekä karenssissa olevien kaivoslupien perustiedot ja rajat. Kaivosalue muodostetaan tulevan kaivostoiminnan aluetarpeita varten erillisessä kaivostoimituksessa. Kaivoslupahakemuksen käsittely on viimeisin vaihe uuden kaivoslain mukaisen kaivosoikeuden perustamisketjussa. Kaivoslupien ohella aineisto sisältää myös varausten ja malminetsintälupien hakemus-, lupa- ja karenssitiedot. Kullanhuuhdontaluvan rauetessa ei ole karenssia.Kaivoslain mukainen malminetsintälupa antaa haltijalle määräaikaisen oikeuden kaivoskivennäisen etsintään. Malminetsintälupa voi olla voimassa 1 - 4 vuotta ja sille voidaan myöntää enintään kolmen vuoden jatkoaikoja siten, että mahdollisen aikaisemman valtausoikeuden ja malminetsintäluvan yhteenlaskettu kestoaika voi olla enintään 15 vuotta. Malminetsintälupa-alueella ei ole asetettu maksimikokoa. Malminetsintälupaa ja kullanhuuhdontalupaa ei saa myöntää 1) lain 7 § tarkoitetuille alueille, 2) lain 9 § tarkoitetuille alueille, 3) aiemmin malminetsintäalueena olleelle alueelle ennen kuin malminetsintäluvan raukeamisesta tai peruttamisesta on kulunut kolme vuotta, 4) aiemmin kaivosalueena olleelle alueelle, ennen kuin kolme vuotta on kulunut siitä, kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on tullut lainvoimaiseksi, 5) alueelle, joka kuuluu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen tai kullanhuuhdonta-alueeseen tai josta on tehty varausilmoitus 44 §:ssä säädetyllä tavalla, 6) alueelle, jossa luvan mukainen toiminta vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista, 7) alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, jollei luvan myöntämiselle ole erityistä syytä, 8) jos on painavia perusteita epäillä, että haetun alueen laajuuden johdosta taikka hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneistä muista syistä hakijalla ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan ryhtyä luvan mukaiseen toimintaan, taikka hakija on aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia velvollisuuksia; laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen määrä. Malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa voidaan kuitenkin myöntää karenssissa olevalle alueelle asianomaisen oikeudenhaltijan suostumuksella (so. maanomistaja). Malminetsintälupaa ei saa myöntää, ellei alueella voida perustellusti arvioida olevan kaivosmineraaleja.Kullanhuuhdontaan haettu kullanhuuhdontalupa-alue voi olla pinta-alaltaan enintään viisi hehtaaria ja sille voidaan hakea pidennystä enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Kullanhuuhdontalupa antaa oikeuden hyödyntää maaperässä olevaa kultaa valtion mailla. Kaivosrekisterin (Mineraalirekisterin) varausten kartta-aineisto sisältää voimassa olevien uuden lain aikana tehtyjen varausten, uusien varausilmoitusten sekä karenssissa olevien varausalueiden perustiedot ja rajat. Varausoikeus antaa määräajaksi etuoikeuden malminetsintälupahakemuksen valmistelemiseksi alueen tarkempia tutkimuksia varten. Varaus ei oikeuta tutkimustoimenpiteisiin maastossa. Pisin varausaika on kaksi vuotta. Varauksen rauettua alueelle voidaan hakea uusi varaus yhden vuoden kuluttua raukeamispäivästä. Hakija toimittaa uuden kaivoslain mukaisen kartta- aineiston valtakunnallisessa koordinaattijärjestelmässä sähköisesti. Kartta-aineiston tarkkuus paranee sitä mukaa kun uudet hakemukset tuodaan aineistoon yhteneväisesti samassa koordinaatistossa sähköisesti ja vanha aineisto poistuu oikeuksien rauettua tai se päivitetään kaivoslain mukaan käsiteltävien asioiden yhteydessä. Tukesilla ei ole vastuuta aineiston käytöstä aiheutuneista seurauksista. Mikäli aineistossa on huomautettavaa, aineiston käyttäjää pyydetään ilmoittamaan siitä aineiston ylläpitäjälle. Kaivos- ja mineraalirekisterien kartta-aineisto on maksutta ladattavissa Tukesin verkkosivuilta. Kaivos- ja mineraalirekisterien karttapalvelu on osoitteessa http://www.kaivostoiminta.fi/kartta/

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID e2248b3a-9795-4a9a-8b00-59c48e7ea08c
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Työ- ja elinkeinoministeriö
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto kaivosrekisteri@tem.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-03-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto kaivosasiat@Tukes.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Mineral resources
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa ei saa julkaista ilman Tukesin lupaa eikä sitä saa myydä tai muulla tavalla luovuttaa. Tukesilla ei ole vastuuta aineiston käytöstä aiheutuneista seurauksista. Mikäli aineistossa on huomautettavaa, aineiston käyttäjää pyydetään ilmoittamaan siitä aineiston ylläpitäjälle.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Valtaus/malminetsintäalueita ja varausalueita ylläpidetään kaivoslain mukaisten hakemusasiakirjojen sekä kaivosviranomaisen tekemien päätöksien perusteella. Alueet paikannetaan Maanmittauslaitoksen pohja-aineiston ja kiinteistörekisterin avulla. Kaivospiirit ja kaivoslupa-alueet perustuvat maanmittaustoimistojen tekemiin kaivospiiritoimituksiin.Hakemusasiakirjojen saapuessa Tukesiin ne kirjataan ja haetuille lupa-alueille annetaan yksilöllinen kaivosrekisteritunnus tai mineraalirekisterissä käytettävä lupatunnus. Tässä vaiheessa hakemuksen mukainen alue päivitetään kaivos- /mineraalirekisterin kartta-aineiston hakemustasoon. Viranomainen huomioi ilmoitetussa varausalueessa tai haetussa valtausalueessa/malminetsintälupa-alueessa tai kaivospiirissä/kaivosalueessa olevat virheet ja toimittaa tarvittaessa hakijalle lisäselvityspyynnön. Hakijalla on mahdollisuus korjata varaus- tai valtaus/malminetsintäaluetta tai kaivospiiriä/kaivosaluetta määräajan kuluessa. Kaivosviranomaisen aiemmin tekemien lupapäätöksien kanssa päällekkäiset alueet tai karenssissa olevat alueet on karsittava. Kaivoslain (503/1965) 6 § ja (621/2011) 7 § mukaiset alueet on suljettava valtaus/malminetsintäalueelta pois. Mikäli valtaushakemus ja kaivospiirihakemus täyttävät laissa (503/1965) säädetyt edellytykset ja malminetsintälupahakemus, kullanhuuhdontalupahakemus ja kaivoslupahakemus täyttävät laissa (621/2011) 34 § säädetyt edellytykset, sekä vanhan että uuden kaivoslain mukaiset hakemukset menevät uuden kaivoslain (621/2011) mukaisesti lausunnolle ja kuultavaksi (37, 38, 39, 40 §). Tarvittaessa hakijalle annetaan mahdollisuus täydentää hakemusta tai tarkentaa aluetta lausuntokierroksen jälkeen (42 §). Lupapäätös annetaan lain (621/2011) 56-58 § mukaisesti; lupapäätöksestä ilmoitetaan ja tiedotetaan.Viranomaisen tekemän päätöksen saatua lainvoiman varaus-, valtausalue/malminetsintäalue päivitetään kaivos- /mineraalirekisterin kartta-aineistoon.Mikäli kaivospiirihakemus/kaivoslupahakemus täyttää laissa säädetyt edellytykset, Tukes antaa päätöksen kaivospiirin/kaivosalueen määräämisestä. Päätös kaivospiirin/kaivosalueen määräämisestä toimitetaan asianomaiselle maanmittaustoimistolle, joka suorittaa kaivospiiritoimituksen/kaivostoimituksen. Kaivospiirin/kaivosalueen aluerajat määrätään kaivospiiritoimituksessa/kaivostoimituksessa. Toimituksen jälkeen lupa-alue päivitetään kaivos-/mineraalirekisterin kartta-aineistoon.Kaivosrekisterin kartta-aineiston ominaisuustietoa hallinnoidaan Kaivosrekisteri-tietokannassa. Mineraalirekisterin kartta-aineiston ominaisuustietoa hallinnoidaan Mineraalirekisteri-tietokannassa. Lupa-alueiden digitoidaan MapInfo-ohjelmalla.