Dataset extent

Hylkyrekisteri

Suomen ympäristökeskus (Syke) on kerännyt Suomen vesialueiden hylyistä dataa jo vuodesta 1987 lähtien. Syken sisäisessä käytössä ollutta rekisteriä on päivitetty vuosien aikana. Uuteen hylkyrekisteriin viedessä hylkyjen tiedot on tarkastettu ja täydennetty. Uuden hylkyrekisterin taustalla hyödynnetään Syken vanhan hylkyrekisterin lisäksi muiden viranomaisten aineistoja, arkistotietoja, kansalaishavainnointia, kirjallisuutta sekä Itämeren muiden maiden hylkyrekisterejä. Uudessa hylkyrekisterissä on erityisesti keskitytty riskihylkyihin, joissa on esimerkiksi kyydissä ympäristölle vaarallisia aineita.

Hylkyrekisteri on julkaistu Rajavartiolaitoksen MERT-tietojärjestelmässä (Marine Environment Response Tool). Rekisteritietoihin on sisällytetty mahdollisimman kattavasti tieto hylyn teknisistä tiedoista, sijainnista, nykyisestä tilanteesta ja sen aiheuttamista ympäristöriskeistä.

Aineisto on tarkoitettu vain ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien käyttöön.


Finlands miljöcentral (Syke) har samlat data om vrak i Finlands vattenområden sedan 1987. Registret som används internt av Syke har uppdaterats under åren. När information om vrak överförs till det nya vrakregistret har uppgifterna om vraken verifierats och kompletterats. Utöver att dra nytta av Sykes gamla vrakregister inkluderas i bakgrunden för det nya vrakregistret data från andra myndigheter, arkivinformation, medborgarobservationer, litteratur och vrakregister från andra Östersjöländer. Det nya vrakregistret fokuserar särskilt på riskvrak, där det kan finnas till exempel miljöfarliga ämnen ombord.

Vrakregistret har publicerats i Gränsbevakningsväsendet MERT-informationssystem (Marine Environment Response Tool). Registrets data inkluderar så omfattande information som möjligt om vrakets tekniska detaljer, plats, nuvarande situation och de miljörisker det innebär.

Materialet är avsett endast för användning av myndigheter som är involverade i miljöskadekontroll.


The Finnish Environment Institute (Syke) has been collecting data on wrecks in Finland's water areas since 1987. The internally used registry has been updated over the years. When transferring information to the new wreck registry, details about the wrecks have been reviewed and supplemented. In addition to utilising Syke's old wreck registry, data from other authorities, archival data, citizen science data, literature, and wreck registries from other Baltic Sea countries have been used to update the new wreck registry. The new wreck registry focuses particularly on risk wrecks, which may for example contain environmentally hazardous substances.

The wreck registry has been published in the Finnish Border Guard's MERT (Marine Environment Response Tool) situation awareness system. The registry data includes as comprehensive information as possible about the wreck's technical details, location, current situation and the environmental risks it poses.

The material is intended only for use by the authorities involved in environmental damage control.


Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Hylkyrekisteri.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {F55AAD68-57EC-41E8-A6AE-2736760DA013}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto mert@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-02-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-03-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto mert@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana wreck
GEMET-asiasana oil spill
GEMET-asiasana environmental hazard
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto on tarkoitettu ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-