Jätteensiirtoasetus (EY) N:o 1013/2006

Jätteensiirtoasetus (EY) N:o 1013/2006; 51 artikla

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Hannele Nikander
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti wasteshipments[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Hannele Nikander
Raportoinnin vastuutahon sähköposti wasteshipments[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20180101&from=FI
   Kansallinen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/transboundary-waste-shipments
   Lisätietoja https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Jatteiden_kansainvaliset_siirrot
   Avainsanat INSPIRE-raportointi
   Avainsanat Inspire-teema
    Seuraava raportointiajankohta 31.12.2019