Dataset extent

Jokien vaikutusalueet Itämerellä (Envisat MERIS) 2003–2011/ River impact areas in the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011

[FI] Itämeren rannikon jokien vaikutusalueiden kartat kuvaavat satelliittihavainnoista tulkittua joesta tulevan samean aineksen suurinta vaikutusaluetta rannikolla. Aineisto perustuu keväisiin sameushavaintoihin ja kattaa ajanjakson 2003–2011. Tältä ajanjaksolta aineistot on toteutettu yhtenäisessä muodossa, joten ne ovat keskenään vertailukelpoisia. Kevään aikana jokien vaikutusalueet ovat suurimmillaan valuma-alueelta sulavan lumen, jään ja roudan vuoksi. Aineiston maastoerotuskyky on 300 m.

Kevätajan sameuskoosteet on laskettu päivittäisistä satelliittihavainnoista, joista on tulkittu sameusarvot. Sameusaineistot on laskettu Envisat-satelliitin MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer)-instrumentin havainnoista kolmannen uudelleenprosessoinnin kalibroinnin mukaisesti (MERIS 3rd Reprocessing). Satelliittihavainnot on käsitelty sameusarvoiksi käyttämällä C2R (Case 2 Regional)-vedenlaatuprosessoria (Doerffer & Schiller, 2007), mutta prosessorin takaisinsirontaa kuvaava lopputulos on muunnettu vastaamaan Suomen rannikkovesien olosuhteita (Attila et al., 2013).

Jokiveden vaikutusalueissa käytetään neliportaista luokitusta. Luokat vastaavat sameusarvoja arvoväleillä sameus alle 1 FNU, 1-3 FNU, 3-8 FNU ja> 8 FNU. Jokivesien mukana tulevan samean veden lisäksi rannikkovesissä sameusarvoja nostavat ajoittain muutkin luonnolliset ilmiöt, kuten kovan tuulen aiheuttama resuspensio, jossa tuulen synnyttämä vesipatsaan sekoittuminen nostaa pohjasta partikkeleita pintaveteen. Resuspension vaikutusta rannikkovesien sameuteen on karsittu pois jokivesien vaikutusalueita kuvaavasta aineistosta erityisesti Suomen länsirannikolla.

Yksittäisten vuosien lisäksi vaikutusalueiden kevätajan yhdistelmä on koostettu yhteen vuosien 2003–2011 osalta ja luokiteltu vastaavalla neliportaisella luokituksella kuin yksittäiset vuodet.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite observation-based riverine impact area maps of coastal waters in the Baltic Sea, covering the years 2003–2011. The spatial resolution of the maps is 300 meters. The maps are based on spring-time turbidity observations interpreted from satellite observations. Annually, springtime is the period of year when the riverine impact areas reach their maximum extent. This is due to the rapid melting of snow, ice, and frost in the drainage basin.

Spring-time turbidity maximums are based on the daily turbidity observations. Turbidity observations have been calculated using Envisat-satellite MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer)-instrument observations (from the 3rd Reprocessing round). Satellite observations have been processed to turbidity values using C2R (Case 2 Regional) algorithm (Doerffer and Schiller, 2007) but with modifications to Finnish coastal waters (according to Attila et al., 2013).

Riverine impact areas are formulated using a four-step classification method. Classes are based on thresholds according to turbidity values: turbidity 8 FNU. In addition to the turbid water that comes with river waters, turbidity values in the coastal waters are also occasionally raised by other natural phenomena, such as resuspension caused by strong winds, where the mixing of the water column raises particles from the bottom to the surface water. During the formulation of annual riverine impact area maps, resuspension periods have been excluded. This applies especially for the coastal areas of Gulf of Bothnia and Bothnian Bay.

In addition to annual maps of riverine impact areas, a combined map covering the years 2003–2011 is available. The composite map is classified with the same four-step classification as the individual years.

Viitteet / References

Doerffer, R. and Schiller, H. (2007) The MERIS Case 2 Water Algorithm. International Journal of Remote Sensing, 28, 517–535. dx.doi.org/10.1080/01431160600821127

Attila J., Koponen S., Kallio K., Lindfors A., Kaitala S., Ylöstalo P. MERIS Case II water processor comparison on coastal sites of the northern Baltic Sea. Remote Sens. Environ., 128 (2013), pp. 138-149, 10.1016/j.rse.2012.07.009


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso vuosittaisille aineistoille/ WMS layer for the annual map (vuodet aineistossa/years in data 2003-2011): eo:EO_SEASONAL_RIA


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A0245058-3259-4C63-A590-64B7C1CD388E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-20
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2017-06-26
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana turbidity
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana river water
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat river impact area
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Envisat MERIS -aineistoihin perustuva aineisto: "Syke-aineisto, alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Data based on Envisat MERIS data: "Syke data, original data provided by the European Space Agency (year)

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2003-03-17
Ajallisen kattavuuden loppu 2011-06-05
Palvelun historiatiedot

-