Dataset extent

Ihmispaineiden ilmakuvakartoitus Suomen ja Ahvenanmaan rannikon merialueilla

Ihmispaineiden ilmakuvakartoitus Suomen ja Ahvenanmaan rannikon merialueilla

Aineisto on Manner-Suomen osalta Metsähallituksen tuottama ja Ahvenanmaan osalta Suomen ympäristökeskuksen Syken ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen tuottama ilmakuvakartoitukseen perustuva pisteaineisto ihmispaineista merellä. Kartoitetun ihmistoiminnan tyypit ovat: ruoppaukset, laiturit, aallonmurtajat, satamat, sillat, makean veden purkauspisteet, rantarakennukset, kalankasvattamot, rakennetut tai pengerretyt rannat, hylätyt alukset ja muut toimet.

Ahvenanmaan osuus kartoituksesta aloitettiin Ahvenanmaan maakuntahallituksella, ja kartoitusta tuki Euroopan unionin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osarahoittama Pan Baltic Scope -hanke. Kartoitus saatettiin loppuun Velmu-ohjelman rahoittamana Suomen ympäristökeskuksessa (Syke).


Mänskliga verksamheter på den finska och åländska kusten tolkade från flygfotografier

Uppgifterna om mänskliga verksamheter till sjöss är punktdata och är baserat på en tolkning av flygbilder. Data har producerats av Forststyrelsen för Fasta Finlands del, och av Finlands miljöcentral Syke samt Ålands landskapsregering för Ålands del. Typerna av mänskligt tryck är: muddringar, bryggor, vågbrytare, hamnar, broar, utsläppspunkter för sötvatten, strandbyggnader, fiskodlingar, byggda eller terrasserade stränder, övergivna fartyg och andra aktiviteter.

Karteringen för Ålands del påbörjades på Ålands landskapsregering och stöddes av projektet Pan Baltic Scope som samfinansierades av Europeiska unionens Europeiska havs- och fiskerifond. Arbetet slutfördes senare vid Finlands miljöcentral (Syke), finansierat av Velmu-programmet.


Coastal human activity interpreted using aerial photographs in Finland and the Åland Islands

The dataset is point data on human activities based on an interpretation of aerial imagery. The data on the coast of Mainland Finland was produced by Metsähallitus, and by the Finnish environment institute Syke and the government of Åland on the Åland Islands. The types of human pressures are: dredging, piers, breakwaters, ports, bridges, freshwater discharge points, beach buildings, fish farms, built or terraced beaches, abandoned ships, and other activities.

The Åland part of the work was started under the Government of Åland and was supported by the Pan Baltic Scope project, which was co-funded by the European Maritime and Fisheries Fund of the European Union. The work was later finalized at the Finnish Environment Institute (Syke), financed by the Velmu programme.

Käyttötarkoitus / Avsedd användning / Intended use: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi För Miljöförvaltningens bruk / stöd For the use / support of environmental administration


Lisätietoja / Ytterligare information / Additional information:

Manner-Suomi / Fasta Finland / Mainland Finland https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Ilmakuvakartoitus_ihmispaineista_Suomen_rannikon_merialueilla.pdf

Viittaussuositus aineistolle / Referensrekommendation för materialet / Citation recommendation for the dataset: Sahla, M., Turkia, T., Nieminen, A., Räsänen, T., Haapamäki, J. ja Hoikkala, J., Suominen, F., Kantanen, J. 2020. Ilmakuvakartoitus ihmispaineista Suomen rannikon merialueilla. Meriluonnonsuojelu, Luontopalvelut, Metsähallitus.

Ahvenanmaa / Åland / the Åland Islands http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Ihmispainekartoitus_Ahvenanmaa_2020_metadata_v1.4.pdf

Viittaussuositus aineistolle / Referensrekommendation för materialet / Citation recommendation for the dataset: Kuismanen, L., Husa, S. M. 2020. Ilmakuvakartoitus ihmispaineista Ahvenanmaan rannikon merialueella. Suomen ympäristökeskus Syke & Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {14F4D590-E5E7-4F60-BACE-7E92E1D3DAF1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Metsähallitus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto meriaineistot@metsa.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-11-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-05-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsähallitus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto meriaineistot@metsa.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Buildings
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana anthropic activity
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet.

Lähde: Metsähallitus, Syke, Ahvenanmaan maakuntahallitus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Päivitys 05-2021: Ahvenanmaan pisteet lisätty.

Ihmispaineet on kartoitettu Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvista useamman kartoittajan toimesta ja ne perustuvat ilmakuvien visuaaliseen tarkasteluun. Ilmakuvat ovat pääosin vuosilta 2018-2019. Aineisto on tuotettu merkitsemällä ilmakuvilta havaitut ihmistoiminnan kohteet pistemuotoiseksi paikkatietoaineistoksi. Satelliittikuvia on käytetty, jos ilmakuvia ei ole ollut saatavilla tai kohteen tunnistaminen ei ole onnistunut ilmakuvilta. Tarkastelun tarkkuutta rajoittaa ilmakuva-aineistojen resoluutio. Yksittäisiä kohteita voidaan tunnistaa, kun ne ovat joidenkin metrien kokoluokassa. Suurempien kohteiden varma tunnistaminen on usein helpompaa. Koko aineisto perustuu subjektiiviseen tulkintaan ja sisältää potentiaaliset kohteet ilman kenttävarmennusta. Ajankohta, vuodenaikaisuus ja käytettyjen kuvien ottamisen ajankohta vaikuttaa havaittavaan toimintaan ja rakennelmiin. Jäätilanne, puiden varjot ja veden sameus saattavat alueittain vaikuttaa kohteiden havaitsemiseen. Aineistossa on 115 415 pistettä Manner-Suomen osalta ja 20 049 pistettä Ahvenanmaan osalta.


Uppdatering 05-2021: Punkter för Åland tillagda.

Mänskliga tryck karterades utifrån Lantmäteriverkets flygfotografier av flera karterare och baseras på en visuell undersökning av flygfotografierna. Flygfotografierna är främst från 2018–2019. Data producerades genom att markera objekten för mänsklig aktivitet som observerats från flygfoton som punktbaserade rumsliga data. Satellitbilder användes ifall flygbilder inte funnits eller om objektet inte kunde identifieras utifrån flygfotografierna. Granskningens noggrannhet begränsas av flygfotonas upplösning. Enskilda objekt kan identifieras då storleksklassen är några meter. En säker identifiering av objekt är lättare då det är större. Hela datasetet baserar sig på en subjektiv bedömning och innehåller potentiella objekt utan fältverifiering. Tidpunkten, säsongen och tidpunkten då flygbilderna är tagna påverkar de observerade aktiviteter och strukturer. Isförhållanden, trädens skuggor och vattnets grumlighet kan regionsvist påverka en aktivitets upptäckt. Data innehåller 115.415 och 20.049 punkter för Fasta Finlands respektive Ålands del.


Update 05-2021: Points on the Åland Islands added.

Human pressures were mapped from the National Land Survey's ortho-aerial images by several surveyors and are based on a visual examination of the aerial images. The aerial photographs were mainly from 2018-2019. The dataset was produced by marking the objects of human activity observed from aerial photographs as point-based spatial data. Satellite imagery was used if aerial imagery was not available, or if the object was not successfully identified from the aerial imagery. The accuracy of the survey is limited by the resolution of the aerial imagery. Individual objects can be identified when they are in the size range of a few meters. Certain identification of larger objects is often easier. All material is based on subjective interpretation and includes potential targets without field verification. The timing, seasonality, and time of photography affects the perceptible activities and structures. Ice conditions, tree shadows, and water turbidity may affect detection of activities by region. The dataset includes 115,415 and 20,049 points in Mainland Finland and the Ålands Islands, respectively.